Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira artışı ihtarname örneği, yeni kira bedelinin tespiti amacıyla 5 yılı dolduran kiracıya gönderilen ihtarnameler için emsal olması amacıyla hazırlanmıştır. Kira tespit davası açmadan önce gönderilmesi gündeme gelen bu ihtarname, usulüne uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Kira Artışı İhtarname Örneği (Kira Tespiti)

Kira artışı ihtarname örneği olarak aşağıda bir taslağa yer verilmiştir. Fakat verilen örnek aynen kullanılmamalı, somut durumun şartlarını taşıyan özgün bir ihtarname hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, istenen netice elde edilemeyebilir. İhtarnamenin noter kanalıyla çekilmesi ise ileride doğacak davada ispat kolaylığı sağlaması bakımından önemlidir.

İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN KİŞİ: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Adı, Soyadı ve Kimlik Numarası Yazılır.) 

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Açık Adresi Yazılır.)

VEKİL: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Varsa Vekilinin Adı, Soyadı, Sicil Numarası ve Adresi Yazılır.)

MUHATAP KİŞİ: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Adı, Soyadı ve Kimlik Numarası Yazılır.)

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (Bu Bölüme Kısa Bir Biçimde İhtarnamenin Neden Gönderildiği ve Neyin Talep Edildiği Yazılır.)

AÇIKLAMALAR: 

  1. Kiralanan taşınmazın tapu kaydındaki numarası ve açık adresi eklenir. Ardından, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ve mevcut kira bedeli belirtilir. Sonrasında, kiracının taşınmazda oturduğu sürenin 5 yılı doldurduğu ve kira bedelinin olağan oranın üzerinde artırılmasına imkan doğduğu ifade edilir.
  1. Kira artış talebine dayanak teşkil eden hukuki ve pratik gerekçeler ifade edilir. Örneğin, günümüzde ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve kira bedelinin emsal/rayiç bedellerin çok altında kaldığı ifade edilmelidir. Yeni kira bedeli istenir. Kabul edilmezse, yeni kira döneminde kira tespit davası açılacağı, masrafların ve vekalet ücretinin muhatapa yükletileceği belirtilir.

İhtar Eden Adı-Soyadı:

İmza: 

(Noterliğe hitaben yazılan bu son bölümde; üç örneği olan ihtarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğ edilmesi, tebliğ şerhi içeren örneğinin ihtarname düzenleyen tarafımıza verilmesi, diğer örneğinin ise noterlikçe saklı tutulması talep edilir. Son olarak tarih de eklenir.)
Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira Artışı İhtarname Örneği İçin Noter Masrafları Ne Kadardır?

Kira artışı ihtarnamesinin gönderilmesinde noter masrafları, 2023 yılı için ortalama 700 TL civarındadır.

Noter ücreti; ihtarnamenin kaç sayfa olacağına, kaç tane kiracıya gönderileceğine ve diğer etmenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Kiracı İhtarnameyi Teslim Almazsa Ne Olur?

Kiracı kira tespit (kira artışı) ihtarnamesini teslim almazsa tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarnameyi de kiracının kaldığı evin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu m. 21 uyarınca tebliğ tarihi sayılır.

Kira Artışı İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira artışı ihtarname örneğinde dikkat edilmesi gereken farklı hususlar mevcuttur. Bu ihtarname, 5 yılını dolduran kiracıya karşı düzenlenmektedir. Fakat kira tespit davası sonucu belirlenen yeni kira bedelinin ne zamandan itibaren ödeneceği, farklı ihtimallere göre şekillenmektedir. 

Buna göre, yeni kira döneminden en az 30 gün önce:

  • İhtarname çekilmesi veya kira tespit davası açılması durumunda mahkemenin belirleyeceği yeni bedel, yeni kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.
  • İhtarname çekilmediği ya da davanın bu süre geçtikten sonra açıldığı durumda, sözleşmede kira artışına ilişkin bir hüküm yoksa mahkemenin belirleyeceği yeni bedel, bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Yukarıda da görüldüğü üzere, ihtarname gönderme ve dava açma süreleri mutlaka gözetilmelidir. Aksi takdirde, yeni kira bedeli bir sonraki dönemde geçerli olacaktır. Bu nedenle, herhangi bir usul işlemini atlamamak adına uzman gayrimenkul avukatına danışmakta yarar vardır.

Kira artışı ihtarnamesinin mutlaka yazılı şekilde gönderilmesi gerekir. Fakat eğer noter kanalıyla gönderilip tebliğ şerhi de alınırsa ispat bakımından çok büyük kolaylık sağlanmış olacaktır.

Kira tespit davası süreci, ihtarname sonrasındaki işlemler ve yargılamanın işleyişi bakımından birçok detaya sahiptir. Dolayısıyla, “kira tespit davası” yazımızı incelemenizde yarar vardır. İlgili yazıda, sürecin her aşamasına değinilmiştir. Ayrıca, başka tahliye gerekçelerinin de somut olayda mevcut olması ihtimaline karşı tüm tahliye nedenlerinin ele alındığı “kiracı nasıl çıkarılır” yazımıza göz atabilirsiniz.

Kira tespit davasında, dava dilekçesinin doğru şekilde hazırlanması da sonuç bakımından belirleyici nitelik taşır. Bu bakımdan, “kira tespit davası dilekçe örneği” yazımıza göz atabilirsiniz. İlgili yazıda hem dava dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar hem de bir dilekçe örneği yer almaktadır.

Sonuç

Kira artışı ihtarname örneğinin içeriğinin doğru şekilde doldurulması kadar gönderim sürelerine uygun hareket edilmesi de önem arz eder. Bu işlemlerden herhangi birinde eksiklik gösterilmesi halinde, davadan istenen netice elde edilemeyebilir. Bu nedenle, sürecin başında uzman gayrimenkul avukatına danışarak hareket etmekte yarar vardır.

Telefonla Sor