Ecrimisil davası dilekçe örneği

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği

Ecrimisil davası dilekçe örneği ile ecrimisil davası talebinde bulunulabilir. Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ecrimisil davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki ecrimisil davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkillerim tarafından … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta’da kayıtlı bulunan taşınmazı, önceki malikinden …/…/… tarihinde satın almışlardır. Ancak davalı, söz konusu taşınmazda müvekkillerin satın alma tarihinden önce ve sonrasında herhangi bir hukuki ilişkiye dayanmaksızın oturmaktadır. Müvekkiller, taşınmazın tahliye edilmesi için davalıya …/…/… tarihinde ihtarname göndermiş olmalarına rağmen, davalı, taşınmazı tahliye etmeyerek bu ihtara karşı direnç göstermekte ve gayrimenkulde çay ocağı işletme ticari faaliyetini sürdürmektedir.
 1. Müvekkillerin taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren davalı tarafından herhangi bir yararlanma bedeli ödenmemiştir. Dolayısıyla davalı, müvekkillerin taşınmazında hiçbir hukuki temele dayanmayan bir şekilde oturan, yani fuzuli şagil durumunda bulunmaktadır. Bu sebeple davacı, davalının taşınmazdan fuzuli işgal nedeniyle tahliyesini talep etmekte ve müvekkillerin satın alma tarihinden dava tarihine kadar geçen sürede aylık … Türk Lirası olmak üzere toplam … Türk Lirası ecrimisil ödemesini istemektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu davanın açılması kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda bahsedilen nedenler dolayısıyla davanın kabulü ile, davalının fuzuli olarak işgal ettiği ilgili taşınmaz için fuzuli işgal nedeniyle tahliyesine, müvekkillerin gayrimenkulü satın aldıkları tarih olan …/…/… tarihinden dava tarihine kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplam … TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺(Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklıdır)  

KONU: El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi

AÇIKLAMALAR:

 1. … ili … ilçesine ait bulunan … Mahallesi’nde konumlanan … ada, … parsel numarasına sahip olan gayrimenkul, toplam … metrekarelik bir alana sahiptir. Bu alanın … metrekarelik bölümü davalı tarafından sahiplenilmiş olup; geri kalan … metrekarelik kısım müvekkillerimizin mülkiyetindedir.
 1. Davalı, haksız ve geçerli bir sebep olmaksızın …/…/… tarihinde müvekkilin mülkiyetine ait olan bölüme ağaç diktiği, kömürlük olarak kullanılabilecek bir yapı inşa ettiği ve bu kullanımı devam ettirdiği iddiasıyla suçlanmaktadır. Sunacağımız tanık ifadeleri, …/…/… tarihinden itibaren davalının söz konusu taşınmazı fiilen kullanmaya başladığını ve ağaç dikerek bundan yararlandığını gösterecektir.
 1. Müvekkil, davalıya birkaç kez sözlü uyarılarda bulunmuş ve taşınmazın eski durumuna getirilmesi için … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve …/…/… yevmiye numarasıyla kayıtlı ihtarnamesini göndermiştir. Ancak davalı, aynı parsel içinde kimseye ait yerin tam olarak belirlenemediği gerekçesiyle bu uyarıları reddetmiş ve … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye numarasına sahip ihtarnamesine verdiği cevapta bu durumu belirtmiştir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilimizin taşınmazına yapılan müdahalenin engellenmesi, eski durumuna getirilmesi ve davalılar tarafından izin alınmaksızın kullanılmasından kaynaklanan haksızlık sebebiyle toplam … Türk Lirası ecrimisil talebiyle mahkemeye başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği …/…/… Yevmiye Numaralı İhtarname, … Noterliği …/…/… Yevmiye Numaralı Cevap İhtarnamesi, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, davamızın lehimize sonuçlanarak müvekkilimizin mülkiyet hakkının korunmasını, taşınmazına yapılan haksız müdahalenin önlenmesini ve taşınmazın eski durumuna getirilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, davalılar tarafından haksız olarak kullanılan taşınmazın, şimdilik belirlenen …TL ecrimisil ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesini istiyoruz. Talebimizi saygıyla arz eder, hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanmasını temenni ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkillerimle davalı … tarafından paylaşılan … ada … parselde bulunan taşınmazın … numaralı bağımsız bölümü ve … merkez … mevkiinde bulunan … ada … parsel numarasına kayıtlı taşınmazın … numaralı bağımsız bölümünde iştirak halinde malik bulunmaktadırlar. Müvekkillerimle davalılar arasındaki bu iştirak mülkiyeti, miras hukukundan kaynaklanmakta olup, taşınmazların mirasçıları adına tapuda intikal etmiş olmaları sebebiyle ortaya çıkmıştır.
 1. Müvekkillerimin murisi …/…/… tarihinde vefat etmiş ve bu tarihten itibaren her iki taşınmaz da davalı tarafından yönetilmekte, elde edilen kira geliri ise davalı tarafından alınmaktadır. Müvekkillerim, davalıdan kendilerine düşen payı (kira gelirini) talep etmişler, ancak davalı bu talebe kayıtsız kalarak yaklaşmamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İştirak mülkiyete konu her iki taşınmaz da yüksek kira potansiyeline sahip ve niteliklidir. Her iki taşınmaz için yerinde bir bilirkişi keşfi yapılacak ve ortaya çıkacak kira gelirinin müvekkiller lehine hüküm altına alınması için dava açılmıştır.
 1. Davalı, her iki taşınmazı …/…/… tarihinden itibaren kullanmakta ve kira gelirlerini sadece kendi adına almaktadır. Bu nedenle, davanın açıldığı tarihten geriye dönük 5 yıllık süre için ve devam eden dava süresince geçecek ayların hesaplanması amacıyla yerinde yapılacak keşif sonrasında ortaya çıkacak kira bedeli üzerinden müvekkillerin hakları doğrultusunda bir karar alınması için bu haklı davayı açmış bulunmaktayız.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kayıtları, Nüfus Kaydı, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz nedenler doğrultusunda, haklı talebimizin tanınarak bu davaya ilişkin olarak geriye dönük beş yıllık süreyi içine alan tarih itibariyle ve ilerleyen aylarda yapılacak yerinde inceleme sonrasında ortaya çıkacak kira bedeli üzerinden müvekkillerin sorumlu olduğu oranla sınırlı olmak üzere ecrimisilin yasal faiziyle birlikte tespit edilip müvekkiller lehine hükme bağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak bu talebimizi saygıyla arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. … İl, … İlçe, … Mahalle, … Pafta, … Ada, … No.lu Parselde bulunan … metrekarelik taşınmazda müvekkilim paylı mülkiyet sahibidir.
 1. Müvekkilimin iştirak ettiği bu mülkiyete davalı belediye tarafından hukuka aykırı bir şekilde müdahalede bulunulmuştur. Dava konusu taşınmazı içine alan şekilde, davalı belediye tarafından, taşınmaza ait bahçelere çift taraflı olarak yol ve kaldırım inşa edilmiştir. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi raporunda davalı belediyenin, müvekkilimin iştirak ettiği taşınmazın … metrekare ve … metrekarelik kısmını haksız bir şekilde işgal ettiği belirtilmiştir. Davalı belediye, kamulaştırma veya imar uygulaması gibi hukuki çözümlere başvurmak yerine, apartman yönetimine dahi hiçbir bildirimde bulunmadan taşınmazı haksız bir biçimde işgal etmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalının bu araziye müdahalede bulunduğu tarihten itibaren haksız olarak kullandığı süreler için belirlenecek ecrimisil bedelinin ödenmesi için işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: … Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Kararı, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan gerekçeler doğrultusunda, davalının haksız işgal ettiği bu arsayı elinde tuttuğu süre nedeniyle müvekkilin taşınmazdan yararlanma hakkının engellendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, müvekkilin, davalının temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte … TL ecrimisil bedelini talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti gibi masrafların karşı tarafa yüklenmesi hususunda da karar verilmesini saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ecrimisil davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor