Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği ile trafik cezasına itiraz talebinde bulunulabilir. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “trafik cezasına itiraz” yazımızı okuyabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki trafik cezasına itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Adres

TUTANAK TARİHİ: …/…/….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…/….

KONU: … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün …/…/… tarih …  Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde … Adliyesi’nde görülen duruşmam sonrasında, şahsıma Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-A maddesi uyarınca … plakalı aracımla saat …. : … civarında … istikametinde seyir halindeyken …-TL civarında idari para cezası uygulanmıştır.
 1. İlk olarak ifade etmeliyim ki, ekte sunulan trafik idari para cezası karar tutanağında yer alan güzergah bilgileri tarafımdan tam anlaşılamamıştır. Tutanak üzerindeki bilgilerin anlaşılması zor olduğundan dolayı, … Trafik Şube Müdürlüğü’nden ve görevli memurdan gerekli açıklamaların yapılmasını talep ediyorum. Sayın mahkemenizce istenecek bu açıklamaya göre, cevap ve savunma haklarımı saklı tutuyorum. Ancak, tarafıma yöneltilen suçlamaya dair ceza tutanağındaki iddia, şerit ihlali olduğu yönündedir.
 1. Açıklamalarım doğrultusunda, cezaya konu güzergahı tam anlamamış olsam da, trafik görevlisinin bulunduğu güzergahta aleyhime bir cezanın uygulandığına inanıyorum. Seyir halimde sağa dönüş yapma zorunluluğum nedeniyle yolun sağ şeridine geçmek durumunda kaldım. Özellikle vurgulamak isterim ki, cezaya konu güzergahta şerit değiştirme yasağına dair herhangi bir ibare, tabela veya uyarı cihazı bulunmamaktadır. Eğer bir uyarı levhası olsaydı, şerit değiştirmeme rağmen dahi sağa dönüş yapmam mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla, dönüş kurallarına aykırı bir davranışta bulunmam söz konusu değildir. Bölgede mevcut olan trafik veya güvenlik kameraları incelenerek tarafıma atfedilen trafik suçunun araştırılmasını talep ediyorum.
 1. … çevresinde şerit değiştirme yasağına dair herhangi bir tabela veya işaretin bulunmadığı gibi, şerit değiştirmem için zorlayıcı bir durum da yaşanmamıştır. Yukarıda ifade ettiğim gibi, trafik cezası tanzim eden … isimli ve … sicil numaralı trafik polis memurunun işlemi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
 1. Ek olarak, dikkat çekmek isterim ki, trafik idari para cezası karar tutanağının tanzim tarihi …/…/… olmasına rağmen ancak …/…/…. tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu uzun süre zarfında cezanın bekletilme sebebi anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, 15 gün gibi uzun bir süre boyunca bekletilen idari para cezasının neye dayanarak bekletildiğini anlamak mümkün değildir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tüm bu sebeplerle, trafik işaret ve işaretçilerinin bulunmadığı bir bölgede haksız bir şekilde aleyhime tanzim edilen idari para cezasını kabul etmiyor, sayın hakimliğinizden para cezasının iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih … Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, tarafımdan yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde, ….. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından …/…/… tarihinde … seri numarasıyla düzenlenen idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep etmekteyim. Söz konusu nedenlerle, sayın hakimliğinizden itirazımın kabulüne ve cezanın iptaline ilişkin bir karar verilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KARŞI TARAF: …… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliği, Adres

TUTANAK TARİHİ: …/…/….

TEBLİĞ TARİHİ: …/…/….

KONU: …… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliğinin …/…/… tarih …  Numaralı … ₺’lik Trafik Cezası Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…./…. tarihinde fahri müfettiş tarafından …. plakalı aracım için …. ₺ tutarında para cezası kesilmiştir. Fahri müfettiş tarafından tanzim edilen tutanak uyarınca, KTK. madde 46/2.G bendinde yer alan kuralı ihlal ettiğim belirtilmiştir. 
 1. Ancak söz konusu ihlale ilişkin herhangi bir görüntü kaydı mevcut değildir. Ceza saati sabah saati olup ……. istikametindedir. Bilindiği üzere o saatlerde o mevkiide trafik olmaktadır. O saatte o trafikte ard ardına trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek imkansızdır. 
 1. Değiştirme imkanı olduğunu varsaysak bile yol 2 şeritlidir; birden fazla şerit aynı anda değiştirebilmem tamamiyle hayal ürünüdür. Fahri müfettiş tarafından kesilen haksız cezasının iptalini mahkemenizden talep ediyorum.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …/…/… Tarih …  Numaralı Trafik Cezası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan sebepler ve re’sen dikkate alacağınız bilgiler ışığında fahri müfettiş tarafından kesilen trafik cezanın iptalini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor