Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılabiliir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR:

SATICI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ALICI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

 1. SÖZLEŞME KONUSU:
 • ………………………………………Belediye………………………………….Mahalle/Köy………………..Pafta…………………Ada……………………Parsel adresinde yer alan ve aşağıda belirtilen özelliklere sahip olan ………..blok ……….. numaralı bağımsız bölümün inşa edilmesi ve sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda taşınmazın SATICI tarafından ALICIYA devredilmesini düzenleyen bir sözleşmedir.
 1. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:
 • Satıcı, bu anlaşma kapsamında yer alan ………….Blok…………..kat…………….no.lu bağımsız bölümü, onaylı projelerle uyumlu bir şekilde ve ekte bulunan mahal listesine göre tamamlayarak, ……./……../………. tarihinde alıcıya teslim edecektir.
 • Alıcı, belirtilen ödeme planına riayet etmeyi taahhüt eder. Ayrıca, bağımsız bölüm devir sürecinde ortaya çıkacak vergi, harç ve diğer yasal masrafları, yapı kullanma izin belgesi için gereken harçları ödemeyi ve bu yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder.
 • Sözleşmedeki bağımsız bölüm, vaziyet planına numara itibariyle dahil edilmiş olup, konutun yeri sabit kalmak kaydıyla numarası değiştirilebilir.
 • Alıcı, satıcı tarafından gerekli görülen durumlarda projelerde ve vaziyet planında tadilat veya değişiklik yapılmasını kabul eder.
 • Satıcı, bağımsız bölümün teslime hazır olduğunu yazılı olarak alıcıya bildirecektir. Alıcı, bu bildirim üzerine en geç 30 (otuz) takvim günü içinde konutu teslim almakla yükümlüdür. Alıcı, sözleşmede belirtilen adres değişikliğini satıcıya yazılı olarak bildirmediği takdirde, konutun bildirilen süre sonunda kendisine teslim edilmiş sayılacağını kabul eder. Bu durumda, bağımsız bölümün teslim alınması ya da teslim alınmış sayılmasıyla ilgili sorumluluk alıcıya geçer.
 • Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmenin hükümleri gereğince, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, resmi merciler ve belediyelerden alınması gereken izinlerdeki gecikmeler, satıcı tarafından kaynaklanmayan nedenlerden dolayı meydana gelen aksamalar (örneğin, yetkili makamların emir ve yasakları, kamu kuruluşlarına ait malzeme ve hizmetlerdeki aksaklıklar, olağanüstü hava şartları) satıcının sorumluluğunda değildir. Bu tür gecikmeler, teslim süresine eklenir.
 • Bağımsız bölümün, …../……/…….. tarihinde satıcı tarafından alıcıya teslim edilmemesi durumunda, satıcı, her bir ay için gecikilen süre kadar zararına karşılık olarak, alıcıya ……………… TL ödeme yapmayı taahhüt eder. Ancak, bu gecikme süresi en fazla … ay olabilir. … ayın sonunda bağımsız bölüm teslim edilmezse, sözleşme feshedilmiş kabul edilir. alıcının fesih tarihine kadar yaptığı ödemeler, fesih tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak üzere, %…… faizi ile birlikte … eşit taksitte iade edilir. Teslim süresi, 5. madde kapsamındaki sebepler nedeniyle uzarsa, bu madde hükümleri uygulanmaz ve gecikme süresi kadar uzatılır.
 • Alıcının, herhangi bir nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde, ödediği miktarın %……… ‘si cezai şart olarak kabul edilir ve bu miktar, satıcı tarafından mahsup edilir. Cezai şartın mahsubundan sonra kalan miktar, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren .. ay sonra başlamak üzere, dört eşit taksitte ödenir. alıcı, bu nedenle faiz, gecikme tazminatı gibi herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Alıcının, taahhüt edilen bağımsız bölümün özelliklerine uygun olmayan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. Sözleşme kapsamındaki mimari ve tesisat projelerine aykırı talepler geçerli değildir.
 • Alıcı, mevcut projenin gereksinimlerini karşılamak kaydıyla, belirtilen malzemelerde değişiklik talep edebilir. Ancak, tamamlanmış işlerle ilgili değişiklik talepleri kabul edilmemektedir. Alıcı, değişiklik taleplerini satıcıya, sözleşmenin imzalanmasından sonraki belirlenen süre içinde yazılı olarak iletmelidir.
 • Satıcı, alıcının değişiklik talebini uygun bulduğu takdirde, ortaya çıkan fiyat farkını alıcıya yazılı olarak bildirecektir. Alıcı, değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkını peşin olarak ödemekle yükümlüdür.
 1. BEDEL:
 • Konuta ait arsa payı, mimari-statik-tesisat-peyzaj projelerinin düzenlenip onaylanması, inşaat ruhsatının alınması, yapı denetim bedeli, konutun ekte bulunan mahal listesine göre gerçekleştirilecek inşa masrafları, malzeme ve işçilik giderleri, alt yapı düzenlemeleri göz önünde bulundurularak taraflar arasında belirlenmiştir.
 • Satış sözleşmesinin konusu olan bağımsız bölümün satış bedeli KDV hariç olarak belirlenmiştir ve toplamı ………………………… TL’dir.
 • Alıcı, ödemelerini belirlenen ödeme planına uygun yapmaması durumunda, her geciken ay için %……. oranında gecikme cezası ödemeyi taahhüt eder.
 • Alıcı, ödemelerini ödeme planındaki şartlara uymaması durumunda temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda, ihbar veya ihtar sürecine ihtiyaç duyulmaksızın Satıcı, temerrüt nedeniyle sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • Sözleşmenin feshi durumunda, Alıcı tarafından yapılan ödemelerin %…’ü cezai şart olarak belirlenir ve Satıcı tarafından mahsup edilir. Cezai şartın mahsubu sonrasında kalan miktar, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 2 ay içinde başlamak üzere 4 eşit taksitle ödenir. Bu nedenle, Alıcı, faiz, gecikme tazminatı gibi taleplerde bulunmayacağını kabul eder.
 1. GARANTİ: Satıcının taahhüdü, teslim anından itibaren ….. yıl süresince işçilik ve malzeme hatalarından kaynaklanan problemleri gidermeyi içermektedir. Ancak, kullanım hataları ve yükleniciye ait olmayan kusurlardan kaynaklanan sorunlar, satıcının sorumluluğunu ortaya koymamaktadır. Garanti süresinin sona ermesinin ardından, sözleşme konusu bağımsız bölümle ilgili olarak satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 1. ADRES: Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen yerleri, taraflar, tebliğ için geçerli adresler olarak kabul eder. Adres değişiklikleri, tarafların birbirine yazılı olarak bildirmediği sürece, sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatları geçerli kılacaktır.
 1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ: Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, …………………….. Mah-kemeleri ve …………………… İcra Daireleri yetkilidir.

7 (yedi) maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve …../……./…….. tarihinde imzalanmıştır.

ALICI                 SATICI

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor