Adi ortaklık sözleşmesi örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi ortaklık sözleşmesi örneği ile adi ortaklık sözleşmesi yapılabilir. Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “adi ortaklık sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki adi ortaklık sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 1. Bir taraftan “İşbu Adi Ortaklık Sözleşmesi”ni tanzim etmiş ve imza atmış olan, ikametgahı …/… adresinde bulunan …… …..; diğer taraftan ise aynı sözleşmeyi imzalayan, ikametgahı ………….. …../….. adresinde olan ……… ……., olarak adlandırılmışlardır.
 1. Ortaklığın adı “…. HUKUKİ İŞTİRAKİ” olup, merkezi ….. adresindedir.
 1. Ortaklığın faaliyet alanına giren işlerin türleri ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:
 • ………
 1. Ortaklığın süresi, …/…/… tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Taraflar, bu sözleşmeyi haklı sebepler dışında tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak karşılıklı rıza ile anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler.
 1.  Ortaklığın sermayesi ……… TL (………..) tutarındadır. Sermaye, ortaklardan olan …. isimli kişi tarafından ………… TL (%51) ve …. isimli kişi tarafından …….. TL (%49) olarak konulmuştur.
 1. Ortaklık, temsil ve ilzam yetkileri ile idare işlerine dair yetkileri tek yetkili ortak olan …’a aittir. Diğer ortaklar, haklı sebeplerle istedikleri zaman bu yetkileri kısıtlayabilir veya geri alabilirler. Diğer ortakların haklı sebebi yetkili ortak tarafından uygun görünmez ise her daim dava açma hakkı saklıdır. Ancak her durumda dava masraf ve giderleri yetkili ortak olan …………. tarafından karşılanacaktır.
 1. Adi ortaklığın idaresinden mesul olan …………, ortaklığın işlerini yaparken kasti veya ağır ihmali hatalarından dolayı yalnızca kendi sorumlu olur. Diğer ortağa sorumluluk doğmamaktadır. 
 1. Ortaklığın safi karı, yapılan tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktarı ifade eder. Ortaklar, koydukları sermaye oranında bu kardan hak sahibi olacaklar ve bu karı paylaşacaklardır.
 1. Ortaklığın tüm giderleri sermaye oranınca ortaklar arasında katlanılacaktır.
 1. Hesap dönemi, ilk yıl için başlangıç tarihinden itibaren aynı yılın Aralık ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Sonraki yıllarda ise takvim yılı esas alınacaktır.
 1. Adi ortaklık süresince, ortaklar, adi ortaklık iştirakinin tüm bilgi ve dökümanlarını gizli tutmak, korumak, üçüncü şahıslarla paylaşmamak ve adi ortaklık işleri dışında şahsi menfaatleri uğruna kullanmamak zorundadırlar. Bu yasağa uymayan ortak, iştirakta bulunan sermayesinin o günkü değeri miktarında diğer ortağa tazminat ödemek zorundadır
 1. Ortaklar, koydukları sermaye oranında demirbaşlardan sorumlu ve pay sahibi olacaklardır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İhtilaflar durumunda yetkili mahkeme ve icra daireleri … Mahkeme ve icra daireleri olacaktır.
 1. Bu sözleşmede yer almayan konularda Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İş bu sözleşme dört nüsha olarak hazırlanmış olup 14(on dört) maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca imza altına alınmıştır.(…../……../……)

ORTAK                 ORTAK

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adi ortaklık sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor