İş sözleşmesi örneği

İş Sözleşmesi Örneği

İş sözleşmesi örneği ile iş sözleşmesi yapılabilir. İş sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “İş sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki iş sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ

 1. ….. (işveren) ile aşağıda kimlik bilgileri belirtilen (personel) ….. arasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen şartlar altında bir iş sözleşmesi akdedilmiştir.
 • İşveren: İsim-Soyisim, Ünvan, T.C Kimlik Numarası, Adres
 • Personel: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 • …/…/… (Başlama Tarihi) – …/…/… (Bitiş Tarihi)
 1. Personelin ücreti, net olarak …………… Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu ücrete, personelin işyerinde gerçekleştirdiği tüm çalışmalar ve hizmetler dâhildir. Ödemeler, takip eden ayın 20. gününe kadar yapılacaktır. Ek işler için ayrı bir anlaşma yapılması durumunda, bu işler için ayrı bir ücret ödenecektir.
 1. Çalışan, fazla mesai yapmayı, bayram, resmi ve hafta tatillerinde çalışmayı, işyerinde vardiyalı mesai uygulaması olması halinde vardiyalı çalışmayı kabul etmektedir. İşyerinde ilk defa çalışmaya başlayan personel için 2 aylık deneme süresi öngörülmüştür.
 1. Personel, bütün çalışma ve faaliyetlerini işverene bağlı olarak yürütecektir. İşverenin yazılı muvafakati olmadan, mesleğiyle ilgili olsun veya olmasın, başka bir işte çalışmayı kabul etmez. İzin verilmesi durumunda dahi, işveren izni dilediği zaman hiçbir sebep göstermeksizin geri alma hakkına sahiptir.
 1. Haftalık çalışma süresi 45 saattir ve çalışan, iş yerinde önceden duyuru yapılmak kaydıyla İş Kanunu’nun 63. maddesine uygun olarak iş sürelerinde değişiklik yapılmasını kabul eder. Haftalık 45 saatlik süre, 2 aylık denkleştirme süresi ile düzenlenir. Artan süreler için fazla mesai ücreti yasal ölçüde ödenecektir. Eksik çalışma olması durumunda, işten ayrılan personelin ücretinden eksik kalan saatlerin ücreti son ödeme döneminden düşülür.
 1. Personel, iş sözleşmesine aykırı davranışlarından veya ihmal ve kusurundan kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. İşe geç gelme veya gelmeme durumunda, iç tüzüğün belirlediği esaslar çerçevesinde ücretinden kesinti yapılmasını kabul eder.
 1. Çalışan, iş başvurusunda yer alan beyanların tamamen doğru olduğunu ve yanlış bilgi veya eksik bilgi vermemeyi kabul eder. Adres veya kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri 3 gün içinde işverene bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, işverenin gerektiği durumlarda düzenleyeceği eğitimlere ve seminerlere katılma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 1. Personel, görevini yerine getirirken en küçük bir kusur dahi sorumluluk altındadır. Kendisine verilen işlere işverenin talimatlarına, müessesenin yönetmelik, iç tüzük ve yazılı talimatlarına, idarenin sözlü ve yazılı emirlerine, işyerinin genel politikasına ve kurallarına uymak zorundadır. Aksi halde, işveren iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshetme hakkını saklı tutar. İş güvenliği ve sağlığı konusunda bildirilen tedbir ve kurallara uymayan personelin iş akdi İş Kanunu’nun 25/2 maddesi gereğince tazminatsız olarak sona erdirilecektir.
 1. İşveren, yurt içi ve dışındaki görevlerde harcırah verilip verilmeyeceği, harcırah miktarı, ve bu harcırahın hangi personele ödeneceği konularında serbesttir.
 1. Personel, işverenindeki göreve başladığı …/…/…. tarihinde kıdeminin sıfır olduğunu, izin, terfi, zam ve tazminat gibi işlemlerde bu tarihin esas alınacağını kabul ve beyan eder.
 1. İşveren, personeli yurt içi ve dışındaki bütün işyeri ve şubelerinde görevlendirebilir veya “geçici işçi” olarak başka bir işyerine kanuni süre içinde görevlendirebilir. Bu süre 1 yılı geçmez. Personel bu durumu peşinen kabul etmektedir. İşveren, çalışanın kendisinden veya işin şartlarından kaynaklanan sebeplerle iş değişikliğine gidebilir.
 1. Personel, şirket içinde ve dışında şirketin itibarını daima korumayı ve şirketi temsil etmeye uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. Fikri ve bedeni eserleri ile çalışma esnasında öğrendiği bilgileri, işverenin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere veremez veya kendi menfaati için kullanamaz, bu konuda şirket sırlarını koruma yükümlülüğünü kabul eder.
 1. Personel, işbu sözleşme kapsamında veya başka bir sebep ile işverenden alacaklı olduğu fazla mesai ücretleri, resmi tatil ücretleri gibi tüm maaş dışındaki alacaklarını zamanında almak suretiyle işvereni ibra eder. Ayrıca, önceki çalışma ve işyerlerinden kaynaklanan bir yükümlülüğü olmadığını, işten ayrılırken işverenini ibra ettiğini beyan eder.
 1. Kurye çalışanları, gönderi teslimini yaya olarak yapmak zorundadır. Herhangi bir taşıma aracını (motosiklet, bisiklet vb.) kullanamazlar. Kullanmaları halinde sorumluluk tamamen çalışana aittir. İşverenin uyarılarına rağmen bu durumu sürdüren personelin iş sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız olarak derhal sona erdirilecektir.
 1. Personel, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işle ilgili hazırladığı tüm kayıt, belge ve işlemleri, zimmetinde bulunan tüm cihaz, araç ve malzemeleri işverene teslim etmekle yükümlüdür.
 1. Personel, işverenin yazılı izni olmadan dernek, vakıf, örgüt, cemiyet vb. kuruluşlara üye olamaz. Yasa dışı örgütlere üye olan veya yasa dışı eylem ve gösterilere katılan personelin iş akdi tazminatsız olarak feshedilecektir.
 1. İşbu sözleşmede yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Personel, yıllık izinlerini kanun ve kurum iç tüzük esaslarına göre kullanacak ve kullanma tarihleri işveren tarafından işlerin durumuna göre belirlenecektir. İşveren ve/veya çalışanın talebi üzerine iş kati anlaşma yoluyla ihbarsız fesih edilebilir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İşverenle personel arasında doğacak anlaşmazlıkların çözümünde ………… mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Yapılacak her türlü yazışma, bildirim ve ihbarlar, yukarıda belirtilen adrese yapıldığı takdirde personele bildirilmiş kabul edilecektir.

Bu sözleşme, işveren ile personel arasında meydana gelen ve 18(on sekiz) özel maddeden oluşan bir belgedir. Sözleşme taraflarca …/…/…. tarihinde iki (2) nüsha olarak kabul ve imza edilmiştir.

İŞVEREN               PERSONEL

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İş Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İş sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İş sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iş sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor