El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği ile el atmanın önlenmesi davası talebinde bulunulabilir. El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “el atmanın önlenmesi dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki el atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim tarafından, … İl’ine bağlı … İlçesi, … Köyü, … Ada, … Parsel numarasına sahip gayrimenkul, tapu kaydının bulunmaması sebebiyle noter sözleşmesi ile satın alınmış ve üzerine deprem konutu inşa edilmiştir. Kadastro çalışmaları sırasında, müvekkilim yurt dışında olduğu için söz konusu mülk davalı tarafından tescil edilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilim tarafından … Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davası sonucunda, mülk müvekkilim adına tescil edilmiştir. Ancak bu davayla ilgili devam eden süreçte, davalı taraf müvekkilimin mülkünün bir kısmını içerecek şekilde kendi mülkü üzerinde inşaat faaliyetine başlamıştır. müvekkile ait mülkün … metrekarelik bölümüne haksız şekilde el koymuştur. Bu haksız el koyma durumunun engellenmesi ve binanın yıkılması talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: … Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, davanın kabulüne karar verilerek müvekkilimin mülkiyetindeki taşınmazın … metrekarelik bölümüne herhangi bir müdahalenin engellenmesini, binanın hasar görmesini önleyerek taşınmazın müvekkilime iade edilmesini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını talep etmekteyim. Davacı vekili sıfatıyla bu hususları saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, belirtilen parselin mülkiyetine sahiptir. Davalılar ise, söz konusu parselin sahibi olan Merkez … parselin mirasçılarıdırlar. Muris, hayatta iken müvekkilin taşınmazına yönelik haksız müdahalesi nedeniyle …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas …/… – Karar …/… sayılı kararıyla men edilmiştir. Ancak, muris ölmeden önce ve ölümünden sonra mirasçılar, müvekkilin taşınmazına kapı açma ve yol olarak kullanma eylemlerinde bulunmuşlardır.
 1. Davalıların, kendi tapulu parsellerine giden yolları mevcut olmasına rağmen, müvekkilin taşınmazına haksız bir şekilde fiziksel müdahalede bulundukları ve birden fazla kapı açma eylemiyle komşuluk hukukuna aykırı davrandıkları tespit edilmektedir. Davalıların murislerine ait Mirasçılık Belgesi, …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas …/… – Karar …/… sayılı dosyasında yer almaktadır. Müvekkilin uyarılarına rağmen, davalılar fiili müdahalede bulunmaya ve zarar vermeye devam etmişlerdir. Bu nedenle, dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas …/… – Karar …/… Sayılı Karar, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, haklı davanın lehimize sonuçlanması durumunda müvekkilimin mülkiyetinde bulunan … ada … numaralı parselden, davalıların mirasçılarına ait … Merkez … Köyü … numaralı parselden birden fazla kapı açma ve yol olarak kullanma eylemlerinin haksız tecavüz olarak değerlendirilmesi, bu kapıların kapatılması yani duvarla kapatılması suretiyle müdahalelerin önlenmesi, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi yönünde bir karar talep etmekteyim. Bu doğrultuda, davacı vekili sıfatıyla, saygılarımla talep ve arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR:

 1. … ili, … beldesine bağlı olan, … bölgesinde konumlu, … ada ve … pafta numarasına sahip, … parselde tescillenmiş bulunan, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … caddesi, … numarasında bulunan … nolu bağımsız bölüm, müvekkilim tarafından …/…/… tarihinde satın alınmıştır. Taşınmaza yönelik bakım, onarım ve tamirat amacıyla ziyaret edildiğinde, üçüncü bir şahıs tarafından haksız işgal edildiği tespit edilmiştir.
 1. Müvekkilim, … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi aracılığıyla taşınmazın satın alındığını, ancak haksız işgalci konumunda bulunan kişinin taşınmazı ihtarnamenin tebliğinden itibaren …. gün içerisinde boşaltması gerektiğini, aksi takdirde yasal yollarla başvuruda bulunulacağını bildirmiştir. Taşınmazın hâlâ tahliye edilmemesi nedeniyle, bu davanın açılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği …/…/… Tarihli ve … Yevmiye Numaralı İhtarname, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan gerekçeler ve dikkate alınacak sebepler temelinde, davanın kabulü ile, … ili, … ilçesi, … mevkii, … ada, … pafta, … parsel numarasına kayıtlı olan gayrimenkulde yer alan … ili, … ilçesi, … mahallesi, …caddesi, … numaralı bağımsız bölümdeki hukuka aykırı müdahalenin önlenmesi, davalı tarafın söz konusu gayrimenkulden tahliyesinin sağlanması amacıyla, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesi hususunda bir karar verilmesini talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, el atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor