Eser sözleşmesi örneği

Eser Sözleşmesi Örneği

Eser sözleşmesi örneği ile eser sözleşmesi yapılabilir. Eser sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Eser sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Eser Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki eser sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ESER SÖZLEŞMESİ

 1. İhale eden; … adresinde mukim … ile; Yüklenici … adresinde mukim …’dir.
 1. Mülkiyeti İhale Eden’e ait … adresindeki üretim tesisinin (Fabrika) 2. katında mevcut … m²’lik alanda oluşan odalar ve toplantı salonunun tavan alçıpanların yapımı ve boyanması, … m²’den ibaret … adet duvarın kırılarak kırılan yerlerin kapatıcı sıvalarının yapılması ve sıvaların üstünün boyanması işidir.
 1. Yukarıda 2. maddede belirtilen alçıpan işinin yapımı ve boyanması işinin m²’si … TL, duvar kırma ve boyama işinin m²’si … TL’dir.
 1. Yüklenici bu sözleşme ile kendisine ihale edilen işleri (eseri) tamamı ile lüks sınıf malzeme ve 1. sınıf işçilikle imal edip İhale Eden’e anahtar teslimi şeklinde teslim etmekle yükümlüdür. Malzemenin lüks sınıf olmaması, işçiliğin 1. sınıf olmaması halinde İhale Eden işi kabul etmez.
 1. Yüklenici imal edip teslim etmeyi taahhüt ettiği işi (eseri) işbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren … Gün içinde yapmak ve teslim etmekle mükelleftir. Gecikilen her gün için işin toplam bedeli tutarının %2’si kadar tutar ödenecek paradan gecikme tazminatı olarak tenkis edilir. Gecikme hiçbir nedenle 7 (yedi) günden fazla olamaz. Sözleşme tutarı bedeli işin İhale Eden tarafından kabulüne dair tutanak tanzim ve imza tarihinden bir hafta sonra ödenir.
 1. Yüklenici bu sözleşme ile taahhüt ettiği işin tamamını kendi işçileri ve kendi malzemesi ile imal edip teslim edecektir. İmalat sırasında istihdam edilecek işçilerin nitelikleri ve kişilerin seçimi, sigortalanması, çalışma programı ve çalışma saatlerinin belirlenmesi, işin imal tarzı, işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden alınması gereken bütün tedbirler tamamı ile yüklenici tarafından belirlenir ve alınır. Bu ve buna benzer hususlarda İhale Eden’in hiçbir sorumluluğu yoktur. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler içir sarfı gereken bütün masraflar yine yükleniciye aittir.
 1. İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işler sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Yüklenici’ye aittir. İhale Eden’in işin devamlı yaptığı iş olmaması nedeniyle iş kazaları ve alınması gereken tedbirler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. İhale edenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda ………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Yine bu sözleşme ile ilgili her türlü tebligat yukarıda tarafların isimleri altında yazılı adrese yapılır.

İşbu sözleşme, taraflar arasında …/…/ ….. tarihinde düzenlenmiş olup, toplam sekiz maddeden oluşmaktadır. Sözleşme iki sahife ve iki suret halinde tanzim edilmiş ve taraflarca imzalanmıştır.(…/…/….)

İHALE EDEN       YÜKLENİCİ

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Eser Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Eser sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Eser sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, eser sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor