Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği ile karşılıksız çek şikayetinde bulunulabilir. Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “karşılıksız çek” yazımızı okuyabilirsiniz.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN(MÜŞTEKİ):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etmek

SUÇ TARİHİ: ……./……./……

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmesinden dolayı cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Şüpheli, müvekkilimize ait olan … bankası … Şubesi’ne ait … seri numaralı, …/…./…. tarihli, … TL tutarındaki çeki keşide etmiştir. Çek, hamil tarafından mevzuat gereği belirlenen süre içinde bankaya ibraz edilmiş ancak ibraz edilen çekin karşılığı bulunamamıştır. Söz konusu çek, şu anda hamil tarafımıza ciro silsilesi ile iade edilmiştir ve bu durum …/…./…. tarihinde fiilen öğrenilmiştir. İlgili bankalar tarafından çekin arkasına vurulan kaşe ile ibraz tarihi ve suç tarihi belirlenmiştir. Karşılıksız çekle ilgili olarak icra takibi başlatılmış olup, çek şu anda … İcra … E. sayılı dosyasında bulunmaktadır.
 1. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi, çekin düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edilmesine rağmen karşılıksız çıkması durumunda çek keşidecisine binbeşyüz güne kadar adli para cezası öngörmektedir. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek olan 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Bu hüküm doğrultusunda çek keşidecisi olan …….…’nın sorumluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bilindiği üzere 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen cezanın, ödenmemesi durumunda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesi gereğince hapis cezasına çevrilebileceği ifade edilmiştir.
 1. Ayrıca, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 63. maddesi ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5/1 maddesi çerçevesinde, karşılıksız çek düzenleme suçundan kaynaklanan davaların İcra mahkemesinde görüleceği ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine tabi olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, şikâyetçinin ikametgâhına bağlı mahkeme yetkilidir.
 1. Özetle, şüpheli tarafından düzenlenen toplam … TL bedelli çek, güvence miktarını aşarak karşılıksız çıkmıştır. Keşideci şüphelinin piyasaya sürdüğü bu karşılıksız çek nedeniyle cezai sorumluluğu doğmuş olup, bu durumun incelenmesi amacıyla başvurumuzu yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Suça Konu Çek Fotokopisi, Banka Kayıtları, ….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: 5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz gerekçeler ışığında, şüphelinin karşılıksız çek düzenleme suçu nedeniyle cezalandırılmasını, aynı zamanda yargılama sürecinde koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilmesini talep etmekteyiz. Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin ise şüpheli tarafından karşılanmasını, saygılarımızla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN(MÜŞTEKİ):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etmek

SUÇ TARİHİ: ……./……./……

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmesinden dolayı cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Şüpheli, … Bankası’nın … Şubesinde yer alan … Seri Numaralı hesabından …/…/… tarihli, … Türk Lirası tutarındaki bir adet çek düzenlemiştir.
 1. Çek, vadesinde … Bankası’nın … şubesine sunulduğunda, çekin … TL tutarındaki kısmının karşılıksız olduğu tespit edilmiş ve çekin arka yüzüne bu durumu belirten bir şerh eklenmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Hukuki süreç içerisinde koruma tedbiri olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin karar talep etmekteyiz. Çek bedelinin tamamı henüz ödenmemiştir. Karşılıksız çek düzenleme suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için talepte bulunmaktayız.

HUKUKİ DELİLLER: Suça Konu Çek Fotokopisi, Banka Kayıtları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: 5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen gözetilmesi gereken sebepler ışığında, şüphelinin karşılıksız çek keşide etme suçu kapsamında cezalandırılmasını ve yargılama masrafları ile vekâlet ücretlerinin şüpheli tarafından karşılanmasına dair kararın alınmasını, saygılarımla vekâleten talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor