Süre tutum dilekçesi örneği

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi örneği ile süre tutum talebinde bulunulabilir. süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “gerekçeli karar nedir? gerekçeli karar yazıldı ne demek?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki süre tutum dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda esas numarası belirtilen karar, usul ve esas açısından yasaya aykırıdır. Mahkemenizin …/…/… tarihli duruşmasında verilen kararın daha önceki beyanlarımız doğrultusunda istinafen incelenerek kaldırılmasını talep ediyoruz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabul edilmesini talep eder, gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıca gerekçeli istinaf layihamızı sunacağımızdan dolayı, işbu süre tutum dilekçemizi sunma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebepler doğrultusunda, Mahkemenizin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini beklediğimizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip gerekçeli ek istinaf dilekçemizi sunacağımızı belirten bu süre tutum dilekçesinin kabulüne karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın …/…/… tarihinde yapılan son duruşmasında, sanığın üzerine atılı bulunan suçtan dolayı beraatine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Usul gereği, temyiz süresinin tefhimle başlaması veçhile, iş bu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunma zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip hazırlayacağımız ayrıntılı itiraz dilekçemizi bilahare sunacağız.

NETİCE-İ TALEP: 

Yukarıda özetlediğimiz sebeplerle, sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz ettiğimizi bildiriyor, itiraz süresinin korunmasını temin etmek amacıyla bu süre tutum dilekçesini mahkemenize arz ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR: Sayın Mahkemeniz, … Esas sayılı dosyasının … tarihli kararını istinaf etme kararı almış bulunuyoruz. Bu istinaf dilekçemizi süresi içinde sunmaktayız. İstinaf nedenlerimizi belirtecek ve detaylandıracak gerekçeli istinaf dilekçemizi, tarafımıza tebliğ edilen kararın üzerinden geçen kanuni süre içinde mahkemenize sunacağız.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğini beklediğimizi, kararı istinaf ettiğimizi ve kararın kaldırılması talebimizi içeren bu süre tutum ve istinaf dilekçesini mahkemenize saygılarımla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-4

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:  Mahkemece verilen hüküm, usul ve yasaya aykırıdır. Süre tutum talebimizle birlikte, gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilene kadar iş bu istinaf dilekçemizi sunuyoruz. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde ise istinaf nedenlerimizi sunacağız..

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, işbu hükmün kaldırılmasına, müvekkilimin tahliyesine ve gerekçeli istinaf layihamızı hazırlayabilmek için gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne, istinaf incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini, sanık vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Süre Tutum Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, süre tutum dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor