istisnai-calisma-izni

İstisnai Çalışma İzni

İstisnai çalışma izni, Uluslararası İşgücü Kanununda özel olarak sayılmış kişilere verilen çalışma izni türüdür. Başvuru yapılmadan önce yabancının, hangi istisnai yabancı grubu içinde yer aldığı, mevzuatta belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı ve gerekli belgelerin neler olduğu hususları teyit edilmelidir. Aksi halde başvurunun reddi ile karşılaşılabilir. Başvuru reddedilirse, yabancının itiraz etme veya iptal davası açma hakkı bulunur.

İçindekiler

İstisnai Çalışma İzni Nedir?

İstisnai çalışma izni, Uluslararası İşgücü Kanunu m.16’da belirtilen kişilere Bakanlıkça belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak verilen çalışma izni türüdür. Ayrıca, istisnai çalışma izni alınması için Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 32. madde ve devamı hükümlerinde belirtilen şartların da karşılanması gerekir.

İstisnai Çalışma İzni Alma Kriterleri

İstisnai çalışma izni alma kriterleri, Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. maddesinde sayılan kişilerden olmak ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 32. madde ve devamı hükümlerinde öngörülen şartları sağlamaktır. İstisnai çalışma izni kriterlerini sağlayan kişiler, mevzuatın öngördüğü kadarıyla genel çalışma izni kriterlerini sağlamak zorunda değildir.

Kimler İstisnai Çalışma İzni Alabilir?

İstisnai çalışma iznini alabilecek kişiler, Uluslararası İşgücü Kanunu m.16’da sayılmıştır. Kanuna göre istisnai çalışma iznini şu kişiler alabilir:

 • Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 • Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 • Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
 • 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
 • Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,
 • Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
 • Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
 • Sınır ötesi hizmet sunucusu, istisnai çalışma izni alabilecek kişilerdir.

Nitelikli İşgücü Olarak Değerlendirilen Yabancılar

Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancıların başvuruda bulunabilmesi için getirilen bazı kıstaslar bulunmaktadır. Bu kıstaslar şunlardır:

 • Başvuruda bulunan yabancının, nitelikli bir yükseköğretim kurumundan mezun olması,
 • Yabancının aldığı yıllık ücretin, SGK tarafından belirlenen prime esas kazanç üst sınırının 12 katına eşit veya bu tutardan yüksek olması,
 • Başvuran kişinin, Ar-Ge yahut tasarım alanlarında mesleki tecrübeye sahip olması,
 • Ulusal yahut uluslararası alanda bilinirliği olan yükseköğretim kurumlarında veya teknoloji alanında ortaya çıkmış kuruluşlarda mesleki tecrübeye sahip olması,
 • Anadili dışında, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yabancı dillerin ileri düzeyde bilinmesi,
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uluslararası işgücü politikası koşullarına sahip olması, gerekir.

Yukarıda yer alan şartlardan en az 3 tanesini sağlayan yabancılar nitelikli işgücü olarak değerlendirilirler. Nitelikli işgücü sayılan yabancıların çalışma izinleri 5 yıla kadar düzenlenebilir.

Nitelikli Yatırımcı Olarak Değerlendirilen Yabancılar

İstisnai çalışma izni verilebilecek yabancı gruplarından bir diğerini nitelikli yatırımcılar oluşturmaktadır. Başvuruda bulunan yabancının, nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilmesi için aşağıda yer alan şartların en az 3 tanesini karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, bu şartların en az 3 tanesinin, 2 yıl içinde sağlanacağını taahhüt etmesi halinde de nitelikli yatırımcı olunabilir. Bu şartlar şunlardır:

 • Türkiye’de yapılacak yatırımın sermaye tutarı 1 milyon TL veya bu tutardan fazla olması,
 • Yıllık ihracat tutarının 1.5 milyon veya bu tutarın üzerinde olması,
 • Yapılacak yatırımda, en az 10 Türk vatandaşının doğrudan ve sürekli olarak istihdam edilmesi,
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, ülke kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğu belirlenen alanlarda yatırım yapılması,
 • Türkiye’de yapılacak yatırımda, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş Ar-Ge veya tasarım merkezinin kurulması,
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, kalkınmada öncelikli olduğun belirlenen bölgelerde yatırım yapılması,
 • Başvuruda bulunan yabancının, Türkiye’de değeri 2 milyon TL ve üzerinde olan taşınır veya taşınmaz malının yahut fikri veya sınai hakkının bulunması,
 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen diğer koşulların taşınması, gerekmektedir.

Nitelikli yatırımcı sayılan yabancıların çalışma izinleri 5 yıla kadar düzenlenebilir.

Belirli Bir Süre İçin İşvereni Tarafından Türkiye’de Gerçekleştirilen Bir Projede İstihdam Edilen Yabancılar

Belirli süreli projelerde istihdam edilecek yabancılara da istisnai çalışma izni verilebilir. Ancak, bu kişilere istisnai çalışma izni verilebilmesi için, projenin belirli nitelikleri sağlaması gerekmektedir. Bu itibarla, ortaya konulacak projenin, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi veya Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, projenin ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayacağı ya da yüksek oranda istihdam sağlayacağı tespit edilmelidir.

Yukarıda yer alan niteliklerden en az birini sağlayan projelerde istihdam edilecek yabancılara 3 yıla kadar çalışma izni verilmektedir. Ancak, bu süre, yabancının istihdamına temel oluşturan iş veya hizmet sözleşmesinin süresinden uzun olamaz. 

Bakanlık Tarafından Türk Soylu Olduğu Belirtilen Yabancılar

İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen yabancılar Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için Türkiye’de ihtiyaç duyulan meslek ve sanat dallarında çalışmak üzere başvuru yapabilir.

Türk soylu yabancılar her ne kadar geniş bir çalışma alanına sahip olsalar da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatında çalışamazlar. Bu alanda çalışma engeli hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalışabilirler.

Şartların karşılanması halinde, Türk soylu yabancılara 5 yıla kadar istisnai çalışma izni verilebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, çalışma izni başvurularında istisnai hakların tanındığı bir diğer yabancı grubudur. Bu kişiler, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma izni almadan da çalışabilirler. Ancak, bu kurum kuruluşlar dışında çalışacak KKTC vatandaşlarının çalışma izni alması zorunludur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan başvurularda, genel başvuru kriterlerinin varlığı aranmaz. Bu kişilere verilecek istisnai çalışma izninin süresi en fazla 5 yıl olabilir ve iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşamaz.

Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların istisnai çalışma iznine başvurabilmesi için en az 3 yıl boyunca bir Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşaması gerekmektedir. Bu noktada, evliliğin çalışma izni almak için yapılmamış olması gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak kaydıyla 3 yıla kadar çalışma izni verilebilmektedir. 

Yabancı Devletlerin ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsilciliklerinde Diplomatik Dokunulmazlığı Olmadan Çalışan Yabancılar

Yabancı devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye’de bulunan temsilciliklerinde, diplomatik dokunulmazlığı bulunmadan çalışan yabancılar hakkında istisnai çalışma izni verilebilmektedir. Bu kişilere istisnai çalışma izni verilebilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkında olumlu görüşü alınır.

Bilimsel, Kültürel, Sportif veya Sanatsal Alanların Birinde Seçkinleşip Türkiye’ye Bu Amaçlarla Gelen Yabancılar 

Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlardan birinde uluslararası düzeyde seçkin bir düzeye erişmiş yabancılara istisnai çalışma izni verilebilmektedir. Bu kişiler adına, iş sözleşmelerinin süresini aşmamak şartıyla 3 yıla kadar çalışma izni düzenlenebilmektedir. Ayrıca, bu yabancıların, UİK Uygulama Yönetmeliği m.22’de belirtilen çalışma izni değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekmez.

Yabancı Öğretim Görevlileri

Yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak görev alacak yabancı öğretim görevlileri, istisnai çalışma izni verilebilecek yabancı gruplarından biridir. Söz konusu kişilere, Türkiye’de çalışma izni verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınması gerekmektedir. Hakkında ilgili kurumlardan ön izin alınmış yabancı adına yapılacak yabancı öğretim görevlisinin çalışma izni başvurusu, çalışanın istihdam edileceği yükseköğretim kurumu tarafından ve e-izin sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Yapılan başvurularda, UİK Uygulama Yönetmeliği madde 22’de belirtilen çalışma izni değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekmez. Yapılan başvurusu olumlu sonuçlanan yabancı öğretim görevlilerine 3 yıla kadar çalışma izni verilebilmektedir. Ancak, bu süre iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşamaz.

Yabancı Öğretim Görevlileri

Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Personeli Olarak Çalışacak Yabancılar

Ar-Ge, yenilik ve tasarım personeli olarak çalışacak yabancı adına yapılan çalışma izni başvurusu bakımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Çalışacak Yabancı Uzmanlar

Kültür ve Turizm Bakanlığın çalışacak yabancıların başvurusunda, UİK Uygulama Yönetmeliği m.22’de belirtilen değerlendirme kriterleri uygulanmaz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde özel kanunlar uyarınca görevlendirilecek yabancı uzmanlar ise ancak Bakanlıktan çalışma izni alındıktan sonra göreve başlayabilirler.

Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancılar

Bu yabancıların yaptığı ya da bu yabancılar adına yapılan çalışma izni başvuruları, ilk olarak Dışişleri Bakanlığına bildirilir. Dışişleri Bakanlığı, uygun bulursa başvuruyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının da olumlu görüşünü alarak başvuruyu kabul edebilir.

Bu yabancılar bağımsız çalışacaksa başvuruyu kendileri yapmalı, harç ve değerli kağıt bedelini de kendileri ödemelilerdir.

Sınırötesi Hizmet Sunucusu Olarak Değerlendirilen Yabancılar

Sınırötesi hizmet sunucusu olarak değerlendirilen yabancılar, adlarına yapılan çalışma izni başvurularında, genel şartların sağlaması noktasında istisna tanınan guplardan biridir. Üç farklı sınırdışı hizmet sunucusu olduğu kabul edilmektedir. Bunlardan ilki, ücretini yurt dışından alan ve çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelen yabancılardır.

Bu yabancı yabancıların Türkiye’ye gelme amaçları şunlar olabilir:

 • Toplantılar, seminerler, konferanslar, ticari fuarlar gibi profesyonel etkinliklere katılmak,
 • Teknik, bilimsel ve istatistiki araştırma yapmak,
 • Pazar araştırması ve analizleri yapmak,
 • İş teknikleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak,
 • Satış temsilcisi olarak sipariş almak veya sözleşme müzakere etmek,
 • Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hizmet sunmak,
 • Ekipman ve makinaların satış sözleşmesi kapsamında kurulum, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri sunmak,
 • Yurt dışında başlamış turlar için operatörlük hizmeti sunmak,
 • Mütercim-tercümanlık hizmeti sunmak.

Yukarıda yer alan kişilerin yanı sıra, Türkiye’de hizmet sunan, yurt dışında kurulu şirketlerin, vakıfların, derneklerin çalışanları yahut bağımsız olarak çalışan profesyonel meslek mensupları sınırötesi hizmet sunucusu olarak değerlendirilmektedir.

Bu kişiler, 3 aya kadar olan sürelerde, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir. 3 aydan fazla olan süreler için ise 3 yıla kadar çalışma izni düzenlenebilir. Ancak bu süre, yabancının iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşamayacaktır.

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşı Olan Yabancılar

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları da istisnai çalışma izni verilebilecek yabancılar arasında sayılmıştır.

Uluslararası Koruma Statüsünde Olan Yabancılar

Mülteciler, şartlı mülteciler ve ikincil koruma altında bulunan yabancılar, uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan 6 ay sonra istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Geçici koruma altındaki yabancılar da geçici koruma kimlik belgesinin kendilerine tesliminden 6 ay sonra istisna çalışma izni başvurusu yapabilirler.

Uluslararası koruma statüsünde olan yabancıların yaptığı ya da bu yabancılar adına yapılan çalışma izni başvurularında İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır. Sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuruyu; il, sektör, iş kolu ve süre gibi kriterlere göre değerlendirerek uluslararası işgücü politikasına uygun bulması halinde kabul eder.

İstisnai Çalışma İzni Nasıl Alınır? 

İstisnai çalışma izni, yabancı kimlik numarasıyla veya yabancıya ait referans numarası ile e-izin sistemi üzerinden başvuru yapılmasıyla alınır.

Yabancı kişi Türkiye’de ise ve en az 6 ay süreli geçerli ikamet tezkeresi bulunuyorsa, bu kişilerin “99” ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası bulunur. İşveren, e-izin sistemi üzerinden Yabancı Kimlik Numarası ile yabancı için çalışma iznine başvuracaktır.

Yabancı kişi yurtdışında ve Yabancı Kimlik Numarası bulunmuyorsa, yabancının uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması gerekir. Bu başvuru sonucunda yabancıya 16 haneli bir referans numarası verilir. İşveren, e-izin sistemi üzerinden referans numarası ile yabancı için çalışma iznine başvuracaktır.

Yapılan başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarafından değerlendirilir. İstisnai çalışma izni alabilecek bazı yabancı gruplarının başvurusunda, farklı bakanlıkların olumlu görüşü alınabilir.

Başvuru olumlu sonuçlanırsa, çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödenir. Bu bedeller işveren tarafınca ödenmesi gerekir. Ödemeler yapıldıktan sonra iş yerine, yabancının istisna çalışma izni kartı gönderilir.

Bu başlık altında istisnai çalışma izni başvurusu yapma usulü hakkında genel mahiyette bilgilere yer verilmiştir. Çalışma izni başvurusu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için “çalışma izni” yazımızı inceleyebilirsiniz.

İstisnai Çalışma İzni Gerekli Belgeler Nelerdir?

İstisnai çalışma izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi (işverence sağlanır),
 • Başvuru formu (işverence sağlanır),
 • Başvurunun vekil tarafından yapılması halinde vekaletname (işverence sağlanır),
 • Yabancı çalışanın ikamet izni belgesi (başvurunun yurt içinden yapılması halinde gereklidir. Başvuru yurt dışından yapılıyorsa ikamet iznine gerek yoktur.),
 • Yabancı çalışanın pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi,
 • Yabancı çalışanın diploma veya diploma yerine geçen belgesinin noter onaylı örneği,
 • Yabancının Kanun ve Yönetmelikte sayılan kişilerden olduğunu gösterir belgeler, gerekir.

İstisnai çalışma izni belgeleri, çalışma izni başvurusunda bulunurken ibraz edilmesi gereken diğer belgeler ile başvurunun yapıldığı sistem üzerinden yüklenmektedir. Yurt dışından alınan belgelerin apostil şerhli ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile ibrazı zorunludur.

İstisnai Çalışma İzni Masrafları

İstisnai çalışma izni masrafları değerli kağıt bedeli ile çalışma izni harcından ibarettir. Değerli kağıt bedeli 356 TL’dir. Çalışma izni harcı ise, çalışma izni süresinin her bir yılı için 3090 TL’dir. Bir yıldan kısa süreli çalışma izinleri için de 3090 TL ödenir. Bu tutarlar 2023 yılı için geçerli olup, her yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Bu masraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurucunun kayıtlı e-posta adresine ilettiği banka hesaplarına ayrı ayrı yapılması gerekir. Ödemelerin, bu iletilerin gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılmaması halinde çalışma izni geçersiz hale gelir.

İstisnai Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İstisnai çalışma izni başvuruları, yaklaşık olarak 30 günde sonuçlanır.

İstisnai Çalışma İzni Başvurusunun Reddi ve Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

Kanun ve Yönetmelikte istisnai çalışma izni verilebilecek yabancı grupları dışındaki bir yabancı için yapılan istisnai çalışma izni başvurusu reddedilir. Bunun dışında, eksik belgeyle yapılan ve idarenin verdiği süre içinde eksikliği giderilmeyen başvurular veya uluslararası işgücü politikasına aykırı olarak değerlendirilen başvurular da reddedilir.

İstisnai çalışma izni başvurusunun reddine karşı, kullanılabilecek 2 hukuki yol vardır. Bunlardan ilki Bakanlığa itiraz hakkı, ikincisi ise iptal davası açılması yoludur. Eğer öncelikle itiraz hakkı kullanılırsa, iptal davası açma süresi duracaktır. Yani, itirazın da reddedildiği durumda sonradan süresi içinde iptal davası açılabilir. Ancak, öncelikle iptal davası açılırsa, itiraz yoluna başvurulamaz.

İtirazlar, ret kararının yabancıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, e-izin sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır.

İptal davası ise, kararın yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde açılır. Eğer, iptal davası açılmadan önce itiraz hakkı kullanılmışsa, iptal davası açma süresi duracaktır. Örneğin, ret kararının kişiye tebliğ edilmesini izleyen 47. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, itiraz sonucu verilen kararının tebliğini izleyen günden itibaren 13 günü vardır.

İtiraz hakkı kullanılacak veya iptal davası açılacaksa, önceki başvurunun neden reddedildiği tespit edilmelidir. Zira, ret sebebine doğru bir şekilde karşı çıkmak ve bu durumu hukuki şekilde gerekçelendirmek önemlidir. Ayrıca, başvuruların süresinde yapılması gerekir. Aksi halde başvurular reddedilecektir. Bu kapsamda sürecin hızlı ve etkin yönetilmesi adına alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Çalışma izni başvurusunun tüm ret sebeplerinin ve ret kararına karşı başvurulacak hukuki yolların bütün kapsamıyla incelendiği “çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı makalemizi okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstisnai Çalışma İzni Uzatma Başvurusu, Başvurunun Reddi, Redde İtiraz

İstisnai çalışma izni uzatma başvuruları, genel prosedüre tabi olarak işveren tarafından ve e-izin uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Uzatma başvurularında da ilk başvuruda olduğu gibi, adına çalışma izni uzatma başvurusu yapılacak yabancının istisnai yabancılardan olduğunu gösteren belgeler, diğer başvuru belgeleri ve mevcut çalışma izni belgesinin sistem üzerinden ibrazı gerekir. 

İstisnai çalışma izni uzatma başvuruları, mevcut çalışma izni süresinin bitimine 60 gün kalmasından itibaren ve her halükarda mevcut çalışma izninin süresi bitmeden önce yapılmalıdır. Ancak, sınırötesi hizmet sunucuları adına verilen çalışma izinlerinde uzatma başvurusu yapılamadığı bilinmelidir.

Eğer istisnai çalışma izni başvurusu reddedilirse, bu durumda yabancının başvurabileceği 2 hukuki imkan vardır. Bunlar, ret kararına karşı itiraz edilmesi veya iptal davası açılmasıdır. Bu anlamda itiraz ve iptal davası hususları için izlenecek usul, yukarıda açıklanan istisnai çalışma izni başvurusunun reddi ile aynıdır.

Bu başlık altında, istisnai çalışma izni uzatma başvurusu hakkında genel mahiyette bilgilere yer verilmiştir. Uzatma başvurularının yapılması konusu hakkında konunun tüm detaylarıyla incelendiği “yabancı çalışma izni uzatma” başlıklı makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç 

İstisnai çalışma izni alınabilmesi için mevzuatta belirtilen yabancılardan olunması, gerekli belgelerin sağlanması ve usul işlemlerim eksiksiz şekilde yapılması gerekir. Bu noktada özellikle yabancının hangi istisnai yabancı grubu içinde yer aldığının ve mevzuattaki şartların sağlandığının tespiti gerekir. Aksi halde başvurunun reddi ile karşı karşıya kalınabilir. Bu noktada tüm sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor