Franchise sözleşmesi örneği

Franchise Sözleşmesi Örneği

Franchise sözleşmesi örneği ile franchise sözleşmesi yapılabilir. Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “franchise sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Franchise Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki franchise sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1- Bir tarafta ………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ………………… (Bundan sonra FRANCHISOR olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………………………………. adresinde yer alan ……………………………………………………………… (kısaca FRANCHISEE olarak anılacaktır) bulunmaktadır. Taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir anlaşma sağlanmıştır.

TUTAR VE SÜRE:

MADDE 2- Franchising Bedeli: Sistem kurulumuyla birlikte, ekte belirtilen ekipmanların ve işletmenin işler durumda teslimi bedeli, ……. evlere servis veya ……. evlere servis ve restoran işletim bedelini içermektedir. Bu bedel, ………. TL olarak belirlenmiştir.

Sözleşmenin Süresi: Sözleşme, ……. yıl boyunca geçerlidir.

FRANCHISOR’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 3-

 • Bu sözleşmenin hedefi, franchisee tarafından üretilen menüde yer alan veya sonradan eklenen ürünlerin, tariflerin uygulanması ve hizmet yöntemlerinin öğretilerek, uygulama becerisinin kazandırılması ile sistem prosedürlerine uygun bir şekilde denetlenerek en üst düzeyde hizmet sunulmasını sağlamaktır.
 • İşletmenin yukarıdaki hizmetleri sunabilmesi için gerekli sabit eşya, ekipman ve donanımı sağlayarak, mutfağı iş akışına uygun bir şekilde düzenlemektir.
 • İşçi ücretleri franchisee’ye ait olmak üzere, tüm çalışanlara uzman öğretici ile belirlenen sürelerde eğitim verilmesini sağlamaktır.
 • Franchisee’nin ürünlerle ilgili problemlerine derhal çözüm getirilmesi gerektiğinde harekete geçilir.
 • Franchisee, franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini olumsuz etkileyecek, dikkatli tüccar anlayışına aykırı davranışlar sergileyerek bunu sürdürdüğünde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını korumak amacıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir ve bu hakkı kullanmakla yükümlüdür.

FRANCHISOR’A AİT HAKLAR:

MADDE 4- Sözleşme başlangıç tarihinde, sistem kurulumu ve işletmeye alınması için peşin ve nakit olarak …… TL bedel talep edilecektir. Standart donanım, kurulum ve eğitim ücretleri için toplam ……… TL ödenecektir. İşletme faaliyetleri sırasında, satış fiyatları, hizmet kalitesi, temizlik düzenlemeleri ve müşteri ilişkileri gibi konularda istendiği zaman denetleme yapma ve bilgisayar raporları alma hakkı saklı tutulmaktadır.

FRANCHISSE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 5-

 • İşbu anlaşmanın yürürlüğe girmesi itibariyle, …… gün içerisinde …… kuruluş ve işletmeye alma ön ödeme miktarını ödeme hususunda taahhütte bulunur.
 • İsim hakkı, öğretim hizmetleri, beceri transferi ve tüm standart kuruluş harcamaları (ek listede belirtilen harcamalar dahil) franchisor tarafından gerçekleştirileceğinden, sözleşme bedeli olan toplam …… TL’yi franchisor haklarına uygun olarak ödeme taahhüt eder.
 • Franchisor’ın iş talimatlarına, düzenine ve reçetelerine ek bir yorum getirmeden uymayı taahhüt eder.
 • Franchise, kendi iş yerinde hizmeti bizzat denetleyerek sunacaktır. Herhangi bir sebep ile işyerinde bulunmaması durumunda, işyerinde bulunuyormuş gibi kabul edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır; bu durumun tekrarı halinde sözleşme feshedilebilir.
 • Franchisee, kendi iş yerine ait SSK, maliye, belediye ve diğer resmi kuruluşlara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklardan kaynaklanan herhangi bir yükümlülük franchisor’a yüklenemez.
 • Franchisee, her ayın sonunda toplu satış raporunu franchisor merkezine teslim etmekle yükümlüdür.
 • Franchisee, işletmenin gelişimi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve saygınlığının korunması için azami çabayı göstermelidir.
 • Franchisee, franchisor’ın verimli yönetimi için işletme bilgilerini sağlamak ve temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemelerinde yardımcı olmakla sorumludur.
 • Franchisee, franchisor’a ait reçeteler, sistemler, programlar ve diğer özel bilgi ve belgeler konusunda tam gizlilik içinde hareket edeceğini kabul eder. Franchise hakkının tamamını veya bir kısmını 3. şahıslara devretmemeyi taahhüt eder. Bu tür bilgilerin 3. şahıslara aktarılması durumunda …… tazminat ödemeyi peşinen kabul eder.

FRANCHISSE’YE AİT HAKLAR:

MADDE 6-

 • Franchisor’ın tescilli ticari marka ve logolarını, sözleşmede belirtilen konumda kullanma yetkisi.
 • Marka ile ilgili afişler, tabelalar ve reklam araçlarını işyerinde sergileme yetkisi.
 • Bölgesel ihtiyaçlara uygun broşürler, peçeteler, kutular gibi basılı malzemelerin miktarını merkeze bildirme ve belirtilen bedel karşılığında temin edip dağıtma yetkisi.
 • Sözleşme tarihinden itibaren menüde bulunmayan yeni ürünlerin ortaya çıkması durumunda, bu ürünlerin reçete ve formüllerini öğrenme ve franchisor ile aynı kalite standartlarında uygulama yetkisi.
 • Franchise hakkını sadece sözleşmede belirtilen tesis içerisinde kullanma hakkı.

GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 7-

 • Franchisor tarafından belirlenip onaylanan kaynaklar, mal alımında birincil tercih olarak kabul edilecektir.
 • Franchise alan, işletmesini bizzat denetleyerek hizmetin sürekli kalitesini sağlamakla yükümlüdür.
 • İşbu sözleşme, franchisor’ın önceden yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara devredilemez veya temlik edilemez. Sözleşmeden doğan haklar başkalarına kullanılma yetkisi verilemez.
 • Yatırım için gereken standart harcamalar ekte belirtilmiştir. Yer durumundan kaynaklanan ek harcamalar, işin tamamlanmasını takip eden … gün içinde franchisor’a ödenmelidir. İşletme ancak ödeme tamamlandıktan sonra açılabilir.
 • Anlaşmanın yenilenmesi; herhangi bir nedenle feshedilmezse, tarafların isteklerini yazılı olarak bildirmeleri ve … yıl sonunda … gün içinde yenilenir.
 • Sözleşmenin feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması, yerine getirilmemesi veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içinde önlem alınmaması halinde franchisor tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilir.
 • Sözleşmenin feshi durumunda, sözleşmenin bitim tarihine kadar olan % … franchisor hakkı, daha önce tahsil edilmiş en yüksek aylık ücret üzerinden kalan süre için hesaplanarak tahsil edilir.
 • Sözleşmesi feshedilen işyerinden; tabela, afiş, broşür ve benzeri franchisor’a ait markayı taşıyan tüm malzeme bedelsiz olarak alınır. Aynı işyerinde başka bir markada yiyecek satışı veya imalatı yapılamaz; bu maddenin ihlali halinde franchise alan tazminat ödemeyi kabul eder.
 • Franchise, sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, … menüsündeki hiçbir ürünü üretemez, satamaz veya sattıramaz; bu koşulu işin başında kabul eder. Bu madde ihlal edildiğinde, … tazminat ödemeyi taahhüt eder, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın.
 • Sözleşmenin feshi durumunda, broşürlerde belirtilen sipariş telefonları üçüncü şahıslara satılamaz veya kullandırılamaz; bunlar franchisor’a devredilir veya … ay süreyle kapatılır

MADDE 8-

 • Bu anlaşmadan kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak çözümlenecektir. Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Franchise Veren’in tuttuğu ticari kayıtlar, tüm belgeler, dokümanlar, bilgisayar dosyaları ve dijital iletişimler de dahil olmak üzere kesin delil oluşturacaktır.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlık durumunda, yetkili merciler  ……………….. İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleridir.

DİĞER HÜKÜMLER:

MADDE 9- Bu anlaşmanın yürürlüğe konulması, icra edilmesi ve kefaletlerin tesis edilmesi hususunda ödenmesi gereken tüm harçlar, vergiler, resimler ve masraflar, …………….. tarafından karşılanacaktır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda taraflar arasında ayrı bir özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

MADDE 10- Bu belge, toplamda ….. sayfadan oluşan bir sözleşmedir. …/…/…… tarihinde, …………….’da, … adet kopya halinde düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

FRANCHİSE VEREN       FRANCHİSE ALAN

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

KAŞE       KAŞE

İMZA       İMZA

Franchise Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, franchise sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor