Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçu, uluslararası ve sınır aşan suç tiplerinden biridir. Göçmen kaçakçılığı suçu ile ülkelerin yurda giriş ve çıkış prosedürleri ihlal edilmektedir. Bu suç ile yargılananların 8 yıla kadar mahkumiyeti söz konusu olabilmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi menfaat elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı yollardan bir yabancıyı Türkiye’ye sokma ya da Türkiye’den yurt dışına insan çıkarmaya imkan tanınması yoluyla işlenen suç türüdür.

Bu suç türü TCK m.79’da açıklanmaktadır.

TCK 79:

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan
yollardan;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,
Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nasıl Oluşur?

Göçmen kaçakçılığı suçu; maddi çıkar karşılığında, yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması halinde oluşur. Bununla birlikte, yine maddi çıkarlar karşılığında, yabancının yasa dışı yollarla ülkede kalmasını sağlama yahut yurt dışına çıkmasını sağlama hallerinde de bu suçu oluşmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçu cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasıdır. 

Yukarıda yer alan ceza türlerinin oranı hakim tarafından belirlenmektedir. Yapılan değerlendirmede, suçun işleniş biçimi, failin kasta dair kusurunun yoğunluğu, göçmen sayısı ve olayın meydana geliş şekli gibi detaylar dikkate alınmaktadır.

DİKKAT: Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs de suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezayı Artıran Nitelikli Halleri ve Cezaları 

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezayı artıran nitelikli halleri kanunda sıralanmaktadır. Bu haller TCK 79/2’de düzenlenmiştir

TCK 79/2:

“Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.”

Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Tehlike Oluşturması

Suçun mağdurların hayatı bakımından tehlike oluşturması, bu suç türünün nitelikli hallerindendir. Bu suçun işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

Mağdurların hayatlarını riske atacak şekilde örneğin çok tehlikeli hava şartlarında tekneyle insanları taşımak bu nitelikli halin oluşmasıdır. Havasız bir şekilde tır ve kamyonet kasalarında insanların taşınması da bir diğer örnektir.

Yargıtay bir kararında, 16 göçmeni gece vakti deniz yoluyla yurt dışına çıkartmaya çalışan fiber botun batması durumunda 2 kişinin ölümüne 14 kişinin de hayati tehlike geçirmesine sebep olan sanık hakkında bu nitelikli halin uygulanmasına hükmetmiştir. (Yargıtay 4. CD. 2016/136 E. 2016/10948 K.)

Yargıtay, bir diğer kararında ise mağdurları götüren bir teknenin haddinden fazla yolcu taşıması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle yolcuların boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu yukarıda belirtilen nitelikli halin oluştuğuna hükmetmiştir. (Yargıtay 18. CD. 01.07.2015 T. 30988. E./ 3863. K.)

Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Bırakılarak İşlenmesi

Suçun mağdurların onur kırıcı bir muameleye bırakılarak işlenmesi, bu suçun nitelikli hallerinden biridir. Bu fiilin işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

Bu nitelikli hale örnek olarak mağdurların havasız küçük kamyonetlerde çok kalabalık şekilde götürülmesi, hayvan pislikleri içinde bir tırda taşınmaları veya bir gecekonduda kapının üzerlerine kilitlenerek 50-60 kişinin bir arada barındırılması verilebilir.

Yargıtay verdiği bir kararında göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan aracın taşıma kapasitesinin elverişsizliği ve havasızlık nedeniyle onur kırıcı muamele olarak değerlendirilmiştir. (Yargıtay 4. CD. 2021/18877 E. 2022/18549 K.)

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçlarından biridir. Söz konusu fiilin işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar artırılır. Bu nitelikli halin oluşması için iki kişinin dahi bu suçu birlikte işlemesi yeterlidir. Çok sayıda kişi olması gerekmemektedir.

Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi

Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır. Bu nitelikli halin gerçekleşebilmesi için bir örgüt faaliyetinden söz edilebilmesi için TCK m.220’de aranan şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • En az üç kişinin suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi,
  • Bu kişiler arasında devamlılık içeren katı veya gevşek hiyerarşik bir ilişki bulunması,
  • Bu kişilerin araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye uygun olması gerekmektedir.

Burada birden fazla kişininin suç işlemesi ile ilgili iki önemli fark bulunur. Göçmen kaçakçılığı suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin kabulü için suç işleme amacıyla birlikteliğin sürekliliği ve hiyerarşik bir yapının varlığı gerekir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Etkin Pişmanlık

Göçmen kaçakçılığı suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs, İştirak ve İçtima

Teşebbüs, işlemeyi kastedilen suçun elverişli hareketlerle icrasına başlayıp fakat elde olmayan nedenlerle tamamlanamamasıdır. Normalde teşebbüs halinde cezada bir miktar indirim yapılırken göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüste suç tamamlanmış gibi cezalandırılır. 

İştirak, bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun birden fazla kişi tarafından işbirliği halinde işlenmesidir. Göçmen kaçakçılığı suçunda iştirak mümkündür. Bu suçun işlenmesine iştirak eden herkes katkısına göre ayrı ayrı cezalandırılır.

İçtima, birden fazla suç olması durumunda faile tek ceza verilmesi durumudur. Bu durum ceza hukukundaki fail ne kadar suç işlerse o kadar ceza alır kuralının bir istisnasıdır. Örneğin failin işlemiş olduğu göçmen kaçakçılığı suçunun hareketleri başka bir suçun unsurlarını da oluşturuyorsa içtima söz konusudur.

TCK m. 43/2 ye göre aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmesi aynı neviden fikri içtimayı oluşturur. Örneğin 42 ayrı mağdurun yer aldığı bir göçmen kaçakçılığı suçunda failler aynı neviden fikri içtimadan sorumlu olacaklar. Bu tarz bir durumda bir tek göçmen kaçakçılığı suçundan dolayı tek bir ağırlaştırılmış ceza verilir. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Soruşturma Aşaması 

Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturma aşaması, suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen zamanı ifade eder. Soruşturma aşaması; şikayet, ihbar, gözaltı, delillerin toplanması, ifade ve sorgu, uzlaşma, adli kontrol ve tutukluluktan oluşur.

Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturulmasına ilişkin temel ve önemli hususlar aşağıda başlıklar hâlinde açıklanmıştır.

Şikayet-İhbar

TCK m.73 ‘e göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan suç ile ilgili şikayet hakkına sahip olan kişi 6 ay içinde şikayet etmezse soruşturmaya başlanılamaz. Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi değildir. Herhangi bir kişi tarafından ihbarda bulunulması ve adli makamların suçtan haberdar edilmesi yeterlidir.

Ceza davasında hüküm kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçme mümkündür. Şikayetten vazgeçme hakkı istinaf veya temyiz aşamasında kullanılabilir. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçme herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz ve kesinleşen hüküm infaz edilir. 

Gözaltı

Gözaltı, cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın tamamlanması amacıyla 24 saati geçmemek üzere şüphelinin kolluk nezaretinde tutulduğu bir koruma tedbiridir. Bireysel olarak işlenen suçlarda bu süre uzatılamaz. CMK m.91/2 uyarınca gözaltına alma soruşturma yönünden bu tedbirin uygulanmasının zorunlu olması ve kişinin suç işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. 

Toplu işlenen suçlarda; cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 gün süreyle uzatılmasını emredebilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen gözaltı ve gözaltı kararının uzatılması kararlarına karşı, sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

Delillerin Toplanması

Delillerin toplanması aşamasında olaya ilişkin her türlü delil toplanır. Delil, bir ceza uyuşmazlığı konusu olan olayı temsil eden ve olayın mahkeme önünde canlandırılmasına yarayan araçlardır. Soruşturma aşamasında savcının asıl faaliyet delil toplamadır.

Göçmen kaçakçılığı suçu açısından bir cezanın söz konusu olabilmesi için öncelikle deliller toplanmalı ve suçun işlenip işlenmediğine dair maddi gerçeğe ulaşılmalıdır. Cumhuriyet savcısı bu aşamada hem lehe hem de aleyhe delillerin toplanması için talimat vermelidir.

Ceza muhakemesinde hukuka uygun elde edildiği sürece her şey delil olabilir. Deliller arasında bir hiyerarşi yoktur. Yargılama boyunca toplanan bütün deliller kolektif bir şekilde bir arada değerlendirilir. Ancak delilin yargılamada kullanılabilmesi için hukuka aykırı olarak ele alınması zorunludur.

Örneğin, kanunda yer alan arama kurallarına aykırı şekilde toplanan delillerin kullanılması hukuka aykırıdır. Aynı şekilde, yasak usuller uygulanarak alınana bir ifadeye ilişkin tutanak yargılama aşamasında kullanılamayacaktır.

İfade ve Sorgu

İfade, savcı ve kolluk tarafından, soruşturma aşamasında şüpheli kişinin olay hakkında dinlenmesi işlemidir. Sorgu ise hakim veya mahkeme tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturma aşamasında, şüpheli/şüphelilerin ifadesi alınarak yaşanılan olaya ilişkin detaylara ulaşılmaya çalışılır. Bu süreçte öncelikle şüpheliye bir davetiye gönderilerek ifadesinin alınması için polis merkezine yahut savcılığa çağrılması söz konusu olur. İfadeye çağırılan şüpheli gelmediği takdirde emniyet personeli aracılığıyla zorla getirilmesine karar verilir.

İfade alımı esnasında şüphelinin kimliği saptanarak kendisine isnat edilen suç anlatılır. Müdafi seçme hakkı ve sahip olduğu diğer tüm haklar öğretilir. Suça ilişkin beyanları dinlenir.

İfade ve sorgu sırasında zor kullanma, şüpheliye ifade vermesi için vaatlerde bulunma gibi yasak usullerin yer alması tutanağı ve sorguyu hukuka aykırı hale getirmektedir.

Uzlaşma

Uzlaşma kurumu her suç için uygulanmaz. Hangi suçlar bakımından uygulanacağı kanunda belirtilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçu bu kapsamda olmadığı için uzlaştırma söz konusu olmayacaktır.

Adli Kontrol

Adli kontrol, niteliği gereği en ağır koruma tedbiri olan tutuklamanın yerine şüpheli veya sanığın cezaevine konmasına değil yurtdışı çıkış yasağı gibi belirli tedbirlerle serbest bırakılmasıdır. Örneğin yurtdışına çıkış yasağı, imza uygulaması, elektronik kelepçe takılması gibi yollarla şüpheli denetim altında tutulmaktadır.

Göçmen kaçakçılığı suçunda, adli kontrol süresi en fazla 2 yıldır. Ancak bu süre zorunlu hâllerde 1 yıl daha uzatılabilir. 18 yaşından küçükler için süreler yarı oranında uygulanır.

Göçmen kaçakçılığı suçundan şüpheli veya sanık hakkında adli kontrol kararı verilebilir. Adli kontrol kararına itiraz etme süresi 7 gündür. Sulh Ceza Hakimliğinin adli kontrol kararına karşı itiraz o yargı çevresindeki Asliye Ceza Mahkemesine yapılır.

Tutukluluk

Tutukluluk, suç şüphesi bulunan kişinin delillerin güvence altına alınması ve kişinin kaçmasının önlenmesi amacıyla kişinin seyahat hürriyetini kısıtlayan bir koruma tedbiridir. 

Kanunda sayılan belirli hallerde tutuklama nedeninin kendiliğinden var olduğu kabul edilir. Göçmen kaçakçılığı suçu da sayılan suçlar içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bu suç türünde, kuvvetli suç şüphesinin varlığı hâlinde tutuklama nedeni olduğu da varsayılarak direkt tutuklama kararı verilebilmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturma aşamasında tutuklama tedbiri en çok 6 ay için verilebilmektedir. Bu süreden uzun tutuklama tedbirlerine itiraz hakkı bulunmaktadır. Tutukluluk süresi en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

Göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin şüphelinin tutuklanması durumunda 7 günlük itiraz süresi içinde kararı veren kararı veren sulh ceza hakiminin yargı çevresinde bulunan Asliye Ceza Mahkemesine yapılır. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Soruşturma Sonucunda Verilebilecek Kararlar

Göçmen kaçakçılığı suçunda soruşturma sonucu verilebilecek kararlar; soruşturmaya yer olmadığı kararı (SYOK), kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) ve iddianamenin düzenlenmesidir.

Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)

Soruşturmaya yer olmadığı kararı (SYOK) ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda verilir. SYOK kararı verildiği takdirde şikayet edilen kişi hakkında soruşturma başlatılmaz ve kişiye şüpheli sıfatı verilmez. 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) bir diğer adıyla takipsizliktir. Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısı tarafından verilen bir karardır. Kamu davası açılması için yeterli delil bulunmaması ve kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilir. 

İddianamenin Düzenlenmesi

Soruşturma sonunda savcı toplanan deliller ve bilgiler ışığında dava açmayı uygun gördüğü takdirde iddianame düzenleyerek mahkemeye sunar. İddianamede fiiller, deliller ve suç türü belirtilir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Savunması 

Göçmen kaçakçılığı suçunda somut olayın özelliklerine ve duruma göre bazı savunmalar yapılabilmektedir. Bu savunmalara örnek olarak şu hususlar verilebilir:

  • Sanığa ilişkin sadece aleyhe delillerin toplanıp lehe delillerin toplanmamış olması,
  • Olayda, şahsi cezasızlık sebeplerinin var olması,
  • Masumiyet karinesi iddiasının göz ardı edilmesi,
  • Cezanın verilmesine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin oluşmadığı,
  • Şüpheli veya sanığın suç işleme kastı ile hareket etmediği,

Göçmen kaçakçılığı suçunda isnat edilen suçun somut olay ve delillerle örtüşüp örtüşmediği, kanunda belirtilen sürelere ve itiraz hükümlerine dikkat edilmesi açısından etkin bir savunmayı gerektirir. Bu konuda alanında uzman bir ceza avukatından yardım almakta fayda vardır. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Ceza Yargılaması Aşaması

Ceza yargılaması aşaması uygulamada kovuşturma evresi olarak da bilinen aşamadır. Soruşturma aşamasında elde edilen tüm deliller ışığında savcı dava açılması gerektiğini düşündüğü takdirde iddianame düzenleyerek mahkemeye sunar ve mahkemenin kabulü ile ceza yargılaması aşaması başlamış olur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı

Göçmen kaçakçılığı suçunda dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl; ceza zamanaşımı süresi ise 20 yıldır. 

Zamanaşımı, yargılama sonucunda mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra belirli bir sürenin geçmesiyle cezanın infaz edilmesini engeller. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

Göçmen kaçakçılığı suçunda mahkemenin verebileceği kararlar; beraat, cyok, mahkumiyet, adli para cezasına çevirme, hagb, cezanın ertelenmesi ve davanın düşmesidir. 

Beraat

Beraat kararı ceza yargılaması sonucunda failin suçsuz bulunmasıdır. Hüküm çeşitlerinin içerisinde beraat kararı en lehe olanıdır. Bir suçu işlediği düşünülen şüphelinin suçlu olduğu masumiyet karinesi gereği yasalara uygun olarak kanıtlanmadığı müddetçe suçsuzdur. Bu suçun sonucunda suç kanunlara uygun şekilde kanıtlanmadığı müddetçe beraat kararı verilebilir.

Örneğin suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşılması veya suç unsurlarının oluşmadığı durumlarda beraat kararı verilir.

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK) 

Ceza verilmesine yer olmadığı kararı (cyok) fiil suç teşkil etmesine rağmen faile belirli nedenlerden dolayı ceza verilmemesidir. Belirli hallerde verilebilen bu karara örnek olarak  etkin pişmanlık sebebiyle ceza verilememesi ya da sanığın akıl hastası olması nedeniyle kusur yüklenememesi verilebilir.

Göçmen kaçakçılığı işlenmiş olmasına rağmen akıl hastalığı veya yaş küçüklüğü gibi durumlar olması halinde ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilir.

Mahkumiyet

Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili yukarıda belirtilen seçimlik hareketlerin gerçekleşmesi ve suç şüphesinin kesinleşmesi halinde mahkumiyet kararı verilir. Bu suçun sanık tarafından işlendiği anlaşılırsa ve ceza verilmemesi için herhangi bir sebep yoksa mahkûmiyet kararı verilir.

Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezasına çevirme, bazı olgular gözetilerek hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesidir. Verilen ceza belirlenen denetim süresi boyunca hüküm doğurmaz ise davanın düşmesi ya da ceza kararının ortadan kalkması söz konusu olabilir. 

Verilen ceza 1 yılın altında ve suç kasten işlenmişse verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlar bakımdan ise yıl sınırı bulunmamaktadır.

Göçmen kaçakçılığı suçunda bin günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sanık hakkında verilen cezanın infazının önüne geçilir. Mahkeme tarafından bir hüküm verilir ancak hüküm açıklanmayarak sanık 5 yıllık denetim süresine tabi tutulur. 

Cezanın 2 yıl veya daha az süreli olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması, sanığın tutum ve davranışlarından yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşması halinde HAGB kararı verilebilir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda temel cezanın altı sınırı beş yıl olduğu için hagb kararı verilemeyecektir.

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezasının infazının bir müddet sonraya bırakılmasıdır. 

Hapis cezasının ertelenmesi durumunda, bir denetim süresi belirlenir. Bu süre, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Erteleme süresi içinde kişi, herhangi bir suç işlemez ve kendisine verilen denetim yükümlülüklerine uyar ise, hapis cezası infaz edilmiş sayılır.

Davanın Düşmesi

Davanın düşmesi, bazı nedenler sonucunda davanın esası hakkında karar verilememesi yani kovuşturmaya son verilmesidir. Davanın düşmesine neden olabilecek hâller kanunda düzenlenmiştir. Bunlara örnek olarak; genel af, sanığın ölümü ve dava zamanaşımı gibi durumlar verilebilir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda da düşme sebeplerinin varlığı halinde davanın düşmesi söz konusu olabilir. 

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda İstinaf ve Yargıtay Süreci

Göçmen kaçakçılığı suçunda istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurularak karara itiraz edilebilir. 

İstinaf başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde istinaf istemini içeren istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesine yapılır. Sürenin kaçırılmaması hak kaybı olmaması nedeniyle önemlidir. 

Temyiz kanun yolunda ise Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvurular incelenir. Temyiz başvurusu hükmü veren istinaf mahkemesi ceza dairesine dilekçe verilerek yapılır. Temyiz başvuru süresi kararların ilgilisine tebliği tarihinden itibaren iki haftadır. 

Sonuç

Göçmen kaçakçılığı suçu gerek sürelerin özenli takip edilmesi gerekse dava ile ilgili her türlü delilin toplanması gerekliliği sebebiyle teknik bilgi birikimi gerektirmektedir. Ceza yargılamasının lehe sonuçlanması, karşı karşıya kalınacak olan cezanın önemi ve soruşturma ve kovuşturma aşamalarının en az hasarla atlatılması için uzman ceza avukatından yardım alınmalıdır. 

Telefonla Sor