Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği, taraflar arasında kira miktarının belirlenmesi üzerine ortaya çıkan uyuşmazlığı dava yoluyla çözmek için yazılır. Kira tespit davası açarken dikkatle hazırlanmalı ve somut olayın şartlarına uygun şekilde doldurulmalıdır. Dilekçelerin mahkemeye sunulmasıyla birlikte dava süreci de başlayacaktır.

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği, çeşitli ayrıntılarıyla ve dikkat edilmesi gereken hususlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Fakat verilen taslağın bir örnek mahiyetinde olduğu ve her olayın şartlarına göre özel olarak hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

      (…/…/…) (tarih yazılır)

(Yetkili Yer Mahkemesi Yazılır) ……. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Davacının TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı Yazılır.)

DAVACI ADRESİ: (Davacının Açık Adresi Yazılır.)

DAVACI VEKİLİ: (Varsa Vekilin Adı Soyadı, Adresi, Bağlı Bulunduğu Baro ve Sicil Numarası Yazılır.)

DAVALI: (Davalının TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı Yazılır.)

DAVALI ADRESİ: (Davalının Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (Kısa Bir Biçimde Tespit Davasının Açılma Nedeni ve Talep Yazılır.)

AÇIKLAMALAR:

Kiralanan taşınmaza ilişkin bilgiler verilir. Taşınmazın adresi, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, mevcut kira bedeli gibi konular açıklanır. Ekte kira sözleşmesi dava dosyasına eklenir.

İhtarname gönderildiyse ihtarname hakkında açıklamalar yapılır. İhtarnameye konu olan 5 yıllık sürenin dolduğu, yalın bir şekilde ifade edilir. Ayrıca kira bedelinin, aynı nitelikteki taşınmazlarla karşılaştırıldığında emsal/rayiç bedellerin çok altında kaldığı ifade edilir. Ekte, kiracıya gönderilen ihtarname dava dosyasına eklenir.

Yeni kira dönemi için olması gereken bedel belirtilir. İlgili isteme dair hukuki dayanak olan hükümler, Yargıtay kararları ve sair mevzuat eklenir. Bu çerçevede; kira tespit davasının şartlarının sağlandığı, somut durumun özellikleriyle beraber açık ve anlaşılır biçimde izah edilir. 

Açıklamalar kısmı, belirtildiği kadarıyla sınırlı olmak durumunda değildir. Somut durumun özellikleri gereği, her olayın izah edilmesine ve yeterli açıklığa kavuşturulmasına dikkat edilmelidir. Dava sürecinde, dilekçede belirtilmeyen bir husus ileri sürülemeyecektir.

HUKUKİ DAYANAKLAR: Bu kısımda, dava dilekçesinde bulunan iddialara temel teşkil eden hukuki dayanaklar yazılır. (Örneğin: TBK, HMK ve Sair Mevzuat)

HUKUKİ DELİLLER: Bu kısımda, dava dilekçesine uygun olarak bütün deliller yazılır. (Örneğin: Kira sözleşmesi, İhtarnameler, Uzman raporu, Emsal kira sözleşmeleri vs.)

NETİCE VE TALEP: 

  1. Yukarıda belirtilen açıklamalar kısmında bulunan tüm hukuki dayanak ve argümanlara dayanarak davanın kabulu istenir. 
  2. …/…/… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kira bedelinin aylık/yıllık ………..TL olarak tespitine ve yeni kira bedeli ile mevcut kira bedeli arasındaki farkın geriye dönük olarak tespitine karar verilmesi istenir.
  3. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi talep edilir.

Davacı: (Davacının Adı ve Soyadı Yazılır)

İmza: (Davacının İmzası Atılır.)

EKLER: Açıklamalar kısmında bulunan iddialara dayanak teşkil eden; kira sözleşmesi, ihtarnameler, tapu kayıtları vb. belgelerin isimleri yazılır. Dava dosyasına sırasıyla eklenir. 

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira tespit davası dilekçe örneğinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar; 5 yılın doldurulmuş olması, ihtarname gönderilmesi gerekiyorsa süresine uygun şekilde gönderilmesi, talep edilecek kira bedelinin sürecin başında iyi tespit edilmesi gibi hususlardır.

Kira tespit davasında, kiracıya ihtarname göndermek zorunlu değildir. Ancak ev sahibi, istemde bulunduğu kira bedelinin yeni dönemde geçerli olmasını istiyorsa sözleşmede kira artışına ilişkin bir hüküm bulunmadığı takdirde, yeni kira döneminden en az 30 gün önce kiracıya ihtarname göndermeli veya bu sürede davayı açmalıdır.

Ev sahibi bu şarta uymayacak olursa mahkemece tespit edilen kira bedeli, bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla, ihtarname gönderilmesi gereken bir durum varsa bu asla ihmal edilmemelidir. Konuyla ilgili olarak “kira tespit (kira artışı) ihtarname örneği” yazımıza göz atabilirsiniz. İlgili yazıda, bir ihtarname örneği de bulunmaktadır.

Kira tespit davasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da talep edilecek yeni kira bedelidir. Mahkeme, talep edilen bedelin üzerinde bir değere hükmedemez. Fakat çok yüksek bir bedel talep edilecek olursa bu durumda talebin reddi ve yüksek harçlar gündeme gelebilir. Bu nedenle, stratejik şekilde yeni bedel talep edilmelidir. Bunun sağlanması bakımından, uzman gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

Kira tespit davası ile ilgili önem arz eden hususlar, dilekçeden ibaret değildir. Davanın ilerleyen süreçlerinde de göz önünde bulundurulması gereken birçok nokta vardır. Konuyla ilgili, “kira tespit davası” yazımıza göz atarak sürecin genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kira tespit davası dışında kiracıya karşı ileri sürülebilecek ve tahliye imkanı dahi sağlayabilecek çeşitli durumlar somut olayda mevcut olabilir. Bunların tespit edilip ileri sürülmesi halinde, kiracı tahliyesi sağlanarak tespit davasına gerek kalmayabilir. Bu bakımdan, tüm tahliye nedenlerine yer verdiğimiz “kiracının tahliyesi” yazımıza göz atabilirsiniz.

Sonuç

Kira tespit davası dilekçe örneği, her bir olay için özgün şekilde doldurulmalıdır. Aksi takdirde, daha fazla kira artırım imkanı olabilecekken bu imkan kaçırılabilir veya dava süreci uzun sürelere yayılabilir. Bu tür sorunlarla ve mağduriyetlerle karşılaşmamak için alanında uzman gayrimenkul avukatına danışılması önerilir.

Telefonla Sor