Hakaret savunma dilekçesi örneği

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği

Hakaret savunma dilekçesi örneği ile hakaret savunma beyanında bulunulabilir. Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Hakaret Suçu ve Cezası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hakaret savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Hukuki bir takım iddiaların bulunduğu davanın esasına baktığımızda, müvekkilin müştekiye yönelik hakaret ve kasten basit yaralama suçları ile suçlanmakta olduğunu görmekteyiz. Müşteki, verdiği ifadesinde, müvekkili ile kıskançlık kaynaklı bir tartışmanın ardından, müvekkilin telefonunu müştekinin koluna fırlatarak basit yaralama gerçekleştirdiğini iddia etmiştir.
 1. İlk olarak, müvekkil tarafından yöneltilen suçlamaların reddedildiğini belirtmek isteriz. Müvekkil ile müşteki, ….. yılından bu yana evli olup, müvekkilin eşine hiçbir zaman fiziksel şiddet uygulamadığı beyan edilmektedir. 
 1. Olay günü, müşteki, müvekkilin telefonunu almak istemiş ve kiminle konuştuğunu öğrenmek istemiştir. Müvekkil, oyun oynadığını belirterek telefonunu bir süre sonra verebileceğini ifade etmiş, ancak müşteki telefonu almaya çalışmıştır. Bu çabada müşteki ile müvekkil arasında yaşanan arbedenin ardından telefon, müştekinin koluna çarpmıştır. Tüm bu olaylar meydana gelmiştir, ancak görgü tanığı olarak müştekinin annesinin ifadesinin de alınması gerekmektedir.
 1. Müşteki, duygusal tepki nedeniyle polise verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ve aslında olayın mahkeme dosyasındaki gibi olmadığını belirtmiştir. Müşteki, müvekkilin telefonunu elinden fırlattığını, ancak müştekiye doğrudan fırlatmadığını açıklamış ve aynı zamanda müvekkilin tehdit içeren sözlerinin de gerçek olmadığını ifade etmiştir. Müşteki, müvekkilden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin, mahkemeye yansıtılan olayda suç işleme kastının olmadığını öncelikle vurgulamak önemlidir. Müvekkil, müştekiye kasten yaralama yapmamış ve eşine hakaret içerikli sözler kullanmamıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Müştekinin Annesinin Tanık İfadesi ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen suç isnadıyla ilgili olarak, müvekkilin suçsuzluğunun kabul edilmesini, ancak mahkeme aksi bir görüşe sahipse dahi müvekkil lehine hükümlerin uygulanmasını talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müştekinin şikayeti üzerine, Ankara Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ….. numaralı iddianame ile TCK’nın 125/2-3(a)-4 ve 53. maddeleri uyarınca müvekkilim hakkında kamu davası açılmıştır; bu davada müvekkilimin cezalandırılması talep edilmektedir.
 1. Müştekinin ifadesine karşı müvekkilin tepkisi, kaba ve ağır eleştiri unsurları içermekte olup, bu nedenle hakaret suçunun maddi unsuru mevcut değildir. Dahası, müvekkilin söylemi, TCK’nın 21. maddesi gereğince suç oluşturan kastı içermemektedir. Belirtilen maddeye göre, suçun varlığı kastın bulunmasına bağlıdır, bu da kastın olmaması durumunda suçun gerçekleşmediği anlamına gelir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müşteki, milletvekili olarak görev yapan bir kamu görevlisidir ve bu nedenle farklı görüşleri temsil etme yükümlülüğü altındadır. Yargıtay ve AİHM içtihatlarına göre, kamuya mal olmuş kişiler, taraflı, ağır ve hatta rahatsız edici eleştirilere katlanma yükümlülüğüne sahiptir. Özellikle siyasetçilere yönelik eleştiri sınırı, özel kişilere kıyasla daha geniştir.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Yargıtay ve AİHM Kararları ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Müvekkilimin durumu, TCK’nın 125. maddesinde yer alan suçla ilgili olarak, mevcut yasal unsurların oluşmamasına dayanarak ve aynı zamanda yerleşik Yargıtay kararları ile AİHM kararları ışığında değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, müvekkilimin suçlu bulunmaması ve beraat kararı verilmesi gerekmektedir.. Eğer mahkemeniz bu yönde bir kanaate sahip değilse, müvekkil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Suç konusu beyanların hakaret kapsamında kalıp kalmadığı, kanuni düzenlemeler ve Yargıtay kararları bağlamında değerlendirilmelidir.
 • Suçun cezayı azaltan hallerinin bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilmelidir. Bu hallerin varlığında verilecek cezada indirime gidilebileceği gibi ceza verilmemesi de söz konusu olabilir. Karşılıklı hakaret,, haksız fiile karşı hakaret yahut kasten yaralamaya karşı hakaret bu hallerdendir.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır. Hakaret suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir. Hakaret suçu açısından dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hakaret savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor