Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği ile kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava talebinde bulunulabilir. Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı müvekillerin malik olduğu “…” adresindeki taşınmazda ikamet eden davalı kiracının durumu şu şekildedir.
 1. Davalı ile davacı müvekiller arasında vekaleten gerçekleştirilen kira sözleşmesi, …/…/… tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.
 1. Söz konusu kira sözleşmesine göre, başlangıçta kira ödemelerinin …………’na yapılması şart koşulmuştur. Ancak, taşınmazın maliki olan … tarafından kiralanarak oturulan dairede ikamet eden davalı …’a, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … no.lu ihtarname ile kira bedellerinin kendi hesabına gönderilmesi talep edilmiştir. Bu ihtarname, davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir.
 1. Daha sonra, kira sözleşmesini imzalayan … tarafından kiraya verilen davalı …’a, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye no.lu ihtarnamesi gönderilerek kira ödemelerinin ev sahibi …’ya yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu ihtarname de davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir.
 1. Davalı kiracı …, Ekim ayına ait kira bedelini ödemediği için … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … no.lu ihtarname ile kira borcunu ödemesi veya temerrüt nedeniyle tahliye davası açılacağı belirtilmiştir. Bu ihtarname, davalı eşi …’a tebliğ edilmiştir. Ancak, davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
 1. Ayrıca, davalı kiracı …, kira dönemine ait kira bedelini de ödememiş ve kira borçlarına mahsup olarak …/…/… tarihinde … TL ödeme yapmıştır. Davacı müvekillerin davalı kiracıya ait … aylık kira borcu bulunmaktadır.

(Yukarıdaki altı paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda belirtilen ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenler çerçevesinde, kiralanan taşınmazın temerrüt nedeniyle tahliyesi ve davalıdan birikmiş kira alacaklarının tahsili amacıyla bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı, İlgili İhtarnameler, Dekontlar ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 315, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen gerekçelerle; Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere kalan birikmiş kira alacağımız olan … Türk Lirası’nın davalıdan tahsil edilmesine; davacı müvekillerin sahibi olduğu “…” adresindeki taşınmazın temerrüt sebebiyle tahliyesine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına ilişkin kararın vekaleten arz ve talep edilmesini saygıyla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. …. İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Caddesi, No: …’de bulunan mülkümü davalıya …/…/… tarihinde başlayan bir yıllık kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim. Ancak davalı kiracı, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira ödemelerini gerçekleştirmediği gibi elektrik faturalarını da ödememiştir.
 1. Sözleşme süresi, …/…/… tarihinde sona ermiştir. Davalı, taşınmazı boşaltma taahhüdünde bulunmamıştır. Aynı tarihte… Noterliğinden gönderilen ihtarname ile taşınmazı derhal tahliye etmesi konusunda bilgilendirildi.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İhtarnamenin tebliğinden itibaren geçen bir aylık süre zarfında dahi davalı, taşınmazımı boşaltmamıştır. Bu durum, davalı kiracının acilen taşınmazımı tahliye etmesi için talepte bulunma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı, İlgili İhtarname ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 315, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve mahkeme tarafından re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler çerçevesinde, … adresindeki mülkümün derhal tahliyesine dair karar verilmesini talep ve arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor