Menfi tespit davası dilekçe örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi tespit davası dilekçe örneği ile menfi tespit davası talebinde bulunulabilir. Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “menfi tespit davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki menfi tespit davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Borçlu olunmadığının tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilime …/…/… tarihinde sunulan ekteki belgede, davalı şirket tarafından … abone numarası ve … no.lu kaçak tutanağı ile bildirilen borcun gerçeği yansıtmadığını vurgulamaktayız. Davacı müvekkilimizin böyle bir borcu bulunmamaktadır.
 1. Davacı müvekkil, … no.lu tarımsal sulama abonesini … yılından beri kullanmamaktadır. Dahası, davalı kurumun kayıtlarında, kuruma ait trafo arızası nedeniyle her yıl demir kaybı meydana gelmiştir. Ayrıca, davacı müvekkil, bahsi geçen aboneliğe ait tesisi … yılında satmıştır.
 1. Davacı müvekkil, uzun süredir davalı kuruma defalarca başvuruda bulunmuş, ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. ……. bölgesinde yeraltı suyunun az olması nedeniyle, tesiste yeraltı suyu sağlanamadığından dolayı müvekkilimiz tesisini satmak zorunda kalmıştır. Bu sebeplerle açtığımız davanın kabul edilerek, davacı müvekkilin davalı kuruma borçlu olmadığının tespitini talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Kuruma Verilen Tüm Belgeler ve Cevapları ve sair hukuki delliller

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK, TMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler ve sunulan kanıtlar ışığında, davamızın kabul edilerek davacı müvekkilin davalı kuruma ait herhangi bir borcu olmadığının mahkeme tarafından tespit edilmesini talep etmekteyim. Ayrıca, yargılama masrafları ile vekâlet ücretlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Menfi Tespit Davası ve Çek İptali

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar arasında gerçekleştirilen alım-satım sözleşmesi, … tarihinde akdedilmiştir. Bu sözleşmeye göre, davacı taraf, davalı tarafa … kg siyah sentetik elyaf satma yükümlülüğü altına girmiş ve bu elyafı …/…/… tarihine kadar teslim etme taahhüdünde bulunmuştur.
 1. Davalı taraf, sözleşmenin son cümlesine dayanarak davacı şirketten, sözleşmenin teminatına teşkil etmek üzere 1 adet …… ₺ tutarındaki senedi almıştır. Belirtilen senedin mal tesliminden sonra iade edileceği şartıyla, bu senedin dava konusu bononun teminatı olarak verildiği açıkça belirtilmiştir. Ancak, İcra ve İflas Kanunu’nun 265. maddesi uyarınca “muacceliyet” koşulu gerçekleşmediğinden, dava konusu bono hakkında icra işlemlerine başlanılması kanun ve usullere aykırıdır.
 1. Davalı şirket, haksız ve usulsüz bir şekilde dava konusu bono üzerinden öncelikle ihtiyati haciz kararı almış ve bu karar Uşak … İcra Müdürlüğü …/… Esas sayılı dosyası ile icra takibine konulmuş ve uygulanmıştır.
 1. Diyelim ki davacı şirket, sözleşmede belirtilen …/…/… tarihine kadar mal teslimatını gerçekleştirmemiş olsaydı, bu durumda cezai şart için alındığı kabul edilsin. Ancak, sözleşmede cezai şartın ne olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Davalı tarafın kendi kendine …… ₺ olarak belirleyip, dava konusu senedi icraya koyması hukuken geçerli değildir. Tüm malın bedeli … TL olup, davalı tarafın cezai şartı keyfi bir şekilde …… ₺ olarak tespit etmesi mümkün değildir. Sözleşmede, alınan …… ₺ bedelli bononun mal teslimatından sonra iade edileceği net bir şekilde belirtilmiştir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davacı taraf, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve satış sözleşmesine konu olan elyafları davalı şirkete zamanında teslim etmiştir. Davalı tarafın ise dava konusu malı teslim etmesi gerektiği halde senedi haksız ve yersiz olarak icra koyması tamamen kötü niyetlidir. Davacılar, dava konusu bonodan dolayı herhangi bir borç altında değillerdir. Sonuç olarak, yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı bu dava açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Sözleşme, Çek, Ticari Defter Kayıtları, Banka Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK, TMK, İİK, TTK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıdaki nedenlere dayanarak, 

 • … İcra Dairesi Müdürlüğü’nün …/… Esas numaralı dosyası için icra takibinin durdurulması amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmekteyiz.
 • Ardından, söz konusu icra takibi ve …/…/… tarihli, … ₺ tutarındaki bononun iptali ile ilgili gerekli yargılamanın yapılması ve davacıların bahse konu borçla ilgili sorumluluklarının olmadığının resmi olarak tespit edilmesini istemekteyiz.
 • Davalı şirketin haksız ve hukuksuz bir şekilde başlattığı icra takibi sebebiyle %20 oranında tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.
 • Son olarak, yargılama giderleri ile vekâlet ücretimizin karşı taraf üzerinde bırakılması yönünde bir karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Menfi tespit davası 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin adına başlatılan icra takibi, ….. İcra Müdürlüğü tarafından …/… Esas sayılı dosya ile başlatılmış olup, müvekkilime ödeme emri gönderilmiştir. Ancak, ifade edilmelidir ki, söz konusu icra takibi tamamen haksız ve kötü niyetli bir girişimdir. Müvekkilimin adına düzenlenen senet üzerindeki imzalar müvekkiline ait değildir. Bu durum, yapılacak olan imza incelemesi sonucu açığa çıkacaktır. İmza inkârımızı şu temellere dayandırmaktayız:
 1. Müvekkilimin soyadı, söz konusu senette belirtilen “…….” soyadıyla uyuşmamaktadır.
 1. Aynı şekilde, icra takibinde yer alan müvekkilin T.C. Kimlik Numarası ile gerçek TC Kimlik Numarası birbirini tutmamaktadır.
 1. Müvekkilin adres bilgileri de icra takibinde belirtilen adres bilgileriyle örtüşmemektedir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tüm bu nedenlerle, icra takibindeki imza kesinlikle müvekkilime ait değildir. Bu sebeple, icra takibinin iptali ve müvekkilin borçlu olmadığının tespiti talep edilmektedir.
 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinin 1. fıkrasına göre, ticari davalardan kaynaklanan alacak ve tazminat talepleri için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Bu bağlamda, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na …/… başvuru numarasıyla başvuru yapılmış ve …/…/… tarihinde gerçekleştirilen arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamaması nedeniyle mahkemeye başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: ….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Sayılı Dosyası, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TBK, TMK, İİK, TTK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle birlikte, başka itiraz haklarımızı da muhafaza ederek ifade etmek isterim ki; … İcra Müdürlüğü …/… Esas numaralı dosya kapsamındaki takip konusu senet bilgileri, müvekkile ait olmadığı gibi, senet üzerindeki imza da kesinlikle müvekkile ait değildir. İmzanın müvekkilime ait olmadığı hususu gözetilerek, öncelikle takibin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.

Takibin derhal durdurulması ve iptali gerekmektedir. Ayrıca, davalı alacaklının İcra ve İflas Kanunu’nun 170/4. maddesi uyarınca, %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacak miktarının %10’u oranında para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim. Bununla birlikte, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine hükmedilmesini, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Menfi tespit davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, menfi tespit davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor