Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği ile adli kontrol kararına itiraz talebinde bulunulabilir. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “adli kontrol” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müdafiisi olduğum şüpheliler ……………., …………… ve ……………… hakkında; ……………….. suçunu işlediklerinden dolayı …………… Sulh Hakimliği’nce …/…/… tarih ve …/… soruşturma sayılı her bir şüpheli için ayrı ayrı yurtdışına çıkmama ve her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmalarına karar verilmişse de …/…/… tarihli vekil olarak tarafımca yapılan itirazımız üzerine; ………… tarihinde ………….. Sulh Ceza Hakimliği’nce …/… D. İş numaralı Yurtdışına çıkmama ve her hafta Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları şeklindeki adli kontrol tedbirinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
 1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun …………….. suçu başlıklı ………. maddesi ile suçun alt ve üst ceza sınırı belirlenmiştir. -Müvekkillerim ……………., …………… ve ……………… hakkında; ……………….. hakkında; isnat edilen …………….. suçunun TCK’da belirtilen alt-üst cezası, dosyada somut delillerin olmayışı ve taraflı bir takım delillerin olması yine isnat edilen suçu kabul etmemek ile birlikte olayımızda haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimali düşünüldüğünde müvekkillerin bu suçtan hapis yatmayı gerektirecek bir ceza almayacağı kuvvetle muhtemeldir. Zira tarafımızca müşteki ………… hakkında hakaret suçlamasıyla …………… Cumhuriyet Başsavcılığı’na …/… soruşturma numarasıyla şikâyette bulunulmuş olup bu dosya şu anki dosya ile birleştirilmiştir ve soruşturma devam etmektedir.
 1. Müvekkillerim, ………………… Sulh Ceza Hâkimliği’nin …/…/… tarihinde vermiş olduğu Yurt Dışına Çıkmamak ve Haftanın 5 Günü İmza Atmak şeklindeki adli kontrol tedbirini kararın verildiği tarihten itibaren ……………… Sulh Ceza Hakimliği’nce değiştirildiği tarih olan …/…/.. tarihine kadar yaklaşık 3 ay boyunca aksatmadan yerine getirmişlerdir. Yine ………………. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Yurt Dışına Çıkmamak ve Haftanın 2 Günü İmza Atmak şeklindeki değiştirdiği kararı da kararın verildiği …/…/… tarihinden itibaren bugüne kadar yaklaşık 3.5 aydır aksatmadan yerine getirmişlerdir. Müvekkillerim ilk kararın verildiği …/…/… tarihinden bugüne kadar yaklaşık 7 aydır tedbiri hiç aksatmadan yerine getirmişlerdir. Ancak 7 aydır uygulanan bu tedbir müvekkillerim açısından bir koruma tedbiri olmaktan çıkmış ve cezalandırma aracına dönüşmüştür.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Verilen tedbirin isnat edilen suç ile orantılı olma ilkesi bulunmaktadır. Müvekkillerin dosya kapsamında suçu işlediğine dair gerçeğe uygun somut deliller mevcut olmamasına rağmen verilen usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılması veya yukarıda değinmiş olduğumuz haklı gerekçelerimizin dikkate alınarak uygun şartlarda değiştirilmesini Sayın Hâkimliğinizden arz ve talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade ettiğimiz ve Sayın Hâkimliğinizce re’sen incelenecek diğer gerekçelerle, müvekkiller hakkında verilen “Yurtdışına çıkmama ve her hafta Perşembe ve Cuma günleri 06.00-24.00 saatleri arasında imza atmaları şeklindeki adli kontrol kararının” kaldırılmasına karar verilmesini, bu hususta gereğinin saygıyla yerine getirilmesini arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim hakkında …/…/… tarihinde tutuklama talebiyle ……… Sulh Ceza Hakimliği önüne çıkarılmış, mahkeme tutuklama talebini reddederken müvekkilim hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermiştir. Ancak Cumhuriyet Savcılığınca toplanan delillerle ve sorgu aşamasında diğer ………… ifadesiyle de sabit olmuştur ki, müvekkilim suçsuzdur. İşlendiği iddia edilen fiil ile müvekkilim arasında bağ kurulabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı gibi, ………………….. ifadesi de bu durumu destekler mahiyettedir. Atılı suçu işlediğine dair zayıf da olsa bir şüphe bulunmayan, kaldı ki bu şüphe bulunsa dahi bu durumdan müvekkilimin faydalanacağı bir durumda tutuklama talebinin reddi yerinde ancak adli kontrole hükmedilmesi isabetsizdir.
 1. Müvekkilime aleyhine bahse konu olayda somut deliller bulunmamaktadır. Mahkemenin sadece ispattan yoksun mağdure beyanına ve müvekkilimin rızası dışında telefonuna gönderilen fotoğraflara dayanarak adli kontrol tedbirine hükmetmesi isabetsizdir. Kaldı ki olayla ilgili bilgi sahibi olarak ifade veren … ve … isimli şahıslar da müvekkilimin mağdure ile cinsel ilişkiye girmediğini, bahsi geçen fotoğrafların kendisine rızası dışında gönderildiğini ve olayla ilgisi bulunmadığını beyan etmişlerdir.
 1. Mağdure … verdiği beyanda müvekkilimin kendisiyle cinsel birliktelik yaşadığını öne sürmüştür. Ancak mağdurun bu beyanı tamamen mesnetsiz ve yersizdir. Çünkü mağdurenin bahsettiği tarihlerde müvekkilim okula dahi gitmiyor, çalışıyordu. Ayrıca mağdurenin belirtmiş olduğu fotoğraflarla müvekkilimin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve müvekkilimin bu durumla ilgisi olmadığını diğer …………………..… verdiği ifade ve beyanlarında söylemiştir. Yani mağdurenin beyanında müvekkilimi açık bir şekilde suçladığı ve mağdur etmeye çalıştığı ortadadır.
 1. Müvekkilim lise öğrencisidir ve öğrenimine …’te bulunan … Lisesinde devam etmektedir. Müvekkilim aile konutunda, ailesinin himayesinde ikamet etmektedir; yani ikameti sabittir. Bu nedenlerden dolayı adli kontrol kararı ağır olduğu gibi hafta içi günlerde imza atması da; müvekkilimin öğrenim hayatı açısından ağır durumlar oluşturma ihtimali vardır ve eğitim hayatını olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Ayrıca müvekkilim sabıkasızdır. Zira bahse konu olayın olduğu tarihte müvekkilim zaten daha 14 yaşını bile bitirmemiştir. İşte tüm bu sebepten verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını ve müvekkile ait cep telefonunun müvekkilime iadesini arz ve talep ederiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz tüm bu sebepler göz önüne alındığında, … Sulh Ceza Hâkimliğinin …/…/… tarih ve … Sorgu sayılı adli kontrol kararına yönelik itirazımızın dikkate alınarak kabul edilmesini ve verilen kararın iptal edilmesini, ayrıca cep telefonunun iadesini talep ederim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA


Dilekçe Örneği-3

Dosya No: ………./……..

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ve kararın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim ….…………………, ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… Soruşturma Numaralı dosyası kapsamında, tutuklama talepli sevk edildiği ………… Sulh Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve … Sorgu numaralı kararı ile hakkında adli kontrol ile imza ve yurtdışı çıkış yasağı karar verilmiştir.
 1. Müvekkil, uzun yıllardır sigortalı kuyumcu kalfası olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ancak uygulanan imza yükümlülüğü adli kontrol kararı nedeniyle müvekkilin işlerini aksatması, çalışması üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır ve bu durum eşi ve ailesinin mağduriyetine sebep olabilecek niteliktedir.
 1. Müvekkil, sabit yerleşim yeri sahibidir, kaçma ihtimali bulunmamaktadır. Şu ana kadar herhangi bir suça karışmamış ve sabıka kaydı bulunmamaktadır. Suça ilişkin deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır, delillerin karartılma şüphesi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle haftada üç gün imza atma yükümlülüğü ile verilen adli kontrol tedbirinin kaldırılması talep edilmektedir.
 1. Açıklanan nedenlerle müvekkil, haftada üç gün mesai saatleri dâhilinde ikametgâhına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atma zorunluluğu nedeniyle beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet yaşayacaktır. Bu sebeplerle, müvekkil hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz edilmektedir.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınması gereken sebepler ışığında, müvekkile uygulanan adli kontrolün kaldırılmasını talep etmekteyiz. Mahkemenizin adli kontrol kararını kaldırılması kanaati aksi yönde ise, imza yükümlülüğünün ayda bir imza atması şeklinde düzenlenmesine, eğer aksi bir kanaat varsa 15 günde bir olacak şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor