İstinaftan feragat dilekçesi örneği

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

İstinaftan feragat dilekçesi örneği ile istinaftan feragat talebinde bulunulabilir. İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “istinaftan feragat” yazımızı okuyabilirsiniz.

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki İstinaftan feragat dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın Mahkemenize arz ederim ki, …/… Esas numarasıyla icra edilen muhakeme neticesinde, davamızın kabulüne dair karar …/…/… tarihinde tesis edilmiştir.
 1. Söz konusu mahkeme kararına yönelik istinaf hakkımızdan ve istinaf başvuru sürelerinden açıkça feragat etmekteyiz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davamız, karşı tarafın bulunmaması sebebiyle, yani hasımsız bir şekilde açılmış olup, ayrıca istinaf yoluna başvurmaktan feragat etmiş bulunmamızdan dolayı gerekçeli kararın kesinleşme şerhi eklenerek UYAP sistemine ilave edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Davacı tarafın, davalı tarafın bulunmadığı bu dosyada istinaf başvurusundan feragat ettiğini ve bu nedenle kararın kesinleştiğini beyan etmekteyim. Kesinleşme şerhi eklenerek gerekçeli kararın UYAP ortamına eklenmesine karar verilmesini, tarafım adına saygılarımla talep ve arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR: Mahkemede …/… Esas numarasıyla görülen ve …/…/… tarihinde kesinleşen davamızı istinaf etmeme kararı almış bulunmaktayız. İstinaf hakkımızdan vazgeçme kararı almış bulunmaktayız.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda, istinaf hakkımızdan açıkça vazgeçtiğimizi beyan ederek, kararın kesinleşmesine ilişkin bir şerh konulmasını talep etmekteyiz. Taraf vekilleri olarak, bu hususu saygılarımla arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

Esas No: …./…..

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İstinaf yoluna başvurmadan feragat edildiğine dair beyan dilekçesi

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın Mahkeme, ilgili dosya, …/… esas sayılı dava numarasıyla kayıtlı olup, …/…/… tarihinde verilen bir karara tabidir. Bahse konu karar, tarafım lehine gerçekleşen trafik kazası sonucunda meydana gelen araç değer kaybı konusunda davalı tarafın tazminat ödemesine hükmetmiştir.
 1. Davalı taraf ile yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma, davalı tarafın karar uyarınca ödemesi gereken tazminat bedelini taahhüt etmesini içermektedir. Bu uzlaşma çerçevesinde, sözleşme şartları arasında gerekçeli kararın açıklanması maddesi öne çıkmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Uzlaşma ile birlikte, taraflar olarak istinaf yoluna başvurmaktan vazgeçmekteyiz. Bu nedenle, istinaf başvurusundan feragat talebimizin kabul edilerek gerekçeli kararın şerh edilmesine karar verilmesini arz etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 349 ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda yer alan bilgiler uyarınca, istinaftan feragat talebimizin kabul edilmesine ve gerekçeli kararın açıklanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İstinaftan feragat dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, istinaftan feragat dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor