Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği ile hırsızlık suçu savunma beyanı yapılabilir. Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hırsızlık suçu” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Dosya savcısı tarafından müvekkilimin cezalandırılması yönündeki mütalaa, haksız, hukuksuz ve mesnetsizdir.
 1. Öncelikle, müvekkilimin cezalandırılması için yeterli delil ve kanıt bulunmamaktadır. Çünkü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde suç işlediği iddia edilen kişi, müvekkilim değildir. Müvekkil, kameralarda dahi tespit edilememiştir. Müvekkil, kendisinin ifadesine göre, bir arkadaşını ziyaret etmek üzere dışarı çıkmış ve döndüğünde bir motorun kaçtığını görmüştür. Müşteki, sadece diğer şahısların yanında bulunduğu için müvekkili teşhis etmiş, ancak somut delil bulunmamaktadır. Ceza hukukuna göre, suçluya ceza verilebilmesi için somut delilin olması gerekmektedir.
 1. Müvekkilimin geçmişi incelendiğinde, temiz bir sicile sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Daha önce yalnızca yağma suçundan hüküm almış, başka bir suça karışmamıştır. Müvekkil, geçmişini arkasında bırakarak topluma yararlı bir birey olma amacını taşımaktadır.
 1. Yukarıda yer alan argümanlara rağmen, müvekkile verilecek bir ceza durumunda, en düşük ceza sınırının uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, 1/6 takdiri indirim de göz önüne alınmalıdır. Müvekkilin geleceğini olumsuz etkileyecek bir ceza verilmesi durumunda, müvekkilin suça bulaşmamış ve kendini düzeltmeye yönelik çabaları göz önüne alındığında, en düşük ceza sınırının ve takdiri indirimin uygulanmasını talep ediyoruz.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tüm bu nedenlerle, dosyanın incelenmesi sonucunda müvekkilin suçsuzluğuna dair şüphe bulunduğunu ve bu doğrultuda müvekkile ceza verilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Kamera Kayıtları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep etmekteyim. Eğer mahkeme farklı bir görüş benimserse, müvekkilimin lehine olan tüm yasal ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Bu hususta, müvekkilim adına saygıyla arz ve talepte bulunuyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Sanık ………., …/…/… tarihli duruşma tutanağında ifade ettiği savunmasında, belirttiği savunma doğrultusunda, aracı ……… isimli şahsa satışını gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. İfadesine göre, aracı herhangi bir başka kişiye teslim etmemiştir. Müvekkilim …… ise olayla ilgisi olmadığını vurgulamaktadır. Olayın yaşandığı tarihte, kendisi ………. cezaevinde bulunmaktaydı. …………’den araç edinmemiş ve güvenlik kameralarında gözüken üç kişiden biri de değildir. Bu temel argümanlar çerçevesinde, müvekkilimin beraatini talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Cezaevi Kayıt Defteri, Hükümlü Tutanağı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Sunulan gerekçelere dayanarak, müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Eğer sanık suçlu bulunur ve mahkumiyetine karar verilirse, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/6. maddesi hükümlerinin mevcudiyeti durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınmasını ve lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını istiyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken olay sanık açısından detaylıca ele alınmalı, sanığın iddia edilen suçu işlemediği veya cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerin varlığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 • Hırsızlık suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Dava, bu süre sona erdikten sonra açılmışsa bu husus dilekçede ileri sürülmelidir.
 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi, suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesine hitaben yazılır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Hırsızlık suçunun savunma dilekçesine mevcut ise fotoğraf, video, kamera kaydı gibi görsel deliller eklenmelidir. Eğer bunlar mevcut değil ise olaya tanık olan kişilerin listesi teslim edilmelidir.
 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Hırsızlık suçunda uzlaşma yapılabilir. Bundan dolayı dava açılmadan önce uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunulabilir.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor