Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği ile yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi davası talebinde bulunulabilir. Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İktisap nedeniyle yeni ev sahibinin ihtiyacı dolayısıyla tahliye davası

AÇIKLAMALAR:

 1. Ben, ihtiyaçlarım doğrultusunda … İli, … ilçesi, …Merkezi, … numarasında yer alan tapuda kayıtlı olan dükkânı …/…/… tarihinde satın aldım. Söz konusu dükkânda hazır giyim eşyaları satışı yapacağım.
 1. Satış işlemi … Tapu Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirildikten sonra, kiracıya … Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numarasıyla düzenlenen ihtarnamede, söz konusu taşınmazı satın aldığımı, ihtiyacım doğrultusunda taşınmazı kullanmam gerektiğini, kiracıya yeni bir iş yeri bulması için 6 ay süre tanıdığımı ve sürenin sonunda taşınmazın boşaltılmaması halinde tahliye davası açacağımı bildirdim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yasal süre içinde gönderilen ihtarnameye rağmen kiracı taşınmazı boşaltmadığı için bu dava açılma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, …  Noterliğinin …/…/… Tarih, … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 351, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler doğrultusunda, yeni mülkiyet edinme ve iş ihtiyacı nedeniyle hazır giyim eşyaları satışı amacıyla satın aldığım ve kullanma ihtiyacı duyduğum taşınmazdan kiracının derhal tahliyesine, yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasına karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İktisap nedeniyle yeni ev sahibinin ihtiyacı dolayısıyla tahliye davası

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı kiracı, müvekkilin …/…/… tarihinde mülkiyetini devraldığı …..…………. adresindeki dairede, önceki sahibiyle akdettiği …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi çerçevesinde kiracı olarak ikamet etmekte ve hala aylık ………..TL kira bedelini ödemektedir.
 1. Müvekkil, söz konusu daireyi devraldığı tarih olan …/…/… tarihinde ……… Noterliği vasıtasıyla gönderdiği ihtarnamede, “dairenin devralındığını ve kira sözleşmesinin sona erme tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yeni bir kira sözleşmesinin uzatılmayacağını ve bu sebeple …/…/… tarihine kadar dairenin boşaltılması gerektiğini” bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameler ve kira süresinin dolmasına rağmen daireyi terk etmemiştir. Müvekkil, davalının son aya ilişkin getirdiği kira bedelini, sözleşmenin yenilenmeyeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir.
 1. Kiralanan, müvekkil tarafından daha sonra edinilmiş olup, müvekkilin konut ihtiyacı bulunmaktadır. Zira müvekkil, şu anda kiralık bir evde oturmakta ve memuriyetten emekli olması ve elde ettiği ikramiye ile biriktirdiği tasarruflarını kullanarak söz konusu daireyi satın almıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Diğer taraftan, müvekkil yaklaşık 4 ay önce davalıya ihtarname göndererek, kiralananı terk etmesini talep etmiştir. Ancak kiracı, daireyi terk etmemiştir. Bu nedenle, kiralananın sonradan edinilmesinden kaynaklanan bu tahliye davasının açılması gereklidir.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, …  Noterliğinin …/…/… Tarih, … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 351, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen sebepler doğrultusunda;

 • Davanın lehe sonuçlanması ile birlikte davalının ikamet etmekte olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi boşaltmasına;
 • Yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına, karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor