İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği ile iş kazası nedeniyle tazminat davası talebinde bulunulabilir. İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “iş kazası nedeniyle tazminat davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki iş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

-ADLİ YARDIM TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…/… tarihinde, … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … Numaralı Sokak üzerinde bulunan inşaatta, davacı taraf adına çalışan müvekkil … adlı şahıs, meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanmıştır. Kazada müvekkilimin hiçbir kusuru bulunmamaktadır ve davalı şirket tarafından herhangi bir ilgi gösterilmemiştir.
 1. Şu aşamada, gerçek zararın belirlenmesi mümkün olmadığından, öncelikle geçici çalışma gücü kaybının tespit edilmesi ve çalışamadığı günlerde kazanç kaybının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, geçici çalışma gücü kaybı için … TL talep edilmekte olup, çalışma gücü kaybından dolayı meydana gelecek kayıpların, efor kaybının, ekonomik geleceğin sarsılmasının ve daimi sakatlıktan sonra yapamayacağı meslek grupları dikkate alınarak, hesap bilirkişisi marifetiyle maddi tazminatın hesaplanması ve fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması amacıyla … TL toplamda … TL maddi tazminat talep edilmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca, iş gücü kaybı, tedavi giderleri ve diğer maddi zararların yanı sıra müvekkilimiz manevi açıdan da büyük çöküntü yaşamıştır. Bu nedenle, … TL manevi tazminat talep etmekteyiz. Müvekkilimizin dava masraflarını karşılayacak durumu olmadığı için davanın adli yardımla açılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Cumhuriyet Başsavcılığı …/… Numaralı Soruşturma Dosyası, İşyeri Kayıtları, Hastane Raporu, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen sebepler doğrultusunda, fazla haklarımızın saklı kalması şartıyla, aşağıdaki taleplerimize ilişkin olarak;

 • Öne sürülen gerekçeler doğrultusunda davamızın kabulüne ve davalılar tarafından ödenmesi gereken … TL maddi zararın, davalıların temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine,
 • Müvekkilimin maruz kaldığı manevi zararın karşılanması amacıyla, toplam … TL tutarındaki manevi zararın da davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine,
 • Alacağımızın ileride mağduriyetimizin önlenmesi amacıyla, kaza sebebiyet veren davalının tespit edilebilen taşınır-taşınmaz mallarına teminatsız ihtiyati tedbir konulmasına,
 • Müvekkilimizin davanın masraflarını karşılayacak durumda olmadığından dolayı adli yardım talebinin kabul edilmesine,
 • Yargılama gider ve vekâlet ücretlerinin davalı üzerinde bırakılmasına dair karar verilmesine ilişkin taleplerimizi saygılarımla sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle manevi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı, müvekkilimi …/…/… tarihinde istihdam etmiştir. Müvekkilin çalıştığı işyerinde asıl işveren ……………. A.Ş. olup, diğer davalı ise alt işveren konumundadır. Müvekkil, …/…/… tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda sağ elinin 4. ve 5. parmağını ezmiş ve sakatlanmıştır. Tedavi süreci ………… Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.
 1. Kaza sonrasında müvekkil, manevi tazminat talep etme hakkını saklı tutarak … İş Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyasında maddi tazminat talebiyle dava açmıştır. Yapılan inceleme sonucunda kazanın iş kazası olduğu belirlenmiş ve davalıların toplamda %… kusurlu, müvekkilin ise %… oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müvekkilin %….. oranında maluliyetinin oluştuğu belirlenmiştir. Dosya üzerindeki değerlendirmeler sonucunda mahkeme, müvekkil lehine maddi tazminat talebini kabul etmiş ve davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil kararı verilmiştir.
 1. Müvekkil, işyerinde en son … TL/aylık/net ücretle çalışmaktaydı. İşyerinde yemek ve servis imkanları bulunmaktadır. Ayrıca yılda iki kez bayram parası ile her Ramazan ayında erzak desteği sağlanmaktadır. Ancak, müvekkilin yaşadığı kaza nedeniyle sağ el 4. ve 5. parmaklarında meydana gelen sakatlık, hayatını idame ettirmekte büyük zorluklar yaşamasına neden olmuştur.
 1. Müvekkil, kaza sonrasında manevi tazminat talep etmiş, ancak davalılar bu konuda herhangi bir olumlu tavır sergilememişlerdir. Aksine, iş kazası sonrasında müvekkilin işine son verilmiştir. Bu tutum, iş kazası sonucu maruz kalınan durumu daha da zorlaştırmıştır. Müvekkil, bundan sonra hayatını bu sakatlıkla sürdürmek zorunda kalmıştır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin yaşadığı manevi çöküntü, mahkemenin de takdir edeceği üzere son derece üzücü bir durumdur. İnsan hayatını etkileyen her türlü vücut bütünlüğü ihlali, geri dönüşü olmayan eksikliklere yol açabilir. Bu nedenle, müvekkilin manevi olarak uğradığı çöküntüye maddi bir değer biçmek imkânsızdır.
 1. Müvekkil, iş kazası nedeniyle maruz kaldığı sakatlık karşısında manevi üzüntüsünü hafifletebilmek adına … TL manevi tazminatın, iş kazasının meydana geldiği …/…/… tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek müvekkilimize ödenmesini talep etmektedir. İlgili dosyanın içeriğinin, benzer bir olaya dayalı daha önce sonuçlanmış olan … İş Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyasının evrakları ile birlikte değerlendirilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: … İş Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı Dosyası, Hastane Kayıtları, İşyeri Kayıtları, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle davamızın kabulüne ilişkin olarak,

 • Müvekkilin maruz kaldığı manevi zararın tazmini amacıyla, iş kazası tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen … TL’nin tahsiliyle, davacı müvekkile verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini, tarafım adına talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla maddi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, davacı, …/…/… tarihinde iş kazası geçiren bir işçidir ve bu kazanın sorumluları arasında, işyerinin asıl işvereni olan ………. Tic. Ltd. Şti. ile taşeron olarak çalıştığı ……………………. Tic. Ltd. Şti. bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu numarası …’dir.
 1. Davacı, ……………. işçisi olarak çalışmış ve maruz kaldığı iş kazası, davalı işverenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alamamalarından kaynaklanmıştır.
 1. Davacıya işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş, ayrıca eski ve arızalı bir …….. makinesinde çalıştırılmıştır. Davacı, makinenin arızasını işverene bildirmiş olmasına rağmen gerekli müdahale yapılmamıştır. İşyerinde işlerin hızlı yürütülmesi için baskı yapılmakta olup, davacıya gerekli koruyucu malzeme sağlanmamıştır.
 1. Kaza sonucunda davacının sol el işaret parmağı kopmuştur. Davacının maluliyet oranı henüz belirlenmemiştir.
 1. Davacının aldığı net ücret …-TL/ay’dır ve işyerinde yemek ve servis işveren tarafından karşılanmaktadır. Maddi tazminat hesabı, davacıya ödenen asgari geçim indirimi ile birlikte, işyerindeki para ile ölçülebilen diğer tüm sosyal hakların eklenmesi ile belirlenecektir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davacı, kaza nedeniyle büyük acı çekmiş ve mağdur olmuştur. … yaşında iken maruz kaldığı iş kazası sonucunda sakat kalan davacı, tarifi mümkün olmayan büyük elem ve ızdıraba maruz kalmıştır. Maddi kayıplarının telafisi için dava açma zorunluluğu doğmuştur.
 1. Taleplerimizde her türlü denkleştirmeye dikkat edilmiştir. Davalılar olay sebebiyle kusurlu ve sorumludur. Davada kusur dereceleri ve sorumluluk sebepleri ne olursa olsun, mevcut ve muhtemel tüm zincirleme sorumlular yönünden müteselsil mesuliyete dayanılmaktadır. Fazlaya ilişkin dava ve talep hakları, manevi tazminat hakkı ve diğer yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.
 1. Ayrıca, davacının gerçek alacak miktarı yargılama sırasında belirlenecektir. Mevcut delil ve belgelere göre alacak miktarı veya değeri tam ve kesin olarak belirlenememektedir. Maddi tazminat miktarı, yapılacak yargılama ve bilirkişi raporu sonucunda belirlenecektir. Bu nedenle tazminat miktarı tam ve kesin olarak belirlenmediğinden, belirsiz alacak davası açılmaktadır.

HUKUKİ DELİLLER: Hastane Kayıtları, İşyeri Kayıtları, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İlgili sebepler doğrultusunda, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız ile manevi tazminat talep haklarımız saklı kalmak üzere; mevcut durumda bulunan maddi zararın, kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz. Toplam …-TL maddi tazminatın yanı sıra, yargılama giderleri ve vekalet ücreti de dâhil olmak üzere tüm ilgili masrafların karşılanmasını arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor