Ceza istinaf dilekçesi örneği

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Ceza istinaf dilekçesi örneği ile ceza istinaf talebinde bulunulabilir. Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ceza davası nedir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki ceza istinaf dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No:……/……..

…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………………… CEZA MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………….Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı …/…/… tarihli kararını istinaf talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. …… Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu ……… hapis cezası kararı, başta Anayasa’nın kişisel haklarına ve kişinin zorla çalıştırılma yasağına aykırı olması sebebiyle, sanığın beraatine karar verilmesini talep etmekteyiz. Anayasa tarafından güvence altına alınan kişisel haklara göre hiç kimse zorla bir yerde çalıştırılamaz; hatta çalışmaması durumunda bile hürriyeti kısıtlanarak cezalandırılamaz. Bu bağlamda, müvekkilimize verilen bu hürriyeti sınırlayan ceza, ağırdır ve telafisi mümkün olmayan bir nitelik taşımaktadır.
 1. Bu gerekçelerle öncelikle sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Eğer sayın mahkemece bu talep mümkün görülmezse, ilk olarak CMK 231 kapsamında verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu da mümkün olmazsa, TCK’nın 50. madde hükmü çerçevesinde adli para cezasına çevrilmesi veya TCK’nın 51. maddesi uyarınca ‘işlediği suçtan ötürü iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilen kişinin hapis cezasının ertelenmesine karar verilebilir’ hükmüne göre, ……… hapis cezasının ertelenmesini talep etmekteyiz.

(Yukarıda yer alan iki paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Ceza Kanunu Madde 50-51, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 231 ve ilgili sair hukuki mevzuat

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen ve ayrıca re’sen tespit edilecek diğer sebeplerle, istinaf talebimizin kabulüyle yerel mahkeme kararının iptal edilerek yerel mahkemeye iadesine; eğer bu mümkün değilse verilen kararın beraat şeklinde düzeltilmesine, bunlar da mümkün değilse sayın mahkemece sanık lehine olacak şekilde hüküm kurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No:……/……..

…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………………… CEZA MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………….Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı …/…/… tarihli kararını istinaf talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Sanığın ilk ifadesine göre, …………. suçun unsurlarının gerçekleşmediği açıkça belirtilmiştir. Dosyada adı geçen diğer kişilerle tanışıklığı bulunmamaktadır. Sanığın beyanına göre, …………… suçunu işlemiş olduğuna dair kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil bulunmamaktadır.
 1. Sanığın sadece…………. suçundan cezalandırılması gerektiği halde, yanılma sonucu …………… suçunu işlemiş olarak cezalandırılması hukuka aykırıdır. Ayrıca, sanığa verilen ceza aşırı yüksektir.

(Yukarıda yer alan iki paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınması gereken nedenlerle, hukuka aykırı olan …………… Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Karar, …/…/… tarihli kararının iptal edilmesine, sanık hakkında sadece……… ceza tayinine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ceza istinaf dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor