Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasında doğmuş veya doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığı ele alan iş hukuku, Artuk Hukuk Bürosu’nun en yoğun çalışma alanlarından biridir. Bu kapsamda;

-Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin, agi, vb. işçi alacakları için işçi alacağı davalarının açılması, takibi ve icra işlemleri,

-İşe iade davalarının açılması ve takibi,

-İş sözleşmesi, ibraname vb. iş sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi,

-İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin davalar,

-Çalışma koşullarında esaslı değişiklik halinde işçilik hakları davası,

-Haklı nedenle fesih, geçerli nedenle fesih işlemlerinin hukuki düzende yapılması,

-Ayrımcılık tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat vb. İşçi davalarının takibi,

-Hizmet tespit davalarının takibi,

-Taşeron işçilerin hakları için hukuki süreçler,

-İşten çıkarma işlemlerinin hukuki zemin içerisinde gerçekleştirilmesi,

-Malulen emeklilik işlemleri,

-Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

-İşsizlik maaşına ilişkin hukuki süreçler,

-Fazla mesai hesaplama ve davasının açılması,

-Mobbinge uğrayan işçinin hukuki süreçlerinin takibi

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Ceza Hukuku

Kişi hürriyetinin konu olduğu ceza davaları, uygulamada sıklıkla görülen ve Artuk Hukuk Bürosu tarafından da yoğun bir şekilde sürdürülen davalar arasındadır. Bu kapsamda;

-Suç duyurularının yapılması ve soruşturma işlemlerinin takibi,

-Soruşturma dosyalarına delil sunulması,

-Tutuklama ve tutukluluk inceleme duruşmalarının takibi,

-Cezaevinde müvekkil ziyareti ve hakların savunulması,

-Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri ve İstinaf-Yargıtay aşamalarında etkin savunma yapılması, duruşmalara katılma, hükme itiraz vb. İşlemler,

-İfadeye çağrılan kişiye hukuki yardım sağlanması,

-Kırmızı bülten ve İnterpol araması kaldırma,

-Etkin pişmanlık sürecinin yönetimi,

-Anayasa Mahkemesi ve Avrupa insan Hakları Mahkemesine başvuru süreçleri,

-Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi işlemleri,

-Yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Yabancılar Hukuku

Türkiye’de yabancı kişiler için oldukça detaylı hukuki düzenlemeler bulunur. Bu sıkı hukuk kuralları içerisinde yabancıların haklarının savunulması ve hukuki süreçlerinin yönetilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda;

-Oturma izni, çalışma izni vb. İzinlere başvuru ve bunların takibi,

-Vatandaşlık alma işlemleri,

-Ehliyetten tahdit kodu kaldırma işlemleri,

-Yabancıların ceza soruşturma ve kovuşturma işlemleri,

-Yabancılar banka hesabı açılışı,

-Yabancılara şirket kuruluşu, yabancı şirketlere şube ve temsilcilik açılışı,

-Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alma işlemleri,

-Mavi kartlıların Türkiye’deki hukuki işlemleri,

-Yabancılara danışmanlık hizmetleri,

-Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik ve şube açması,

-Tanıma tenfiz davaları,

-Deport iptali ve idari gözetim kararının kaldırılması,

-Vize ihlali cezasına karşı hukuki süreç ve hesaplamalar,

-Yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması işlemleri,

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku Türkiye’de gittikçe gelişmekte ve oldukça detaylı hukuki düzenlemeleri beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda;

-Erişimin engellenmesi ve internetten içerik kaldırma,

-Bitcoin ve çeşitli kripto paraların icrası,

-Bilişim suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,

-E-tespit işlemleri,

-NFT’lerin fikri mülkiyet koruması,

-Google ve Youtube gelirlerinin vergilendirilmelerine ilişkin süreçler,

-Domain ihlaline karşı hukuki süreç,

-KVKK şikayeti ve sürecin takibi,

-Verbis kaydı ve hukuki işlemleri,

-Ticari elektronik iletilerle ilgili hukuki süreçlerin takibi,

-E-ticaret sitelerine gerekli sözleşmelerin hazırlanması

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticari işletmeler, Türk mevzuatında oldukça ciddi düzenlemelere taki tutulmuş ve çok önemli hukuki sorumluluk altına alınmışlardır. Bu nedenle ticaret şirketleri ve ticari işletmelerin yapacakları her işlemin hukuk boyutu gözönünde bulundurularak ona göre hareket edilmelidir. Bu kapsamda;

-Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti,

-İhtarname hazırlama ve gönderme işlemleri,

-Haksız rekabet davaları,

-Limited, Anonim, Koperatif vb. Şirketlerin kuruluşu,

-Şirket hisse devri,

-Şirket tasfiyesi ve kapanma süreçleri,

-Açık bankacılık işlemleri,

-Şirket birleşme ve devralma işlemleri,

-Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması,

-Şirket sözleşmelerinin hazırlanması,

-Anonim şirketlerde azınlık pay sahiplerinin hakları ile ilgili süreçler,

-Serbest ticaret anlaşmaları,

-Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptali

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

İdare Hukuku

İdare ile vatandaşlar arasında yahut idare ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında oluşan hukuki uyuşmazlıklar, idare mahkemelerinde görülür. Bu davaların bir tarafının idare yani bir anlamda devlet olması nedeniyle oldukça önemli sonuçları olan süreçler söz konusu olur. Bu kapsamda;

-İdari işlemin iptali davaları,

-Devlete karşı tazminat, tam yargı davaları,

-Yürütmenin durdurulması talebi,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemine karşı hukuki süreç,

-Memur disiplin cezaları ve iptali,

-Vergi kaçakçılığı suçu ve diğer vergi suçları ile ilgili süreçlerin takibi,

-Kamu uzlaştırma süreçlerinin takibi,

-Belediye encümen kararlarına karşı dava,

-İman planının iptali davası,

-Gümrükte el konulan malların iadesi,

-Vergi inceleme süreçleri

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

İcra Hukuku

İcra takibi ve alacak tahsili, borçluyu koruyucu bir çok düzenlemenin olduğu ülkemizde oldukça titiz sürdürülmesi gereken bir süreçtir. Bu kapsamda;

-İlamlı icra takibinin başlatılması ve alacak tahsili,

-İlamsız icra takibinin başlatılması ve alacak tahsili,

-Maaş haczi, banka hesabı haczi, gayrimenkul ve araç haczi, taşınır haczi işlemleri,

-Senet icrası ve takibi,

-Menfi tespit, tasarrufun iptali, istirdat vb. İcra hukuku davaları,

-Karşılıksız çek tahsil süreci ve şikayeti,

-Çek iptali davası,

-İhtiyati haciz işlemlerinin yapılması,

-İstihkak davasının açılması ve takibi,

-Yurtdışı icra takibi ve uluslararası alacak tahsili,

-Aciz vesikası işlemleri,

-İtirazın iptali ve kaldırılması davaları,

-Tehiri icra işlemleri,

-Nafaka ve çocuk teslimi icra takibi süreçleri,

-İhalenin feshi işlemleri

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Boşanma Hukuku

Boşanma ve velayet hukuku, uygulamada oldukça hassas davalar arasında yer alır. Bu davaların, durumun hassasiyeti gözetilerek takip edilmesi gerekir. Bu kapsamda;

-Çekişmeli boşanma davalarının açılması, takibi ve sürdürülmesi,

-Boşanmadan mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbirler,

-Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, davanın açılması ve sürecin takibi,

-Velayet davası ve velayetin değiştirilmesi,

-Nafaka davası ve nafakanın artırılması-azaltılması,

-Boşanmada mal paylaşımı işlemleri,

-Düğün altınları ve ziynet alacağı,

-Aile konutu şerhi işlemleri,

-Evden uzalaştırma ve diğer 6284 tedbirleri,

-Ortak velayetin kurulması işlemleri,

-Vasi tayini ve vesayet süreci,

-Boşanmanın tanınması ve tenfizi,

-Boşanmada şirket paylaşımı,

-Evlenmeye izin davası,

-İddet müddetinin kaldırılması

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, uygulamada genellikle uzun süren ve önemli sonuçları olan davalar arasında yer alır. Bu davalarda delillerin ileri sürülmesi ve sürecin takibi büyük önem arzeder. Bu kapsamda;

-Tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve takibi,

-Devremülk iptali işlemleri,

-Kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhütnamesi,

-Ortaklığın giderilmesi (izale şüyu davası),

-İntifa hakkı ve irtifak haklarının kurulması,

-Önalım (şuda) hakkı davası,

-Ecrimisin davası,

-Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması ve icrası,

-Kiracı tahliyesi işlemleri,

-Kira artış davası,

-El atmanın önlenmesi, haksız inşaat, taşkın yapı vb. Davaların takibi,

-İpoteğin kaldırılması davası,

-Riskli yapı tespit işlemleri,

-Kadastro tespitine itiraz süreci,

-Kira sözleşmesi depozito iadesi,

-Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması işlemleri,

-İşyeri kira devri işlemleri

vb. dava ve işlemler Artuk Hukuk Bürosu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Telefonla Sor