Çek iptali dava dilekçe örneği

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği

Çek iptali dava dilekçe örneği ile çek iptali davası talebinde bulunulabilir. Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “çek iptali dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği

Aşağıdaki çek iptali dava dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. … Bankası’nın … Şubesi’ne ait olan … seri numaralı iki adet çek, müvekkilin … adresindeki işyerinden …/…/… tarihinde davalılar … tarafından çalınmış olup, müvekkil tarafından bulunamayan çekler için keşideci haberdar edilerek bankaya ödemeden men talimatı verilmiş ve çeklerin müvekkilin rızası dışında elinden çıkması sebebiyle ödeme yasağı talepli olarak … Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde …/… esas sayılı dosya üzerinden çek iptali davası açılmıştır.
 1. Mahkeme tarafından ödeme yasağı kararı verilmiş ve bankaya tebliğ edilmiştir. Banka tarafından mahkemeye verilen yazılı cevapta, dava konusu çeklerin … tarafından bankaya ibraz edildiği bildirilmiştir.
 1. Davalılar, birlikte hareket etmek ve iyi niyetli üçüncü şahıs konumundan yararlanmak bakımından, … adına … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyası üzerinden icra takibinde bulunmuşlardır.
 1. Müvekkilimiz ile çekte cirosu bulunan … isimli şahıs arasında ticari bir ilişki bulunmakta olup, müvekkil tarafından bu kişiye … tarihli fatura karşılığı verilen malın bedeli olarak dava konusu çekler alınmıştır. Davalılar ile ciranta arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığı gibi, davalıların kendi aralarında da herhangi bir ticari ilişki yoktur.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalılar … tarafından bu çalıntı çeklere dayalı icra takibinde bulunulması ve çek bedellerinin tahsili durumunda müvekkilin telafisi mümkün olmayan zararı söz konusu olacaktır. Bu zarara sebebiyet vermemek bakımından davanın devamı süresince icra takibinin tedbiren durdurulması ile dosyaya yatırılacak paraların alacaklıya ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini özellikle talep etmekteyiz.
 1. Dava konusu çeklerin müvekkilin rızası dışında elinden çıkması (çalıntı olması) ve çek hamillerinin meşru/haklı hamil olmaması sebebiyle, çeklerin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi, Ödeme Yasağına İlişkin Mahkeme Kararları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, davalılar tarafından düzenlenen çalıntı çeklerle yapılan icra takibinin müvekkilin telafisi imkansız zararlara uğramasına neden olabileceği göz önüne alındığında, bu zararların önlenmesi amacıyla davanın devamı süresince icra takibinin tedbiren durdurulması ve dosyaya yatırılacak olan paraların alacaklıya ödenmemesi için tedbir kararı alınmasını talep etmekteyim. Aynı zamanda, dava konusu çalıntı çeklerin tahsili için müvekkilin, ciranta olan …’dan sonraki yasal alacaklı konumunun tespit edilmesine karar verilmesini istiyorum. Bu çerçevede, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. …………………… Limited Şirketi tarafından düzenlenen ve Keşideci olarak gösterilen, … SAN. TİC. LTD. ŞTİ adına ait olan, … Bankası’nın … Şubesi’ne ait, …….. seri numaralı, …/…/… tarihli çek, kaybolmuş ya da çalınmış durumdadır. Çekin kaybolması riskine karşı, …………. Polis Merkezi Amirliği’ne, …/…/… tarihinde düzenlenen … olay sayılı tutanak ile şikayet edilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yüksek miktardaki … TL bedelli çekin meşru sahibi müvekkil şirkettir ve belirtilen çekler kaybolmuştur. Kaybolan çeklerin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda müvekkil mağdur olacaktır. Bu nedenle, kötü niyetli üçüncü kişilerin haksız bir şekilde faydalanmasını önlemek ve müvekkilin mağduriyetini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınarak ödeme yasağı getirilmesi (çek teminat bedeli vb.) ve çekin kaybolma sebebiyle iptal edilmesi için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi, Şikayet Tutanağı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle;

 • İlgili çekin, 3. şahıslara ödenmemesi amacıyla İhtiyati Tedbir Kararı alınarak, konuyla ilgili bankalara gerekli yazışmaların yapılmasına,
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildikten sonra söz konusu çeklerin kayıp sebebiyle İptaline karar verilmesi hususunu içeren talebimizi saygılarımla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, sattığı mal karşılığında elde ettiği bedeli, … Bankası, … Şubesi, … Hesap Numarası, … Seri Numarası …, tarihinde düzenlenen ve … TL tutarındaki çeki kaybetmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bahsedilen çek, müvekkilim tarafından kaybedildiği için, çeki ele geçiren kişilerin bu çeki bankaya ibraz etme olasılığı göz önüne alındığında, öncelikle çek üzerindeki ödemeleri yasaklama kararı alınması ve nihayetinde çekin iptaline karar verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve resen dikkate alınması gereken sebeplerle davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin mağdur olduğu … Bankası, … Şubesi, … Hesap No, … Seri numarası …, tarihinde düzenlenen …/…/… tarihli, … TL tutarındaki çek ile ilgili olarak ödeme yasağı kararı alınması ve bankaya bildirilmesi için karar alınmasını arz ve talep ederiz. Bu kararın sonucunda çekin iptaline hükmedilmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, çek iptali dava dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor