İstanbul İdare Avukatı

İstanbul İdare Avukatı

İdare hukuku, idari kurumların faaliyetlerinin kurallarını düzenleyen, kamu ayrıcalıklarıyla donatılan idare ile vatandaş arasında dengeyi sağlayan kurallar bütünüdür. İstanbul idare avukatı idare hukuku alanında uzmanlaşmış ve müvekkillerine bu alanda üst düzey hizmet sunan avukattır.

İdare hukuku davalarına bakan avukatlar kendilerini hem üniversite döneminde hem de meslek hayatlarında idare hukuku alanında oldukça geliştirmiş, idari işlemler, idari sözleşmeler, ve idari davalar gibi konularda uzmanlaşmış, bütün yeni gelişmeleri takip edip önündeki davayı bu gelişmelere ve bilgisine göre şekillendirip müvekkiline en iyi hizmeti sunmaya çalışan avukatlardır.

İdare hukukunda bir taraf kamusal yaptırım gücü olan kamu idareleri bir taraf ise vatandaştır. Bu durumda vatandaş diğer taraf karşısında oldukça dezavantajlı durumdadır. Bu dezavantajın ortadan kalkması maksadıyla idare hukukunda uzman avukatlar müvekkilleri için çalışır ve süreci takip eder. İdare davalarına bakan avukat müvekkilini idare davalarında temsil eder. Bu davaları etkin biçimde yönetir ve adil bir kararın çıkmasını sağlarlar.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul İdare Avukatı Hizmetleri

İdare hukuku avukatları müvekkillerine idare hukuku kapsamında çok çeşitli işlemlerle hizmet verir. Bu işlemlerden en çok karşımıza çıkan işlemler şunlardır:

 • Kamulaştırma Davaları
 • Meslekten Çıkarma Cezası
 • Polis Okulu Mülakat Davaları
 • Güvenlik Soruşturması İptal Davası
 • 375 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma
 • Tayin Davaları
 • İdarenin Sorumluluğu Sonucunda Açılacak Tam Yargı (Tazminat) Davaları
 • Memur Davaları
 • Disiplin Davaları
 • Polis Okulu Sağlık Davaları
 • Askeri Lise Davaları
 • Memur Emekliliği ile İlgili Davalar
 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları
 • Görevden Çıkarma Davaları
 • Aday Memur İken İlişik Kesme, Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,
 • Malpraktis Davaları
 • Sağlık Mevzuatından Doğan Tam Yargı Davaları
 • Sağlık Personelinin (Doktor, Hemşire, Ebe vs.) Kusuru, İhmali veya Hatasından Kaynaklanan Sağlık Uygulamalarından Doğan Tazminat Davaları
 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 •  İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar
 • İmar Yıkım (Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri (Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 • Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dahil),
 • Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (EPDK, BBDK, SPK vs.)
 • İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Maden Davaları
 • Enerji Davaları
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

İstanbul İdare Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul İdare Avukatı Ücretleri

İdare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görülür. İdare avukatının hizmeti karşılığında alacağı ücreti avukat ile müvekkili kendi aralarında anlaşabilir. Bu ücretin belirlenmesinde dosyanın iş yükü, dosyanın içeriği ve avukatın uzmanlığı önemli rol oynar.

Avukatın hizmeti karşısında alacağı ücret TBB’nin 2024 yılı için ilan ettiği avukatlık asgari ücret tarifesinden az olamayacaktır. Bu asgari ücret tarifesine göre İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için kararlaştırılabilecek asgari ücret, duruşmasız görülecek davalarda 10.500,00 TL; duruşmalı görülecek davalarda ise 20.900,00 TL’dir.

İstanbul İdare Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İdare hukuku alanında uyuşmazlık sahibi kişilerin bu uyuşmazlığının çözülmesi adına bir avukatla çalışması zorunlu değildir ancak idare hukukunda normal bir vatandaşın bir uyuşmazlığı varsa karşı taraf kamu kuruluşu olduğu için ve bu kamu kuruluşu kamu gücünü elinde bulundurduğu için normal vatandaş oldukça dezavantajlı durumda olur. Bu sebeple bu dengenin sağlanması açısından idare davalarına bakan bir avukatla çalışmak oldukça mühimdir.

İdare hukuku alanında hizmet sunan avukatlar hizmetleri karşılığında alacağı ücreti müvekkiliyle kendi aralarında anlaşabilirler. İdare avukatı hizmeti için talep edeceği ücreti belirlerken farklı durumları göz önünde bulundururlar. Örneğin avukatın iş yükü ve uzmanlığı, dosyanın iş yükü ve dosyanın içeriği gibi durumlardır. İdare davalarında uzman avukat bu durumları göz önünde bulundurur ve ona göre bir ücret talep eder. İdare avukatı ile müvekkilinin aralarında anlaştıkları ücret İstanbul barosunun ilan ettiği asgari avukatlık ücret tarifesinin altında olamaz.

İstanbul İdare Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul idare avukatının ücretinin avukata verileceği zamanı avukat ile müvekkili aralarında anlaşabilirler. Bu konuda bir serbestlik vardır. Uygulamada peşin yahut taksitler halinde ücret ödenmesi kararlaştırılabildiği gibi dava konusu miktar üzerinde belirli bir yüzdenin dava sonunda alınacağı yönünde kararlaştırmalar da yapılmaktadır.

İdare Hukuku Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İdare hukuku davalarının masrafları iki kalemden oluşur bir kalem avukatlık ücreti diğer kalem ise mahkeme masraflarıdır. Avukatlık ücretleri İstanbul barosunun ilan ettiği asgari avukat ücreti tarifesine göre tahsil olunur. Diğer bir kalem olan mahkeme masrafları şöyledir:

İdare ve vergi mahkemelerinde dava açılırken peşin alınan posta giderleri şöyledir:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı1.200,00 TL
Yeni Dava (Duruşma İstemli)1.440,00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)1.680,00 TL
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli)1.920,00 TL
Başvuru Harcı427,60 TL
Suret Harcı22,10 TL x Sayfa Sayısı
Vekâlet Harcı60,80 TL

İdare Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İdare hukuku alanındaki davaların ne kadar süreceği davanın içeriğine ve bir tarafın kamu kurumu olması hasebiyle bu kurumlardaki işlemlere göre değişkenlik gösterir. İdare hukukunda asıl önemli olan şeyler ise işlemlerin süreleridir. Onlar da şöyledir:

 İptal davasıTam yargı davası
Dava açma süresi60 gün60 gün
Dava açılmasına cevap, cevaba cevap ve 2. cevap süresi30’ar gün30’ar gün
Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora itiraz süresi2 hafta2 hafta
İhtiyati Tedbir kararı verilmesi halinde bu karar itiraz7 gün7 gün
Yürütmenin durdurulması kararına itiraz7 gün7 gün

Yukarıda sayılan süreler, kararın tebliği ile veya yüz yüze açıklamanın söz konusu olduğu durumlarda da açıklama yapılması ile işlemeye başlar. Tebliğin ilan yoluyla yapılmasında ise tebliğin yapılmış olduğu tarihten itibaren bu süreler işlemeye başlar.

İstanbul’da En İyi İdare Avukatı Nasıl Bulunur?

İdare hukuku kapsamına giren davalarda vatandaşın avukatla çalışması zorunlu değildir ancak bir taraf kamu gücünü elinde bulunduran idari makam olduğu için vatandaş bu davada dezavantajlı durumdadır ve ortaya bir dengesizlik çıkar. Vatandaşlar bu dengesizliğin farkında olduklarında işlerinin kendi lehlerine sonuçlanması açısından beraber çalışmak için en iyi idare avukatını aramaktadırlar.

İdare mahkemesi avukatları açısından en iyi idare avukatı diye bir tabir çok gerçekçi değildir. En iyi olma durumu kişilere göre farklı özellikler göz önüne alındığından değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kişilerin uyuşmazlıklarının çözümü için en iyi idare avukatını aramak yerine idare hukukunda uzman ve deneyimli idare avukatını aramaları daha isabetli olacaktır.

İstanbul İdare Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

İdare hukuku kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen hukuk disiplinidir. İdare avukatı da bu alanda faaliyet gösterir. İdare hukukuna bakan avukat müvekkilinin idari işlemler, idari sözleşmeler ve idari davalar gibi konulardaki haklarını korur ve müvekkiline hukuki anlamda bilgilendirir. İdare davalarına bakan avukatların müvekkillerini mahkemelerde ve diğer işlemlerde temsil yetkisi vardır. Böylelikle müvekkiller idare hukuku ile ilgili davaların karmaşıklığı ve yoruculuğundan kurtulmuş olurlar.

İdare hukuku alanında çalışan avukatlar müvekkillerinin kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde hukuki süreci deneyim ve bilgilerini kullanarak profesyonelce yönetir ve müvekkillerinin haklarının, menfaatlerinin bir kayba uğramaması için üst düzeyde çaba gösterip işlerin takibini yapar.

İdare Avukatı İle Çalışmanın Önemi

İdare hukuku ile alakalı davalarda taraflardan birisi vatandaştır, diğer taraf ise kamu gücünü elinde bulunduran idari makamdır. Bu sebeple idare davalarında taraf bakımından bir dengesizlik söz konusudur. Bu dengesizliğin giderilmesi açısından dezavantajlı olan vatandaşın bir avukatla çalışması çok önemlidir.

İdare hukuku alanındaki davalar hukukun geneli gibi karmaşık usul kuralları içermektedir. Bu alanda yapılacak herhangi bir hatada kişiler geri dönülmesi imkansız hak ve menfaat kayıplarına uğrayabilir. Bu sebeple idare hukukunda uzman bir avukatla çalışmak bu tarz usul hatalarının yapılmasının önüne geçecek ve geri dönülmesi imkansız zararlara uğranılması engellenmiş olacaktır.

Telefonla Sor