İstanbul İcra Avukatı

İstanbul İcra Avukatı

İstanbul icra avukatı, icra hukuku konusunda uzmanlaşmış ve müvekkillerine icra takiplerine yönelik hukuki hizmet sunan avukattır. İcra avukatı, alacaklı veya borçlu olan müvekkillerine icra süreçlerinde hukuki destek sağlar ve haklarını korumak için gerekli adımları atar. İcra hukuku avukatı icra hukuku alanında kendini bilgi ve deneyim konusunda iyi yetiştirdiği için bu süreçte müvekkillerinin haklarının korunması için en etkili olabilecek stratejileri geliştirir ve uygular.

İcra takiplerinde uzman avukatlar icra hukuku süreçlerinde müvekkilinin hakları için icra talebi hazırlar, icra dosyalarını takip eder ve bunun gibi yapılması gereken diğer tüm işlemleri icra mahkemelerinde gerçekleştirir.

İcra avukatları, müvekkilinin alacağını borçludan tahsil edemediği durumlarda borçluya haciz işlemleri başlatır ve alacağın tahsil edilmesini sağlar. Böylelikle icra avukatı, müvekkilinin alacağının olabilecek en kısa sürede kendisine teslim edilmesini sağlar.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul İcra Avukatı Hizmetleri

İcra hukuku, borçlu ve alacaklı olarak iki tarafı bulunan borç ilişkilerinde borçlunun borcunu ödememesi durumunda bu alacağın alacaklıya devlet tarafından cebri icra yöntemiyle ödenmesini sağlayan bir hukuk disiplinidir. Artuk Hukuk Bürosu müvekkillerinin haklarını en kısa sürede tesis edebilmesini sağlayacak şekilde hukuki destek sunar ve icra hukuku alanında tecrübeli ve bilgili kadrosu ile onlara etkili bir hizmet verir. İcra davasına bakan avukat şunlar gibi hizmetler verir:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecr’i misil davaları ve müdahalenin men’i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İhalenin feshi davaları.
 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo takibi
 • Rehin takibi
 • İpotek takibi
 • Kira takibi
 • Çocuk teslim takibi
 • Nafaka takibi
 • Kesin (İcrai) Haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra, satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Haciz: İtiraz geçici olarak kaldırılırsa talep edilebilir.
 • İlave Haciz: Haczedilen mal alacağın tamamını karşılamıyorsa talep edilebilir.
 • Tamamlama Haczi: İcra müdürünün değer hesaplamasını yanlış yaptığı takdirde talep edilebilir.
 • İhtiyati Haciz: Alacak güvence altına alınmak isteniyorsa talep edilir.

Bu hizmetlerin dışında kanunlarda yer alan ve süreç içerisinde ortaya çıkan başka durumlar da olabilir. İcra avukatı meydana gelen bu durumlarla ilgili de gerekli tedbirleri alır ve müvekkiline en iyi şekilde hizmet verir.

İstanbul İcra Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul İcra Avukatı Ücretleri

İcra avukatı ücretleri nispi veya maktu özellik taşır. Maktu vekalet ücreti, icra dosyasının takibi için icra avukatına ödenecek asgari ücretin TBB tarafından düzenlenen asgari ücret tarifesinice belirlendiği durumlarda gündeme gelmektedir. Nispi vekalet ücreti ise yine icra takibi için icra avukatına ödenecek tutarın icra dosyasının değerince belli bir orana göre hesaplanması anlamına gelmektedir.

2024 yılı TBB avukatlık asgari ücret tarifesine göre İcra Dairelerinde yapılan takipler için nispi vekalet ücretleri şu şekildedir:

 • İlk 200.000,00 TL için %16,00
 • Sonra gelen 200.000,00 TL için %15,00
 • Sonra gelen 400.000,00 TL için %14,00
 • Sonra gelen 600.000,00 TL için % 11,00
 • Sonra gelen 800,000,00 TL için %8,00
 • Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %5,00
 • Sonra gelen 1,200.000,00 TL için %3,00
 • Sonra gelen 1,400.000,00 TL için %2,00
 • 5,600.000,00 TL den yukarısı için %1,00

Yani nispi vekalet ücretinin temel mantığı gereği icra dosyasının değeri nispetinde avukatın vekalet ücreti değişmektedir.

Aşağıdaki tabloda 2024 yılı İstanbul Barosu tarafından tavsiye edilen maktu asgari ücret tarifesi bulunmaktadır;

İcra ve İflas Hukukundan Doğan Davalar Ücret
Menfi tespit ve istirdat davaları54.000,00 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
İstihkak Davaları54.000,00 TL‘den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
İcra Mahkemelerinin görevine giren davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd.) 
a)     Duruşmalı43.500,00 TL
b)     Duruşmasız34.500,00 TL
c)      İcra ceza34.500,00 TL
İcra İflas Kanunundan doğan İptal Davaları54.000,00 TL
İhalenin Feshi Davası 
a)     Taşınabilir mal ihaleleri39.000,00 TL’ den az olmayacak şekilde malın tahmini bedelinin %15’i
b)     Taşınmaz mal ihaleleri64.500,00 TL den az olmayacak şekilde malın tahmini bedelinin %15’i
İcra Takipleri 
a)     Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri42.000,00 TL
b)     Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri40.500,00 TL
Genel mahkemelerdeki ihtiyati hacze itiraz davaları37.500,00 TL

İstanbul İcra Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul icra avukatı ücreti avukatla müvekkil arasındaki anlaşmayla belirlenebilir. Bu anlaşmada belirlenecek ücret, TBB asgari ücret tarifesinin altında bir tutarda olamaz. İcra avukatı ile müvekkili aralarında ücretin nispi mi yoksa maktu mu hesaplanacağını kararlaştırabilir. Eğer anlaşmaları maktu ücretlendirme üzerinden ise bu ücretler asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Eğer avukatlık ücreti anlaşması nispi ücretlendirme üzerinden yapılacaksa nispi hesap oranları ile bu ücret belirlenir.

İstanbul İcra Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul icra avukatının ücretini ne zaman alacağı, müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Yani taraflar ücretin ödenmesi gereken zamanı kendi aralarında serbest bir biçimde belirlerler. Niteliği gereği nispi ücret işin yahut davanın sonunda tahsil edilirken maktu olan harç kimi durumlarda işin başında peşin kimi durumlarda ise 1 veya iki taksit halinde ödenmektedir.

İcra Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İcra davası masrafları iki kalemden oluşur birincisi vekalet ücreti ikincisi mahkeme masraflarıdır. Vekalet ücreti ya maktu ya nispi olarak belirlenebilir. Maktu ücret Barolar Birliği’nin ilan ettiği asgari ücret tarifesinin altında bir ücret olarak belirlenemez. İkinci kalem olan mahkeme masrafları ise kanunda bellidir ve 2024 yılı için mahkeme harç ve masrafları şöyledir;

Başvuru harcı195.80 TL
Peşin harç427.60 TL
Tebligat gideri600 TL
Vekalet suret harcı60.80 TL
Dosya gideri22.10 TL
Bilirkişi ücreti1100 TL
Tanık gideri147 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri3280.30 TL

Bu harçların dışında ekstra işlemler için farklı harç tutarları ya da masraflar da ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan ekstra masraflar de kanundaki miktarlar çerçevesinde gerekli makamlara ödenir.

İcra Davaları Ne Kadar Sürer?

İcra davası, alacaklıların alacaklarını borçludan alamadıkları durumunda alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, alacaklı icra takibi başlatır ve borçlu üzerinde yasal takip işlemleri gerçekleştirilir. İcra süreci, belirli aşamalardan oluşur ve belirli süreçlerle ilerler.

İcra davalarının süresi, birçok nedene göre değişkenlik gösterir. Dosyanın karmaşıklığı, borçlu tarafın itiraz etmesi, mahkeme takvimleri ve diğer etkenler icra davalarının süresini etkileyebilir. 2024 yılı itibarıyla, icra davalarının genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sonuçlandığı bilinmektedir. Ancak her dava kendine özgüdür ve süreç, dosyanın özelliklerine ve mahkeme tarafından alınan kararlara bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle, icra davalarında profesyonel bir icra hukuku avukatı ile çalışmak, sürecin daha etkili ve hızlı ilerlemesini sağlamak açısından önemlidir. İcra takiplerine bakan avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek sağlar, dosyaların takibini yapar ve icra sürecinin en iyi şekilde sonuçlanmasını hedefler.

İstanbul’da En İyi İcra Avukatı Nasıl Bulunur?

İcra davalarında bir icra avukatından yardım almak icra sürecinin başlatılıp yürütülmesi için kanuni zorunluluk değildir. Kişi kendisi mahkemeye başvurup kendisi gerekli harçları yatırıp davayı kendisi açabilir, takibi kendisi yapabilir. Ancak kişi bu işlemleri yaparken icra davalarında uzman bir avukattan yardım almaz ise sürelerin takibinde bazı usul işlemlerinde belki borcunu bile alamama tehlikesi yaratacak hatalar yapabilir. Bu yüzden icra hukuku alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir avukattan yardım alması menfaatinin en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.

Şunu söylemek gerekir ki normal şartlarda en iyi icra avukatı diye bir tabir yoktur. Daha doğrusu icra avukatını en iyi, iyi ya da kötü olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. Nitekim bu tabirin avukatlarca kullanılmsı avukatlık meslek etiği kurallarına da aykırı olacaktır. Yani en iyi icra avukatı aslında icra hukuku alanında yeterli bilgiye sahip oldukça deneyimli kişiler için uygulamada halk tarafından kullanılan bir tanımlamadır. Bu yüzden en iyi icra avukatını aramaktansa deneyimli ve bilgili icra avukatını aramak çok daha yerinde olacaktır.

İstanbul İcra Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

İcra davalarına bakan avukat, müvekkillerinin icra dosyalarını takip eder. Dosyanın ilerleyişini takip eder, gerekli belgeleri hazırlar ve icra takibinin sürecine ilişkin tüm aşamaları yönetir. Bununla beraber icra avukatı, müvekkillerin itirazlarını hazırlar ve icra takibine karşı müvekkilin savunmasını oluşturur. İtiraz ve savunma belgelerini düzenler, gerektiğinde delilleri toplar ve icra mahkemesinde müvekkilin çıkarlarını savunur.

İcra avukatı sadece dosya takibi yapmaz. Eğer borç borçlu tarafından ödenmiyorsa icra avukatı takip sırasında borçlu tarafın mal varlığı üzerinde haciz işlemlerini gerçekleştirir. Haciz işlemlerini organize eder, haczi uygular ve alacaklının haklarını korur.

İcra avukatlarının aynı zamanda mahkemede müvekkilini temsil etme yükümlülüğü de bulunur. icra davalarına bakan avukat mahkemede veya her türlü işlemde müvekkillerini temsil eder. Mahkeme sürecinde müvekkilleri adına iddia ve savunmaları sunar, delilleri sunar ve müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için hukuki stratejiler geliştirir.

İcra avukatının asıl amacı müvekkillerinin alacağını tahsil etmektir. Müvekkilinin alacağını tahsil etmek için karşı tarafla uzlaşma veya anlaşma yollarını da arayabilir. Borçlunun ödeme planı veya borç yapılandırması gibi seçeneklerini değerlendirir, müvekkili ile borçlu arasında mümkün olan en iyi sonucu sağlamaya çalışır.

İcra Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Öncelikle icra hukuku karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. Hal böyleyken kanunları bilen, değişimi en yakından takip eden, tecrübeli ve bilgili bir icra avukatından destek almak kişiye avantaj sağlayacaktır. İcra hukukunun bu özelliği sebebiyle bir avukattan hukuki destek alınmadığı zaman süreç ağır ve yorucu ilerler ancak bir avukattan destek alındığı zaman avukat gerekli belgeleri hızlıca hazırlayıp takip işlemlerini organize edip süreci müvekkil hiç yorulmadan yönetebilir. 

Hukuk eğitimi almamış kişiler bazı hak ve yükümlülüklerini bilmeyebilir. Alanında uzman icra avukatı, müvekkilini hak ve yükümlülüklerinin ne olduğu konusunda bilgilendirir ve herhangi bir hak kaybına uğramasına engel olur. Bu sebeple deneyimli ve alanında uzman bir icra avukatında hukuki destek almak en iyisi olacaktır.

Telefonla Sor