İstanbul Vergi Avukatı

İstanbul Vergi Avukatı

Vergi, devletin çeşitli hizmetleri yapabilmesi için vatandaşlardan temin ettiği parasal yükümlülüktür. Vergi hukuku ise kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerini hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. İstanbul vergi avukatı, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alanda etkili bir hizmet sunan avukattır.

Vergiyi devletin tahsil etmesinden dolayı bu alandaki uyuşmazlıkta taraflardan biri vatandaşken diğer taraf devlettir. Bu sebeple taraflar arasında büyük bir dengesizlik söz konusu olur. Vergi davalarında taraflar arası dengenin kurulabilmesi için vatandaşların vergi hukukunda uzman avukattan yardım almaları çok önemli olacaktır.

İstanbul vergi hukuku avukatları vergi hukukunda deneyimli avukatlardır. Bilgi birikimi ve deneyimlerini kullanarak müvekkillerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyarak vergi uyuşmazlıklarının çözümünü sağlarlar.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul Vergi Avukatı Hizmetleri

Vergi hukuku alanında uzman avukat, bu alanda müvekkillerinin ihtiyaç duyacağı bütün işlemleri yapar ve etkili bir biçimde takip eder. Vergi hukuku alanında karşılaşılan bazı dava ve işlemler şöyledir:

  • Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
  • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
  • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
  • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
  • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,
  • Vergi uzlaşma komisyonu sürecinin etkin takibi,
  • Vergi suçlarıyla ilgili bütün işlemlerin yapılması ve sanık müdafiliği,
  • Vergi incelemesinde ve diğer işlemlerin yapılmasında oluşan hak ihlallerine karşı Anayasa mahkemesine bireysel başvuru işlemleri,

Artuk Hukuk Bürosu vergi avukatı, bu işlemlerin dışında da karşılaşacağı bütün vergi hukuku alanındaki işlemler için müvekkili adına en doğru stratejiyi çizip müvekkilinin bu süreçte en az şekilde yorulmasını, para kaybını en aza indirmeyi ve sürecin müvekkil lehine sonuçlanmasını sağlar.

İstanbul Vergi Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul Vergi Avukatı Ücretleri

Vergi hukuku alanındaki uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinde görülür ve sonuca bağlanır. Bu sürecin takibini yapan vergi hukuku avukatı, verdiği hizmet karşılığında alacağı ücreti müvekkili ile anlaşıp kararlaştırabilir. Her vergi davasında talep edilen ücret aynı olmayacaktır. Davanın durumuna, dosyanın iş yüküne, avukatın meşguliyetine ve uzmanlığına göre avukatın talep edeceği ücret değişkenlik gösterecektir.

Avukatlık ücretinin belirlenmesinde serbestlik vardır fakat bu ücret belirlenirken TBB’nin 2024 yılı için ilan ettiği asgari avukat ücret tarifesine dikkat edilmelidir. Avukatın hizmeti karşılığında alacağı ücret bu tarifedeki ücretlendirmenin altında olamaz.

İstanbul Barosu’nun 2024 yılı için ilan ettiği tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesi ise şöyledir:

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar (Duruşmalı)72.000,00 TL
Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar (Duruşmasız)57.000,00 TL
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri54.000,00 TL
Büroda sözlü danışma (İlk bir saat için) 7.800,00 TL
Bir saati aşan her saat için 5.000,00 TL

İstanbul Vergi Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vergi hukuku alanında hizmet sunan avukatlar sundukları hizmet karşılığında alacağı ücreti müvekkiliyle aralarında anlaşarak kararlaştırabilirler. Vergi avukatı hizmeti karşılığında talep edeceği ücreti kararlaştırırken çeşitli şartları göz önünde bulunur. Avukatın göz önünde bulundurduğu şartlar arasında avukatın uzmanlığı, dosyanın iş yükü, dosyanın içeriği, vergi uyuşmazlığındaki vergi miktarı gibi durumlar vardır.

Vergi avukatı bu sayılan durumları göz önünde bulundurur ve bu durumlara göre talep edeceği ücreti belirler. Vergi hukukunda uzman avukatlar bu ücreti belirlerken İstanbul Barosu’nun 2024 yılı için ilan ettiği avukatlık asgari ücret tarifesinden az ücret belirlememeye dikkat etmelidir.

İstanbul Vergi Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul vergi avukatının hizmeti karşılığında talep ettiği ücreti ne alacağını müvekkili ile anlaşarak kararlaştırabilirler. Bu durumda kanunda emredici bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple avukatlık ücreti avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre peşin, taksitler halinde yahut dava sonunda ödenebilecektir. Uygulamada ücretin bir kısmının peşin, geri kalanın ise 2 veya 3 taksit halinde ödeneceği yönünde ücret anlaşmaları yapıldığı görülmektedir.

Vergi Hukuku Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Vergi hukukunun masrafları iki kalemdir. Bunlardan biri avukatlık ücreti diğeri ise mahkeme harçları ve masraflarıdır. Avukatlık ücretinin ne kadar olacağını müvekkil ile avukat aralarında TBB’nin 2024 yılı için ilan ettiği asgari avukat ücretinden az olmayacak şekilde kararlaştırabilir.

Diğer yargılama masrafı olan harçlar ve vergilerin ne kadar olduğu kesindir. Bu ücretler harçlar kanununda yazar ve üzerinde kanun değişikliği olmadan değişiklik yapılmaz. Vergi hukuku alanında olan bir uyuşmazlığın çözümü için 2024 yılı kabul edilen harç ve masraflar da şöyledir:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı1.200,00 TL
Yeni Dava (Duruşma İstemli)1.440,00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)1.680,00 TL
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli)1.920,00 TL
Başvuru Harcı427,60 TL
Suret Harcı22,10 TL x Sayfa Sayısı
Vekâlet Harcı60,80 TL

Vergi Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Vergi hukuku alanındaki davaların ne kadar süreceği değişkenlik gösterebilir. Davanın içeriği, dosyanın iş yükü gibi durumlar uyuşmazlığın çözüm süresinde değişikliğe yol açabilir. Vergi hukukunda dava açma süreleri ve karar için verilen süreler bir tarafın devlet olmasından kaynaklı belirtilmiştir. Davanın ne kadar süreceği de bu sürelere göre değişkenlik gösterir. Ancak vergi davalarında, dosya vergi mahkemesine geldikten sonra genellikle 6 ay içinde dosya hakkında karar verilir.

Vergi davaları ile ilgili bazı işlem yapma süreleri şöyledir:

Dava açma süresi30 gün
Dava açılmasına cevap, cevaba cevap ve 2. cevap süresi30’ar gün
Vergi ve ceza ihbarnamesine karşı dava açma süresiTebliğ tarihinden itibaren 30 gün
Ödeme emrinin tebliğ edilmesine ilişkin dava açma süresi15 gün
Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora itiraz süresi2 hafta
İhtiyati Tedbir kararı verilmesi halinde bu karar itiraz7 gün
Yürütmenin durdurulması kararına itiraz7 gün
Haciz varakasına karşı açılacak davalarda dava açma süresiHaciz tarihini izleyen günden itibaren 15 gün
Beyan ihtirazi kayıtla yapılmışsa buna karşı dava açma süresiTahakkuk fişinin kesildiği günü izleyen günden itibaren 30 gün
İdarenin düzenleyici işlemlerine yönelik dava açma süresi60 gün
Uzlaşma yoluna gidilmesi ve uzlaşılamaması halinde dava açma süresi30 günlük süreden kalan süre / 15 günden daha az süre kalmışsa 15 gün ek süre verilir
Arsa/ araziye ilişkin asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dava açma süresiTakdir komisyonu kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün
İstinaf / Temyiz süreleriKararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün

İstanbul’da En İyi Vergi Avukatı Nasıl Bulunur?

Vergi hukuku davalarında uyuşmazlık sahibi kişilerin vergi avukatıyla çalışma zorunluluğu yoktur ancak vergi hukukunda bir taraf devlet diğer taraf vatandaştır bu sebeple taraflar arasında dengesizlik vardır. Bu dengesizliğin giderilmesi ve işlemin herhangi bir hata yapılmadan hukuka uygun bir şekilde yapılması için müvekkilin vergi davalarında uzman bir avukatla çalışması önem taşır.

Vergi hukukunda yapılacak herhangi bir hatada kişiler geri dönülmez veya geri dönülmesi çok zor sonuçlar elde edebilirler. Bu da büyük para, hak ve menfaat kayıplarına yol açabilir. Bu sebeple vergi hukukunda işlem yapacak ya da vergi uyuşmazlığı bulunan kişiler zarara uğramamak adına vergi hukuku alanındaki en iyi avukatı ararlar.

Vergi hukukunda en iyi olma durumunun neye göre belirlendiği ile ilgili kesin bir şart yoktur. Yani en iyi vergi avukatı kavramı öznel bir kavramdır. Kişiler vergi uyuşmazlığının çözümü adına en iyi vergi avukatını arayarak hataya düşmüş olurlar. Nitelik olarak vergi hukuku alanında en iyi avukatı aramak yerine vergi hukukunda uzman avukatın aranması müvekkillerin uyuşmazlıklarının çözümü açısında daha kesin olacaktır.

İstanbul Vergi Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

İstanbul vergi avukatı kendini bu alanda son derece geliştirmiş, bilgi ve tecrübesi yüksek avukatlardır. Vergi hukuku kamu hukukunun bir dalıdır ve buradaki uyuşmazlıklar son derece önemli sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple bu alanda vergi davalarında uzman bir avukattan yardım almak son derece mühimdir.

Vergi hukuku alanında uzman avukatlar müvekkillerinin vermesi gereken vergilerini takip eder, bu süreçte müvekkilinin eksik veya fazla vergi vermesini engeller ve herhangi bir uyuşmazlıkta müvekkilinin haklarını hukuka uygun bir şekilde koruyarak herhangi bir sıkıntı çıkmamasını sağlar. Vergi hukuku davalarında müvekkili adına etkin savunma yapar, dava dilekçelerini yazar, mahkemede onu temsil ederek müvekkilinin hakkını savunur.

Vergi hukukunda süreler çok önemlidir. Süresi içinde yapılamayan işlemler büyük zararlara yol açabilir. Vergi davalarına bakan avukat kendini vergi hukukunda oldukça iyi bir şekilde geliştirdiği için bu sürelerin takibini oldukça uzman bir şekilde yapar ve sürecin olabilecek en sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlar.

Sonuç olarak vergi davalarına bakan avukat müvekkilinin hak ve menfaatlerine zarar gelmesini engelleyip işlemlerin veya uyuşmazlıkların hukuka uygun biçimde ve müvekkili lehine çözüme kavuşturulmasını sağlar.

Vergi Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Vergi hukuku alanında oluşan uyuşmazlıklarda taraflar arası denge yoktur. Taraflardan biri bütün kamu gücünü elinde bulunduran devlettir; diğer taraf ise kamu gücünden yoksun vatandaştır. Bu sebeple bu dengenin saplanması açısından vergi avukatı ile çalışmak çok önemlidir.

Kişilerin vergi davalarında uzman bir avukat ile çalışması müvekkillerin işlemlerinin doğru ve hukuka uygun olarak yapılması, müvekkillerin herhangi bir enerji kaybına uğramamaları, bu alanda yapılan işlemlerin iyi takip edilip herhangi bir hak kaybına uğranılmaması ve bu davalarda bulunan taraf dengesizliğin giderilmesi açılarından büyük öneme sahiptir.

Telefonla Sor