İstanbul Miras Avukatı

İstanbul Miras Avukatı

Miras davaları, bir kişinin vefat etmesi durumunda malvarlığının mirasçıları arasında paylaşımını düzenleyen hukuki süreçlerdir. Bu süreçlerde mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar ve mirasın paylaşımı konusunda çıkan ihtilaflar bu konuda uzman avukatlar tarafından çözüme kavuşturulur.

İstanbul’da miras avukatlığı yapan bu alandaki uzman avukatlar, miras hukukunun karmaşıklığına hakimdirler böylelikle tecrübe ve birikimleri sayesinde müvekkillerine etkili ve güvenilir hukuki destek sağlarlar.

Mülkiyet hakkı insanların en temel haklarından biridir miras hukukunda çıkacak uyuşmazlıkların çözümü de mülkiyet hakkı açısından oldukça önemlidir. İstanbul miras avukatı da bu miras hukuku alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eder ve bu gelişmeler ışığında müvekkillerinin uyuşmazlıklarının çözümü açısından en etkili yolu çizer ve uygular.

Sonuç olarak, İstanbul’da miras davalarına bakan uzman avukatlar, miras hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli ve başarılı avukatlardır. Miras davalarında yaşanabilecek karmaşık durumlar ve anlaşmazlıklar karşısında müvekkillerine güvenilir bir rehberlik sunarak, adil ve hakkaniyetli sonuçların elde edilmesini sağlamaktadırlar.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul Miras Avukatı Hizmetleri

Miras davaları bir kişinin vefat etmesi sonrasında murisin malvarlığının mirasçıları arasında paylaşılmasını konu edinen hukuk dalıdır. Miras hukuku bu süreçte mirasçılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve mirasın paylaşılması hakkında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturulmasını sağlar.

Bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için gerekli olan işlemler şöyledir:

 • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) alınması
 • İzale-i şüyu davası ve takibi
 • Tenkis davası
 • Terekenin tespiti davası ve gerekli işlemlerin takibi
 •  Muris muvazaası (Mirastan mal kaçırmak)
 • Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi
 • Mirasta denkleştirme (Mirasta iade) davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Mirasta istihkak (Mirasta hak ediş) davası ve işlemlerin takibi
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi işlemleri ve takibi
 • Mirasın reddi davasının açılması ve takibi işlemleri
 • Mirastan yoksunluk davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Mirastan çıkarma davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Mirasın paylaşılması davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Miras payının temliki davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyetin iptali davalarının açılması ve takibi
 • Mirasta saklı payın korunması davası ve gerekli işlemlerin takibi
 • Mirasta defter tutulması davası ve gerekli işlemlerin takibi

Miras davalarına bakan uzman avukat yukarıda sayılan işlemlere ve bu işlemlerin dışında ortaya çıkabilecek başka işlemlere mesleki bilgi ve tecrübesiyle yaklaşır bu davaların müvekkili lehine çözümü adına bir yol belirleyip bu işlemlerin takibini yapar.

İstanbul Miras Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul Miras Avukatı Ücretleri

İstanbul miras avukatı ücretleri dosyadan dosyaya değişiklik gösterir. Dosyanın türü, içeriği, dosyanın iş yükü, müvekkilin davadaki tarafı, avukatın deneyim ve tecrübesi gibi etmenler avukat ücretinde değişikliğe sebebiyet vermektedir. Avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılacak olan ücret Türkiye Barolar Birliğinin ilan ettiği 2024 yılı için olan asgari avukat ücret tarifesinden daha aşağıda olamaz. Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için 2024 asgari ücret tarifesinde belirtilen rakam 10.700,00 TL’dir.

İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre 2024 yılı için ücretler ise şöyledir:

Dava ve İşlemÜcret
Mirasçılık belgesinin alınması24.000,00 TL
İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası54.600,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/
malların muhammen bedelinin vekiledenin payına
düşen miktarının %15’i
Tereke mallarına ihtiyati tedbir işlemi33.000,00 TL
mirasın reddi davası33.000,00 TL
şirkete ve miras ortaklığına başkan atama işlemi33.000,00 TL
Miras defterinin tutulması41.000,00 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
Mirasçılık belgesinin iptali davası33.000,00 TL
Vesayet ve Kayyım davaları39.000,00 TL
Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları52.500,00 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
Vasiyetnamenin iptal edilmesi davası90.000,00 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
Önalım (şufa) davası78.000,00 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin %15’i
Ecrimisil davası78.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Geçit Hakkı Davası25.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme işlemleri16.500,00 TL
Yazılı danışma15.000,00 TL
Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb
düzenlemeler
75.000,00 TL
Diğer her türlü sözleşme düzenlenmesi45.000,00 TL

İstanbul Miras Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Miras hukuku alanında hizmet veren miras avukatları yaptıkları işlemlerin karşılığında talep edecekleri ücreti birden çok etmeni göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışır. Davanın iş yükü, avukatın uzmanlığı, bilgi ve tecrübesi ve müvekkilin davada hangi taraf olduğu gibi etmenler avukatlık ücretinin belirlenmesinde avukatın göz önünde bulundurduğu etmenlerdendir.

Miras avukatı bu etmenleri ve diğer başkaca etmenleri de göz önünde bulundurup vereceği hizmet için bir ücret belirler ancak bu ücret Türkiye Barolar Birliği’nin 2024 yılı için ilan ettiği avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağıda olamaz.

İstanbul Miras Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul miras avukatı verdiği hizmet karşılığında müvekkiliyle anlaştığı ücreti ne zaman alacağını yine müvekkil ile ortaklaşa kararlaştırabilir. Bu konuda bir serbestiyet vardır. Uygulamada mirasa ilişkin süreçlerde duruma göre ücretin dava açılmadan önce bir miktar peşin ve dava sonunda dava konusu üzerinden yüzdelik şeklinde kararlaştırıldığı görülmektedir.

Miras Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Miras davaları masrafları iki kalemden oluşur. Bunlar avukatlık ücreti ve yargılama giderleridir. Yargılama giderleri içerisinde harçlar, vergiler ve diğer giderler vardır. Miras davaları genelde asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

Sulh hukuk mahkemesi için harçlar:

Başvuru harcı195.80 TL
Peşin harç427.60 TL
Tebligat gideri600 TL
Vekalet suret harcı60.80 TL
Dosya gideri22.10 TL
Bilirkişi ücreti1100 TL
Tanık gideri147 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri3280.30 TL

 Asliye hukuk mahkemesi için alınan harçlar şöyledir:

Başvuru harcı427.60 TL
Peşin harç427.60 TL
Tebligat gideri600 TL
Vekalet suret harcı60.80 TL
Dosya gideri22.10 TL
Bilirkişi ücreti1820 TL
Tanık gideri147 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri3280.30 TL

Miras Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Miras hukuku, konusu itibariyle ölen kişinin ardından açılan ve onun mallarının paylaşımını konu edinen davalardan oluşur. Miras hukukunda amaç malların paylaşımıdır ancak mirasın doğru bir şekilde paylaşılması adına bu alanda farklı davaların da olduğunu görmekteyiz.

Bu sayılan ve bunlar gibi birçok farklı dava türleri vardır ve bu miras davalarının süreleri açısından net bir süre tayin etmek oldukça zordur. Bu zorlukla beraber uygulamada bu davaların ortalama bir süresi vardır. Bazı davaların süreleri şöyledir:

 • Miras paylaşımı davası ortalama 2 yıl sürmektedir.
 • Miras nedeniyle istihkak davası ortalama 2 yıl sürmektedir.
 • Tapu iptal ve tescil davası ortalama 1,5 yıl sürmektedir.
 • İzale-i şüyu davası ortalama 2,5 yıl sürmektedir.
 • Veraset ilamının iptali davası ortalama 1 yıl sürmektedir.
 • Tenkis davası ortalama 1,5 yıl sürmektedir.
 • Muris muvazaası davası ortalama 4 yıl sürmektedir.
 • Miras sebebiyle alacak davasının süresi ortalama 1 yıldır.

İstanbul’da En İyi Miras Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi kavramı çok öznel bir kavramdır. En iyi olma durumu kişinin dikkat ettiği özelliklere göre değişebilir. Ancak uygulamada halk arasında tecrübeli ve uzman avukatların göyle nitelendirildiği görülmektedir. Bu sebeple avukatı değerlendirirken en iyi avukat olarak değerlendirmek yerine alanında uzman bilgi ve tecrübe sahibi avukat olarak değerlendirip bu şekilde bir araştırma yapmak daha isabetli olacaktır.

İstanbul Miras Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Miras avukatı ölen kişinin mallarının mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaştırılmasını ve bununla ilgili diğer işlemlerin müvekkili adına en uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışır.

Miras davalarında uzman avukat hukuk fakültesinde ve meslek hayatında kendini bu alanda son derece iyi bir şekilde geliştirmiş, güncel gelişmeleri yakından takip eden avukattır. Miras avukatı bilgi birikim ve uzmanlığı ile bu alandaki uyuşmazlıklar hakkında müvekkiline gerekli tüm bilgileri vererek onun da bu konuda bilgilenmesini sağlar ve müvekkili adına en sağlıklı stratejiyi belirler işi sonuna kadar yakından takip eder ve sonuca en hızlı biçimde ulaşması için çalışır.

Miras Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Miras hukuku alanında bir avukatla çalışmak bu alanda işlem yapacak biri için işlemlerin doğru ve eksiksiz yapılması sonuca hızlı bir şekilde varılması açısından çok önemlidir. Bu alanda yapılacak işlemlerin bu alanda eğitim almamış veya bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılması müvekkilin hem para kaybına uğramasına hem de yorulmasına sebep olacaktır. Bunlarla beraber yanlış yapılan işlemler sonuçta geri dönülmesi imkânsız olabilecek menfaat ve hak kayıplarına yol açabilecektir.

Miras hukuku alanında işlem yapacak kişilerin para, enerji, hak ve menfaat kayıplarına uğramaması için miras davalarında uzman bir avukattan yardım almaları çok yerinde olacaktır.

Telefonla Sor