Soyadı değiştirme dilekçe örneği

Soyadı Değiştirme Dilekçe Örneği

Soyadı değiştirme dilekçe örneği ile soyadı değiştirme talebinde bulunulabilir. Soyadı değiştirme dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “soyadı değişikliği davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Soyadı Değiştirme Dilekçe Örneği

Aşağıdaki soyadı değiştirme dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI(İLGİLİ): …….. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü, Adres

KONU: Soyadı Değişikliği Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, … İli, … İlçesi, … Köyü, … Cilt, … Aile Sıra, … Sıra No. …’te nüfusa kayıtlı olup, … ve …’den olma, … …/…/… doğumludur.
 1. Müvekkilim, kamusal alanda “….” soyadıyla anılmakta ancak resmi nüfus kaydında soyadı “…..” olarak kayıtlı bulunmaktadır. Bu durum, toplum içinde karışıklıklara yol açmaktadır. Nüfus kaydındaki soyadının düzeltilmesi amacıyla bu davanın açılma mecburiyeti doğmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu Madde 27 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve resen dikkate alınması gereken sebepler doğrultusunda, davamızın kabulüne, müvekkilimin toplumda yaygın olarak tanınan “…..” soyadının “…..” olarak değiştirilmesine ve bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tesciline karar verilmesini talep etmekteyim. Davacı vekili sıfatıyla saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI(İLGİLİ): …….. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü, Adres

KONU: Soyadı Değişikliği Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin yerleşim yeri, Türkiye’nin … ili, … ilçesi, … köyü, nüfus kaydına göre ise … cilt numarası, … aile sıra numarası ve … sıra numarası ile tescillenmiştir. Doğum tarihi ise …/…/… olarak belirlenmiştir. Türk vatandaşı olan müvekkilim, ana ve baba tarafından sırasıyla … ve …’den gelmektedir.
 1. Müvekkilim, “g….” soyadını taşımaktadır. Toplumsal açıdan, g…. kelimesi yolsuz birleşmeleri anımsatan bir anlam içermektedir. Çocukluk yıllarından itibaren, bu kelimeyle alay edilmiş ve dalga geçilmiştir. İş hayatında başarı elde etmiş olan müvekkilim, bu soyadını değiştirmeyi arzu etmektedir.
 1. Davacı, …………….. soyadını, annesinin kızlık soyadı olan “………….” ile değiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple, dava açma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu Madde 27 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Müvekkilim, kötü anlamlı bir soyadına sahip olmanın getirdiği olumsuz etkilerden dolayı, soyadının “…………..” olarak değiştirilmesi talebinde bulunmaktadır. Bu talebimizi, re’sen dikkate alınacak sebepler ışığında, yüce mahkemenizin takdirine sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Soyadı Değiştirme Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Soyadı değiştirme dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Soyadı değiştirme dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, soyadı değiştirme dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor