Hukuk istinaf dilekçesi örneği

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Hukuk istinaf dilekçesi örneği ile hukuk davalarında istinaf talebinde bulunulabilir. Hukuk istinaf dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hukuk istinaf” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hukuk istinaf dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Tehir-i İcra Taleplidir

Dosya No: …./….

……….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………… İŞ MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF TALEP EDEN DAVALI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı var ise bu kısmı doldurunuz)

TEBLİĞ TARİHİ: …./…../…..

(İlgili mahkeme kararının size tebliğ edildiği tarih yazılmalıdır)

KONU: ………… İş Mahkemesi’nin …/… esas numaralı, …./…. karar numaralı kararına karşı istinaf talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Dosyada yer alan esas sayılı kararın, …… İş Mahkemesi tarafından verilmiş olduğu tarihte, yasa ve usule aykırı bir şekilde alındığı kanaatindeyiz. Bu sebeple, tarafımızca kararın kabulü mümkün değildir.
 1. Davacı, iş akdi gereği müvekkil şirkette çalışırken belirtilen tarihlerde izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemiştir. Bu devamsızlıklar, şirketimiz tarafından tutanaklarla kayıt altına alınmış ve iş arkadaşları tarafından imzalanmıştır. Müvekkil şirket, davacıya ………. Noterliği’nin … yevmiye numaralı …./…./:… tarihli ihtarnamesi ile cevap vermiş ve işbaşı yapması için davet etmiştir. Ancak, davacı bu çağrıya uymamış ve savunma yapmamıştır. Bu durum, iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25 kapsamında haklı sebeple feshedilmesine sebep olmuştur.
 1. İş Kanunu madde 25 uyarınca davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Ancak, sayın mahkeme tarafından davacı lehine kıdem tazminatına hükmedilmiş olması hatalı bir karardır.
 1. Davacının iddia ettiği gibi SGK primleri konusunda yapılan eksiklik iddiası da gerçek dışıdır. Dosyada sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşıldığı üzere, SGK primleri yasalara uygun şekilde ve tam olarak ödenmiştir. Davacının bu iddiası, şirketten tazminat alabilmek amacıyla ortaya atılmış kötü niyetli bir beyandır.
 1. Fazla mesai ve hafta sonu çalışması konusunda, işyerinde kural olarak bu tür çalışmaların yapılmadığı ve yapıldığı durumlarda da ücretlerin ödendiği belirtilmiştir. Davacının ücret bordroları ve banka kayıtları incelendiğinde, iddia ettiği fazla çalışmaların karşılığının ödendiği açıkça görülmektedir.
 1. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, giriş çıkış belgeleri ve yazışmalar delil niteliğindedir. Davacının imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşıldığından, bu konuda ileri sürdüğü iddialarını ispatlaması mümkün değildir. Ayrıca, dosyaya sunulan belgelerde davacının itirazı bulunmamakta ve ihtirazi kayıt yapılmamaktadır.
 1. Sonuç olarak, mahkeme tarafından davacının lehine tespit edilen UBGT ve hafta tatili alacaklarının varlığına dair karar hatalıdır. Davacının ücret bordroları ve diğer deliller karşısında iddialarını ispatlayamaması, mahkeme tarafından göz ardı edilmemelidir.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan tüm bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341-345 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İlgili sebepler uyarınca,

 • İlk olarak, tehir-i icra talebimizin onaylanmasına,
 • ……… İş Mahkemesi’nin …/… esas numaralı dosyasındaki …/…/… tarihli kararının iptal edilmesine ve davanın tekrar incelenerek ret edilmesine,
 • Yargılama masrafları ve avukatlık vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …./….

……….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………… AİLE MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF TALEP EDEN DAVALI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı var ise bu kısmı doldurunuz)

TEBLİĞ TARİHİ: …./…../…..

(İlgili mahkeme kararının size tebliğ edildiği tarih yazılmalıdır)

KONU: ………… Aile Mahkemesi’nin …/… esas numaralı, …./…. karar numaralı kararına karşı istinaf talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…/… tarihli … no.lu duruşmada davacı, …/…/… tarihinden itibaren …/…/… tarihine kadar yarı zamanlı, ardından da …/…/… tarihinden itibaren belirli bir süre tam zamanlı olarak istihdam edildiğini beyan etmiştir. Bu ayrıntılar duruşma tutanağına işlenmiştir.
 1. Davacının yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak hangi tarihler arasında çalıştığına dair bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken bir husustur ancak bu soru sorulmamıştır.
 1. Davacının hangi tarihler arasında sigortalı veya sigortasız çalıştığı, alınacak kararı doğrudan etkileyebileceği için davacının dava süresince ve şu anki istihdam durumuyla ilgili bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na sorulmadan, en azından davacının TC kimlik numarası üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumu sistemi üzerinden araştırılmadan eksik bir araştırma sonucunda karar verilmiştir.
 1. Özellikle eğer davacı sigortalı olarak çalışıyorsa ve geliri asgari ücret düzeyindeyse, bu durum nafaka talebinin kabul edilip edilmemesini veya en azından nafaka miktarının belirlenmesini etkileyebilir. Bu konuda bir araştırma yapılmadan karar verilmiş olması uygun değildir.
 1. Ayrıca, nafaka miktarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre belirlenir. Nafakanın adil ve hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda, … TL gelire sahip bir kişiye karşı … TL yardım nafakası ödenmesine karar verilmesi, hukuki açıdan uygun değildir. Bu nedenle, verilen karara karşı istinaf başvurusu yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan tüm bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341-345 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebepler doğrultusunda, istinaf başvurumun değerlendirilmesini, … Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Karar, …/…/… tarihli kararının gözden geçirilerek iptal edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

Dosya No: …./….

……….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF TALEP EDEN DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatı var ise bu kısmı doldurunuz)

TEBLİĞ TARİHİ: …./…../…..

(İlgili mahkeme kararının size tebliğ edildiği tarih yazılmalıdır)

KONU: ………… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… esas numaralı, …./…. karar numaralı kararına karşı istinaf talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı şirketin, müvekkil kooperatife ait araçlarda taşınan reklamlardan kaynaklanan fatura borcuna ilişkin olarak başlatılan ilamsız icra takibine davalı tarafın itiraz etmesi üzerine açılan itirazın iptali davası sonucunda, yerel mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.
 1. İtirazın ve davanın konusu, davalı şirketin müvekkil kooperatife ait araçlarda taşınan reklamların borcu olup olmadığıdır. Bilirkişi raporuna göre, fatura müvekkil kooperatifin defterlerine usulüne uygun bir şekilde kaydedilmiş ve alacak olarak hesaplanmıştır. Ancak, davalı şirketin defterlerinde söz konusu fatura ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
 1. Yerel mahkeme, dava konusu alacağın müvekkil kooperatifin defterlerinde kayıtlı olmasına rağmen, davalı şirketin defterlerinde bulunmamasını yeterli görmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Bu karar, HMK 222/3 maddesine göre ticari defter kayıtlarının lehine delil olarak kabul edilebilmesi için karşı tarafın defterlerindeki kayıtların buna aykırı olmamasını veya hiçbir kayıt içermemesi gerektiği ilkesine aykırıdır. Somut olayda, müvekkil kooperatifin defterlerinde yer alan alacak kaydının, davalı şirketin defterlerinde bulunmaması müvekkil kooperatifin lehine delil teşkil etmektedir.
 1. Davanın diğer bir yönü, taraflar arasında reklamların taşınması ile ilgili yapılan sözleşmedir. Davacı, sözleşme gereği müvekkil kooperatifin davalı şirketten alacağının, takip konusu faturadaki miktar olduğunu iddia etmektedir. Davalı şirket temsilcisi ise yeminli beyanında sözleşmenin varlığını kabul etmiş, ancak yerel mahkeme tarafından davacının iddiasının ispatlanamadığı gerekçesiyle hüküm kurulmuştur.
 1. Son olarak, reklamların belediye talimatıyla kaldırıldığına dair tarafların kabulüne rağmen, yerel mahkeme tarafından belediyeden gelen cevap yazısının eksik inceleme ile hükme esas alınması usul ve yasaya aykırıdır. Tüm bu nedenlerle, istinaf başvurusu yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan tüm bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341-345 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP:  İlgili nedenlerden dolayı, öncelikle istinaf başvurumuzun kabul edilmesini ve bunun sonucunda ………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… esas ve …/.. karar numaralı hükmünün iptal edilerek davamızın kabulüne, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına dair bir karar alınmasını saygılarımızla arz ve talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hukuk istinaf dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hukuk istinaf dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hukuk istinaf dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor