Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği

Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği ile aile konutu şerhi davası talebinde bulunulabilir. Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “aile konutu şerhi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki aile konutu şerhi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İlgili taşınmazın aile konutu olarak tahsis edilmesi ve ilgili kayıtlar bu şerhin verilmesi talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar, yaklaşık olarak … aylık evli olup, evlilikleri süresince davalının babasına ait yukarıda belirtilen adresteki taşınmazda birlikte yaşamışlardır. Ancak, davalı, henüz belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla son … gündür müşterek yaşadıkları evi terk ederek kendi babasının evine gitmiş ve müvekkilimi ortak yaşadıkları evden uzaklaştırmaya yönelik bir çaba içerisindedir. Davalı, ev telefonunu kapatarak iletişimi engellemiş ve muhtemelen elektrik ve su gibi temel hizmetleri keserek müvekkilimi evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
 1. Müvekkilim ev hanımıdır ve şu an için bir gelire sahip değildir. Davalı ise inşaat malzemeleri satan, maddi durumu oldukça iyi olan bir tüccardır. Davalı, evlilik birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemek ve müvekkilini terk etmek suretiyle evden uzaklaştırmak amacıyla hareket etmektedir. Nafaka taleplerimizi daha sonra ileteceğiz. Bu sebeplerle, mahkemenin müdahalesini talep etmek kaçınılmaz hale gelmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerle davanın kabul edilmesi talebiyle, müvekkilimin ikamet ettiği adresin, aile konutu olarak belirlenmesi, konut ve ev eşyalarının (elektrik, su ve telefon dahil) müvekkilin kullanımına verilmesi hususunda tedbir kararı alınması, müvekkilin evden atılma riski göz önüne alındığında öncelikle bu konuda tedbir kararı verilmesi ve avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesi talebiyle, tarafım adına saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İlgili taşınmazın aile konutu olarak tahsis edilmesi ve ilgili kayıtlar bu şerhin verilmesi talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı ile …/…/… tarihinde gerçekleştirdiği evlilikle birlikte bir kız çocuğu olan …’un ebeveynidir.
 1. Dava konusu taşınmaz, müvekkil ve ailesinin birlikte yaşam sürdükleri ortamdır. Ancak, davalı taraf, söz konusu yerin kendi adına kayıtlı olması avantajını kullanarak bu mülkiyeti … isimli kişiye satarak devretmiştir. Bu durum üzerine müvekkil, … Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas sayılı dosyasıyla tapu iptali ve tescil davası açmış ve mahkemece davacının lehine sonuçlanmasına karar verilmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalı taraf, tekrar dava konusu taşınmazı satmayı planlamaktadır. Bu nedenle, müvekkil ve ailesinin ortak yaşam alanı olan dava konusu yerin, aile konutu olarak nitelendirilip kullanılabilmesi amacıyla mahkemeden aile konutu şerhi tesisine ve bu konuda karar alınmasına ilişkin talepte bulunmak, mecburi bir durumu ifade etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, davamızın meşruiyetinin tanınması için … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parsel sayılı taşınmazdaki … no.lu dairenin aile konutu olarak ayrılması ve aile konutu şerhi konulması yönünde bir kararın verilmesini talep etmekteyim. Aynı zamanda, yargılama masraflarının ve vekâlet ücretinin karşı tarafça karşılanmasını talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Aile konutu şerhinin KALDIRILMASI talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1.  Müvekkil… ile davalı …, evliliklerini gerçekleştirmiş ve bu birliktelikten doğan …. ve …. adlı iki çocukları bulunmaktadır.
 1. Taraflar, evlilik birliktelikleri süresince aynı ikametgahı paylaşmış ve söz konusu dava malikleri tarafından aile konutu olarak belirlenmiş olan taşınmazı birlikte kullanmışlardır.
 1. Sonrasında davalı eş, …/…/… tarihinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile taşınmaz üzerine aile konutu şerhi tesisini talep etmiştir. İlgili idare, …/…/… tarihinde gerçekleştirdiği işlem ile dava konusu taşınmaz üzerine aile konutu şerhi eklemiştir.
 1. Ortak çocuklarından …’in … Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazanmasının ardından taraflar, çocukları ile birlikte yaşamak amacıyla …/…/… tarihinde müvekkil ve davalı tarafından müşterek olarak edinilen yeni bir taşınmazı tercih etmişlerdir. Bu değişiklik sonrasında, taraflar yaşamlarını yeni taşınmazda sürdürmeye karar vermişlerdir, ki bu durum yerleşim yeri belgesi ile de doğrulanabilir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ancak, aile konutu değişikliğine rağmen, eski aile konutu üzerindeki aile konutu şerhi hala mevcudiyetini sürdürmekte ve davalı eş, eski aile konutundaki hatıralarına duyduğu saygı gerekçesiyle satışa rıza göstermemektedir. Bu sebeple müvekkil, adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamamaktadır. Bu durum nedeniyle mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, İkametgah belgesi, Tanık ifadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebepler doğrultusunda, mevcut haklı davamızın lehimize sonuçlanması ve … adresindeki taşınmazın, … ili, … ilçesi, … mevkii, … ada, … pafta, … parsel numarasına kayıtlı aile konutu şerhinin kaldırılması için karar verilmesini talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, aile konutu şerhi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor