Mazeret dilekçesi örneği

Mazeret Dilekçesi Örneği

Mazeret dilekçesi örneği ile mazeret talebinde bulunulabilir. Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “mazeret izni” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mazeret Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki mazeret dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

  1. Sağlık sorunlarım sebebiyle, ……………………. Hastanesi …………………….. bölümünde acil bir şekilde ………………. işlemi/ameliyatı geçirmem gerekmektedir. Bu nedenle, mahkemenizde görülmekte olan …………… numaralı davasının …/…/… tarihinde planlanan duruşmasına katılamayacağım.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

  1. Yukarıda ifade ettiğim sağlık sorunlarım dolayısıyla, mazeretimin kabulüne ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesine ilişkin talepte bulunuyorum. Ayrıca, ertelenen duruşma gününün tarafıma bildirilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER: Hastane randevu belgesi ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebepler doğrultusunda, beyan edilen mazeretin dikkate alınarak duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesine, bu yeni duruşma gününün taraflara resmi tebligat yoluyla bildirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  Sayın Mahkeme, ………. esas numaralı dosyanın …/…/… tarihindeki duruşmasının, aynı gün ………… bulunan ………….…. Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmam nedeniyle tarafımın katılamayacağını, ayrıca Mahkemeniz hakiminin izinli olduğunu bildirmek isterim. 

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma tutanağı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Bu bağlamda, iş bu duruşmada tarafımın mazeretli sayılmasına ve bir sonraki duruşma gününe dair tebligata gerek olmaksızın duruşma gün ve saatinin tarafıma bildirilmesine, ayrıca mesleki mazeretlerimin kabulüne karar verilmesini talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  …/… Esas sayılı dosya üzerinde devam etmekte olan davamızın …/…/… tarihinde saat …’de gerçekleşecek duruşmasına, aynı gün ve saatte …………… Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyasında görülen davamız nedeniyle katılamayacağımızı bildirmek isteriz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma tutanağı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Mesleki mazeretimin kabulü ile karar verilmesi halinde yokluğumuzda karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-4

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  Sayın Mahkeme, Yukarıda belirttiğim dosyanızın …/…/… tarihli duruşmasıyla çakışan bir şekilde, aynı saatte başka bir davam olan …/… Esas sayılı dosyamın duruşması bulunmaktadır. Bu durum nedeniyle, belirtilen tarih ve saatte sizin duruşmanıza katılamayacağımı tarafınıza bildirmek isterim.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma tutanağı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı, …/…/.. tarihinde yapılacak olan duruşmanın saat …………’a kadar bekletilmesini, eğer duruşmaya katılamazsak mazeretli sayılmamıza karar verilmesini, bu hususta tarafıma tarafınıza tebliğde bulunulmasını talep ederim. Davacı vekili olarak saygılarımla arz ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Mazeret Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mazeret dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor