haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi Örneği

Haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği  ile haksız tutuklama tazminatı talebinde bulunulabilir. Haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “haksız tutuklama tazminatı” yazımızı okuyabilirsiniz.

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

………….. NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Devlet Hazinesi(Hazine Müsteşarlığı)

KONU: Haksız tutuklama nedeniyle tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1.  Davacı müvekkil, ………. Ceza Mahkemesi …/… Esas numarası ve …/… sayılı kararıyla ………………………. suçundan  …………… Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… karar numarası ile tutuklanmıştır. Müvekkilim, …………….. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli kararı ile suçsuz olduğu belirlenmiş ve üzerine atılı suçlardan beraat kararı verilmiştir. Söz konusu karar kesinleşmiştir.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davacı müvekkil, tutuklandığı dönemde …….. işinde çalışmakta olup aylık geliri ……… idi. Hiçbir sabıkası bulunmayan müvekkil, tutuklu kaldığı süre boyunca maddi ve manevi zorluklarla karşılaşmıştır. Öncelikle temiz bir sicile sahip olan müvekkilim cezaevine giriş-çıkışı nedeniyle sosyal çevresindeki itibarı zedelenmiş, rencide olmuş ve imajı olumsuz etkilenmiştir. Özgürlüğünden mahrum kalarak işini kaybetmiş ve bu durum nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamış, ruhsal sıkıntılarla baş etmek zorunda kalmıştır.
 1. Ayrıca müvekkil, … gün boyunca tutuklu olarak cezaevinde kalmış ve bu süre içinde çalışamadığından önemli bir maddi kayıp yaşamıştır. Suçsuz olduğunu bilen ve tutukluluk sürecinde vekil aracılığıyla kendisini temsil ettiren müvekkil, vekiline … TL ücret ödemiştir. Bu ödenen ücret, maddi tazminat talebinin bir unsuru olarak değerlendirilmelidir. … günlük tutukluluk süresi boyunca yaşanan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla bu dava açılmıştır.

(Yukarıda yer alan iki paragrafta da kişi kendi durumuna ilişkin somut olayları ve uğradığı tüm zararları kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141, 142 ve ilgili sair hukuki sebepler

HUKUKİ DELİLLER: : ………… Ceza Mahkemesinin …/…/… tarihli kararı ve tutuklama müzekkeresi,  ………… Ceza Mahkemesinin …/…/… tarihli tahliye kararı, ………… Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar ve …/…/… tarihli beraat kararı, İşten ilişik kesme belgesi, SGK dökümü ve ilgili sair yasal deliller

(Hukuki deliller bölümünde yer alan deliller örnek niteliğindedir. Bu bölümde kişi kendisinin tutuklama aldığını ve bundan dolayı zarara uğradığını gösterecek tüm delilleri sunması tavsiye edilir)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlere dayanarak, müvekkilimin cezaevi masrafları, iş kaybı/çalışamama ve avukatlık ücreti sebeplerinden doğan toplam … TL maddi zararının yanı sıra toplum nezdindeki olumsuz etki nedeniyle oluşan infialin bir sonucu olarak toplam … TL manevi zararın davalıdan tahsil edilerek müvekkilime ödenmesini talep ediyorum. Bu tazminatın tutuklanma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesini, ayrıca yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, haksız tutuklama tazminat dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor