Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Kat karşılığı inşaat sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 1. Bir taraftan, …… İli, …… İlçesi, …… Mahallesi, …… Sokağında yer alan ve imar planında … ada, … parsel olarak belirlenen taşınmazın sahipleri olan …… ……, ….. …… ve …… …… ile diğer taraftan müteahhit olan …….. ……….. ve ….. …… arasında, aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede, taşınmaz sahipleri “Mal Sahibi” ve müteahhitler “Müteahhit” olarak ifade edilecektir.
 1. İşbu sözleşme kapsamında belirtilen taşınmaz üzerinde uygulanacak olan projelendirme, teknik şartnameler ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, müteahhide %40 pay ve hizmetle karşılığı Yapı Yatırım’a %10 pay verilerek, arsa sahibinin uhdesinde kalacak %50 pay ile, turizm kompleksi ve iş merkezi niteliğindeki bina ve eklerin “Anahtar Teslimi” esaslarına uygun bir şekilde inşa edilmesi taahhüt edilmektedir.
 1. Müteahhit tarafından gerçekleştirilecek olan inşaatın tamamlanması sonucunda, binanın iskana ve istifadeye uygun bağımsız bölümleri, müteahhit için %40, arsa sahibi için %50 ve Yapı Yatırım için %10 olacak şekilde paylaştırılacaktır. Başka bir ifadeyle, inşa edilecek binanın yarısı arsa sahibi, %40’ı müteahhit ve %10’u Yapı Yatırım için ayrılacaktır.
 1. Yapı içerisinde kullanılacak ortak mekanlar, garaj, asansör, merdivenler, elektrik merkezi, alarm ve yangın sistemleri, girişler, yaya ve taşıt yolları, çevre düzenlemesi ve yeşil sahalar tamamlanmış olacaktır. Binanın dış cepheleri, çatılar ve dış cephe yüzeyleri tamamlanmış durumda olacaktır. Her ofis ve dükkan katında, iç mimari düzenlemeye uygun ana tesisat bağlantıları (sıhhi tesisat, ısıtma, telefon, telex, faks, elektrik vb.) sağlanacak, iç dağılım kullanıcının takdirine bırakılacaktır. Döşeme, duvar ve tavan kaplamaları kullanıcının iç mimari düzenlemesine olanak tanıyacak şekilde tamamlanmayacaktır. Ancak, arsa sahibinin talebi üzerine, …/…/… tarihine kadar bildirdiği kendi kullanacağı bağımsız bölümlerde, duvar kaplamaları, plastik badana, döşeme halısı veya benzeri malzemeler kullanılarak tamamlanacaktır. Ayrıca, her ofis katında giriş kapıları tamamlanmış olacaktır.
 1. Müteahhit tarafından hazırlanan ve arsa sahibi ile ortak bir anlaşmaya varılarak belirlenen teknik şartname, bu sözleşmenin bir eki olarak kabul edilmiştir ve bütün inşaat, tesis ve düzenlemelerin nitelik, nicelik ve özelliklerini belirlemektedir.
 1. Arsa sahibi, sahip olduğu arsanın %40 payını müteahhite ve %10 payını Yapı Yatırıma devir ve ferağ etmekle yükümlüdür; bu işlem, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip derhal gerçekleşecektir.
 1. Bahsi geçen arsa, inşaat için hazır hale getirilmiş ve hukuki açıdan ayıpsız durumda olup, müteahhide teslim edilmiştir.
 1. Turizm kompleksi ve iş merkezi inşaatına uygun olarak Yapı Yatırım tarafından hazırlanan ve yetkili makamlarca onaylanan projeler ve inşaat ruhsatları arsa sahibi tarafından temin edilmiştir. Ancak, eksik veya tadilat gerektiren projeler ve ruhsatlar, tarafların birlikte karar vereceği şekilde tamamlanacaktır.
 1. Madde 13’te belirtilen “Giderlerden” sorumlu olacağı ödemeleri zamanında gerçekleştirecektir.
 1. Eğer arsa sahibinin kullanacağı bağımsız bölümler bulunuyorsa, bu bölümleri …/…/…. tarihine kadar müteahhide bildirecektir.
 1. İnşa edilecek binanın bağımsız bölümlerinden, proje kapsamında belirlenen %50’si arsa sahibine ait olacaktır, bu haklar işbu sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen esaslara göre yönetilecektir.
 1. Arsa sahibi, inşaatın gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir ödeme yapmak zorunda değildir. Ancak, taraflar sözleşmede belirtilen sorumluluklarına uygun olarak hareket edeceklerdir.
 1. Eğer müteahhit, bu sözleşmeye bağlı olarak inşaat faaliyetinden elde ettiği nakdi tahsilatlar üzerinden teşvikten yararlanırsa, bu miktarın yarısını arsa sahibine ödeyecektir.
 1. Yapı Yatırım tarafından hazırlanan ve arsa sahibi tarafından ilgili yetkili makamlara onaylatılarak alınan projelere uygun olarak, “Anahtar Teslimi” esaslarına göre müteahhit tarafından inşa edilecek veya ettirilecektir. İnşaat sürecinde en iyi malzeme ve kalifiye işçilik kullanılacaktır; bu husus, teknik şartname ve taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde belirlenmiştir.
 1. İnşaatın gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm masrafları müteahhit karşılayacaktır. Ancak, 13. madde kapsamındaki sorumluluklar ilgili taraflar tarafından yerine getirilecektir.
 1. Müteahhit, işbu sözleşme ile üstlendiği “Anahtar Teslimi” sorumluluğu kapsamında, mali, sosyal sigorta ve iş mevzuatı gibi yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt eder.
 1. İnşaatın fenni kurallara uygun olarak yürütülmesi ve gerekli önlemlerin alınması müteahhidin sorumluluğundadır.
 1. Müteahhit, alt müteahhitlere (taşeronlara) ödemeleri düzenli olarak ve bizzat yapacak, işçilik, vergi, sosyal sigorta primleri gibi yükümlülükleri eksiksiz ve zamanında yerine getirecektir.
 1. İnşaat sürecinde, üçüncü kişilerin maddi ve manevi zararlarına karşı müteahhit sorumludur.
 1. İşbu sözleşmedeki Yapı Yatırımın yükümlülükleri, müteahhit tarafından da müteselsilen ve müştereken üstlenilmiştir.
 1. Müteahhit, gerçekleştireceği inşaat faaliyetlerinin karşılığında arsanın %40 hissesini elde edecek olup, bu anlaşmanın belirlediği esaslar çerçevesinde inşa edilecek binanın ve eklerinin %40 hissesi de müteahhidin mülkiyetine geçecektir.
 1. Müteahhit, herhangi bir muvafakat almadan ve arsa sahibinin hazır bulunmasına gerek olmaksızın, işbu satış vaadi ve inşaat sözleşmesini tek taraflı olarak tapuya şerh ettirme hakkına sahiptir.
 1. Arsa sahibi, bu sözleşme kapsamında teşvikten yararlanarak nakden tahsilat yaparsa, bu miktarın yarısını müteahhide ödeyecektir.
 1. Taraflar, mevcut projenin tadilatında anlaşmış olup, binanın tüm tadilat projeleri detayları ve hazırlık çalışmaları Yapı Yatırım tarafından yürütülecek ve hazırlanan tadilat ve tatbikat projeleri tarafların onayı alındıktan sonra ruhsat sürecine başlatılacaktır.
 1. Yapı Yatırım, projeye ilişkin koordinasyonu sağlayacak, genel müşavirlik ve kontrolörlük görevlerini üstlenecektir.
 1. Bağımsız bölümlerin pazarlamasını üstlenecek olan Yapı Yatırım, pazarlama sürecinde yaşanacak başarısızlık durumunda bu durumun arsa payını ve bağımsız bölüm haklarını etkilemeyeceğini taahhüt eder.
 1. Yapı Yatırım, işbu sözleşmede yer alan müteahhidin yükümlülüklerini müteselsilen ve müştereken yerine getirecektir.
 1. Yapı Yatırım, gerçekleştirdiği hizmetler karşılığında arsanın %10 hissesini ve inşa edilecek binanın bağımsız bölüm ve eklerinin %10’unun mülkiyetini belirlenen esaslar dahilinde elde edecektir.
 1. Yapı Yatırım, arsa sahibinin muvafakati olmadan ve hazır bulunmasına ihtiyaç duymadan işbu satış vaadi ve inşaat sözleşmesini tek taraflı olarak tapuya şerh ettirme yetkisine sahiptir.
 1. Taraflar, inşa edilecek binanın her bir bağımsız bölümü için ayrı ayrı değer biçilmesi ve birbirleriyle orantılı olarak puanlandırılması hususunda anlaşmışlardır.
 1. Her bağımsız bölümün ayrı ayrı değerlendirilmesi sonrasında, tüm binanın toplam puanı 10 bin olarak belirlenecek bir cetvelde gösterilecektir. Bu değerlendirme neticesinde, arsa sahibi ….. A.Ş.’ne 5000/10000 hisse, müteahhide 4000/10000 hisse, Yapı Yatırım’a ise 1000/10000 hisse ayrılacak şekilde bağımsız bölümler paylaştırılacaktır.
 1. Taraflar arasında bağımsız bölümlerin taksimi tamamlandığında, taraflarca düzenlenen ve Noter tarafından onaylanan bir ek sözleşme ile arsa sahiplerine, müteahhide ve Yapı Yatırım’a düşen bağımsız bölümler belirlenecek ve bu belirlemeler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca tapuda kat irtifakı kurularak tescil edilecektir.
 1. Taraflar, bu madde kapsamında bağımsız bölümlerin taksimini ve kat irtifakının kurulup tapuda tescilini bu sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 4 ay içerisinde tamamlayacaklardır.
 1. İnşaatın tamamının kesin teslim tarihi en geç……….. tarihidir. Müteahhit, belirlenen süre sonunda binayı ve eklentilerini, ruhsat projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak anahtar teslimi esaslarına göre tamamlamış ve yapı kullanma izni için başvuruda bulunmuş olacaktır.
 1. Bu süre zarfında teknik ve idari sebepler nedeniyle inşaat süresi, tarafların mutabakatı ile en fazla 6 ay süreyle uzatılabilir. Ancak, mücbir sebep durumları nedeniyle süre uzatımı hakkı saklıdır.
 1. İnşaat, belirlenen süre içinde tamamlanmaz ve arsa sahibine teslim edilmezse, müteahhit her geçen ay için arsa sahibine kalan satılabilir ancak satılmamış alanlar için 10$/m2 (Amerikan Doları/m2) gecikme tazminatı ödeyecektir.
 1. Arsa sahibi, inşaatın projeye ve teknik şartnameye uygun olarak inşa edilip edilmediğini inşaat süresince bizzat veya atanmış bir fen bilirkişisi aracılığıyla kontrol edecek ve varsa itirazları müteahhide iletecektir. Müteahhit, itiraz edilen hususları, proje ve teknik şartnameye uygun olarak gidermekle yükümlüdür. İnşaat süresi sonunda, taraflar arasında düzenlenen ve imzalanan bir teslim tutanağı ile arsa sahibine ait bağımsız bölümler tamamlanmış olacaktır.
 1. İnşaatın tüm plan ve proje masrafları, mimari ve teknik hesaplarının hazırlanması ve onaylanması için yapılan tüm ücret ve harçlar, hafriyat, temel ve temel üstü ruhsat harçları, inşaatın tüm imalat masrafları, malzeme, işçi, memur, mühendis ve mimar ücretleri, muhtasar vergiler, SSK primleri, her türlü tazminat ve haklar inşaat süresince müteahhit ve hissedarlarını ilgilendiren hususlarda Yapı Yatırım’a aittir. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması ile ilgili giderler müteahhit ve alıcılarına aittir.
 1. Sözleşmenin noter masrafları, tapuya şerh verilmesi için ödenen harçlar, arsa mülkiyet paylarının devri sırasında ortaya çıkacak tüm resim ve harçlar, iskan ruhsatı harcı müteahhide ve hisseleri oranında Yapı Yatırım’a aittir. Sözleşmenin tarafları arasında arsa payı ve inşaat maliyetlerinin birbirlerine devri sırasında doğacak KDV, ilgili taraflarca yüklenilecektir. Ancak, Süzer’in üstlenmiş olduğu KDV’nin tamamını mahsup edememesi durumunda, mahsup edilemeyen KDV tutarı müteahhit tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, arsa sahibi tarafından satılmayan bağımsız bölümlerin vergi ve harçları cins tashihi yapıldıktan sonra iade edilecektir.
 1. İnşaat süresince arsa üzerinden ödenecek emlak vergisi, hisselere oranla taraflar arasında bölüştürülecektir.
 2. İnşaatın tamamlanmasını takiben ödenecek olan %0 oranındaki bina harcı ile cins tashihi harcı başta müteahhit tarafından ödenecek olup, arsa sahibi kendi hisselerini sattığı alıcılardan bu vergileri tahsil edip müteahhide ödeyecektir. Ancak, cins tashihi gerçekleşene kadar, arsa sahibi tarafından satılmayan bağımsız bölümlerin vergi ve harçları iade edilmeyecektir.
 1. Müteahhit, herhangi bir durumda arsa sahibinden fiyat ve maliyet farkı ya da bağımsız bölümlerin paylaşım oranlarında değişiklik talep edemez. Aynı şekilde, arsa sahibi de bağımsız bölümlerin paylaşım oranlarında değişiklik talebinde bulunamaz.
 1. Taraflar, inşaat süresince ve mülkiyet haklarını tamamen alıp birbirlerini ibra edinceye kadar, “Yapılan inşaatın bağımsız bö-lümlerinin müşterilere satılması” dışındaki herhangi bir faaliyetle arsa mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunmamayı taahhüt ederler. Arsa, satış, teminat, icra ve iflas uygulamalarından kesin olarak vareste tutulacak ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir takyidata konu olmayacaktır.
 1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemezler. Sözleşme süresince taraflar birbirlerine karşı sorumlu olmaya devam ederler.
 1. Taraflar, birbirlerine ve bağımsız bölüm satışı yaptıkları müşterilere karşı şufa hakkını kullanmamaya ve bu haktan feragat etmeye karar vermişlerdir.
 1. Taraflar, bina ve bağımsız bölüm satışında belirlenecek fiyatlar konusunda dürüstlük kuralları içinde uyumlu davranacak ve ortak menfaatleri doğrultusunda haksız rekabetten kaçınacaklardır.
 1. Müteahhit ve Yapı Yatırım şirketlerinden her biri, giderleri kendisine ait olmak üzere, arsa sahibinin rızası alınmaksızın işbu inşaat ve satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirebilir.
 1. Arsa sahibi, sözleşmenin icra edilebilmesi için, müteahhidin ve Yapı Yatırımın kendisi veya onların sorumluluğu altında görevlendireceği uzmanlara veya elemanlara, işlerin yürütümü ile ilgili gerekli ve yeterli düzeyde yetkileri içeren bir veya daha fazla vekâletname verecektir.
 1. İnşaatın tamamlanmasının ardından Turizm kompleksi ve iş merkezinin adı, tarafların ortak kararıyla belirlenecektir.
 1. Arsa sahibinin ……………………….. adresine, şirketin ……………………… adresine ve müteahhitin …………….. adresine yapılan her türlü tebligat kendilerine yapılmış gibi geçerli sayılacaktır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Uyuşmazlık durumunda ……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu 51 maddeden oluşan sözleşme 4(dört) nüsha halinde hazırlanmış olup; noter huzurunda imza altına alınmıştır. (…../……../……)

ARSA SAHİBİ                                          ŞİRKET     MÜTEAHHİT

İSİM-SOYİSİM     İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA İMZA       İMZA

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor