Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği ile görevi kötüye kullanma suçu şikayetinde bulunulabilir. Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi doğru şekilde yazmak için ”görevi kötüye kullanma suçu ve cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında … Apartmanı’nın yöneticisi olan …’in apartman gelirlerini şahsi hesabında tuttuğu yönündeki tespitlerimizden kaynaklanan şikayetlerimizi içermektedir.

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR: 

 1. … Apartmanı Kat Malikleri Kurulu’nun …/…/… tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı çerçevesinde, … daireli … Apartmanı Kat Malikleri Kurulu’nun …/…/… tarihine kadar olan döneme ait gelir ve giderlerin ve mevcut durumun belirlenmesi amacıyla … Serbest Mali Müşavir ……………. tarafından hazırlanan ………….. tarihli inceleme raporu mevcuttur. İlgili rapor, dilekçenin eklerinden biri olarak sunulmuştur. 
 1. İnceleme sürecinde tespit edilen bilgilere göre, … Apartmanının yönetim kurulu … kişiden oluşmakta olup, …/…/… tarihli kararda Yönetici olarak …’in, yardımcılığına …’ın, Denetçi olarak ise …’ın seçildiği belirlenmiştir. Aynı kararla Yönetici …’in geçmiş yıl faaliyetleri nedeniyle ibra edildiği, bu hususun … kat malikinin imzası ile kat malikleri kurulunda belirlendiği gözlemlenmiştir.
 1. Karar defterinin usul ve gerekliliği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; “Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır, karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.” hükmü yer almaktadır. Ancak, inceleme sürecinde tespit edilmiştir ki, …’in yöneticiliğini yaptığı ….. dönemine ait karar defterinin noter onayı yapılmamıştır ve bu durum 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu madde, bu aykırılığın tespiti durumunda hâkim kararını yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanmasını öngörmektedir.
 1. Ayrıca, ……… yılına ait işletme defterinin noter onaysız olduğu, onaysız bilgisayar çıktılarından oluştuğu ve belirli giderlerin kayıtlarının bilgisayara işlendiği, ancak bu kayıtlara ilişkin belgelerin noter onayı olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 36. maddesine aykırıdır. İlgili madde, yöneticinin görevleri arasında işletme defterlerini usulüne uygun bir şekilde tutma ve notere kapattırma yükümlülüğünü öngörmektedir.
 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41. maddesi “Yönetimin Denetlenmesi” başlığını içermekte olup, yapılan incelemede … Apartmanı’nda denetçi defterinin olmadığı, …/…/… tarihinden önceye ait herhangi bir denetçi veya denetim raporu bulunmadığı belirlenmiştir. …/…/… tarihli denetçi-kat maliki …’ın raporunda ise birçok ayı içeren gelir makbuzlarının eksik olduğu, mantolama faturasının deftere gider olarak kaydedildiği ve bu harcamaya ilişkin kat malikleri kurulu kararı olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, denetçilik görevinin usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmediğini göstermektedir.
 1. İnceleme raporunun … sayfasında yer alan “2. Belgelere İlişkin Bilgiler” başlıklı açıklamada, …/…/… tarihli … numaralı … İnşaat Dekorasyon Ticaret – …’e ait irsaliyeli faturanın tetkikinde, cinsi kısmında inşaat taahhüt işleri açıklaması ile KDV dahil …-TL olduğu, teslim eden ve teslim alan kısmında isim soyisim yahut imzanın bulunmadığı, faturanın üst kısmına imza atılmak ile veresiye (açık) fatura olduğu, ödemeye ilişkin ödeme makbuzu, banka dekontu veya tahsilat makbuzu olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, belirsiz bir harcamanın söz konusu olduğunu ve apartman giderleri ile uyumsuz olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu yüksek meblağlı harcamaya ilişkin kat malikleri kurulu kararı bulunmamakta ve ödemeye ilişkin belgelere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle, inceleme raporunda belirtilen harcamanın … Apartmanına ait bir gider olmadığı sonucuna varılmıştır.
 1. Ayrıca, …/…/… – …/…/… tarihlerini kapsayan dönemde …’den toplanan aidat makbuzlarının düzensiz ve okunaklı olmadığı, sadece …/…/… tarihinde … adına …-TL makbuz düzenlendiği, aidat gelirlerinin akıbetinin belirsiz olduğu tespit edilmiştir.
 1. Yönetici …, kat malikleri kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş ve zamanında yasal zorunlulukları yerine getirmeyerek … Apartman Yöneticiliği’ni Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı gecikme bedelleri ile toplamda …-TL zarara uğratmıştır.
 1. Sonuç olarak, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında yöneticilik yapan …’in geçmiş dönem kasa devriyle ilgili sorumluluğu, kat maliklerinden toplamadığı meblağ düşüldükten sonra …-TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında işletme defterlerini tutan …………’in işletme defterlerine tüm gelirleri kayıt altına almadığı, belgesiz bazı giderleri gider kaydettiği, işletme defterlerinde devir kasa mevcutlarını göstermediği tespit edilmiştir. Bu durum da yöneticinin görevlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmediğini göstermektedir. Bu nedenle, şikâyet hakkımızı saklı tutuyoruz.
 1. …../…/… ile …/…/… tarihleri arasında yöneticilik yapan …’in devretmesi gereken …-TL tutarındaki meblağa ek olarak, SGK ödemelerini zamanında yapmadığından dolayı müvekkil … Apartman Yöneticiliği adına tahakkuk eden …-TL’lik bir tutar daha bulunmaktadır. SGK’ya ödeme yapılmadığı takdirde müvekkil … Apartman Yöneticiliği tarafından ödenmek zorunda kalacaktır.
 1. Aradan geçen süreye rağmen, şüpheli … tarafından yeni apartman yöneticilerine devir yapılmamıştır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesi gereği, “Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.” Şüpheli … yöneticilik sıfatıyla üzerine düşen görevleri yerine getirmemiş ve yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen …-TL tutarındaki meblağı yeni apartman yönetimine iade etmemiş, izahat vermemiş ve somut belge sunamamıştır.
 1. Türk Ceza Kanunu’nun “Güveni Kötüye Kullanma” başlıklı 155. maddesi uyarınca, …’in başkalarına ait mal üzerinde, zilyetliği devredilmiş olan mal üzerinde devri amacı dışında tasarrufta bulunarak şikayet üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Ayrıca, meslek ilişkisi nedeniyle görevi gereği tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlemesi durumunda bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmedilmesi öngörülmüştür.
 1. Yukarıda belirtilen nedenlerle müvekkil … Apartmanı Yöneticiliği tarafından …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında yapılan yöneticilik faaliyetleri sebebiyle …’i …-TL zarara uğratıldığı ve bu nedenle sayın makamınıza şikayetçi olma zarureti doğmuştur.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan kısımları, kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Serbest Mali Müşavir İnceleme Raporu ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ceza Kanunu madde 257 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ve ayrıntılar doğrultusunda, sayın savcılık makamının re’sen gözetmesi gereken önemli hususlar göz önüne alınarak, müvekkil apartman yöneticiliğini zarara uğratan ve görevini ihmali ile öne çıkan diğer kişilere karşı, şikayet hakkımızı saklı tutarak, şüpheli … aleyhinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gereken soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasını sayın makamınızdan talep ediyorum. Bu hususta, adaletin tecellisi ve hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi adına girişimlerinizi beklemekteyiz. Saygılarımla, arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken bu suçun kamu görevinin sağladığı yetkinin kötüye kullanılmasıyla ya da görevin ihmali sonucu meydana geldiği, yapılan fiillerle kamunun zarara uğradığı, birinin mağduriyet yaşadığı ya da haksız çıkar sağlama söz konusu olduğu belirtilmelidir.
 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi, suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına veya polise verilir.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesinde güvenlik kamerası görüntüleri, olaya tanık olan kişilerin beyanları, haksız kazanç sağlandığına ilişkin banka kayıtlar ve suç konusu hatalı düzenlenen belgelere yer verilmelidir.
 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açmadan önce uzlaştırma şartı var ise ilk olarak uzlaştırmaya başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneğinde deliller mutlaka kanuna uygun olarak elde edilmelidir. Aksi takdirde deliller geçersiz olacaktır. Örneğin, ifadenin baskı altında alınması hukuka aykırıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor