İbraname örneği

İbraname Örneği

İbraname örneği ile taraflar birbirlerini ibra edebilir. İbraname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ibraname örneği içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ibraname” yazımızı okuyabilirsiniz.

İbraname Örneği

Aşağıdaki ibraname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ibraname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile ibranameniz kesin hükümsüz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İbraname Örneği-1

İBRANAME

…………… Mahkemesi …/… Esas numaralı dosya nedeniyle ve bu dosyanın uzantısı olan … İcra Dairesi …/… Esas numaralı dosya sebebiyle asıl alacak tutarı: … Türk Lirası, faiz miktarı: … Türk Lirası ve Yargılama giderleri faiziyle birlikte: … Türk Lirası, toplamda … Türk Lirası olup, %2 Cezaevi harcı düşüldükten sonra kalan miktar: … Türk Lirası, elden vekilim Avukat ………….. tarafından teslim alınmıştır. Bu dosya kaynaklı vekilimden başka herhangi bir hak veya alacağım bulunmamaktadır. Ayrıca, anlaşmamıza göre dava ve icra vekâlet ücretleri de vekilim Avukat …………. tarafından bırakılmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Bu dosyayı temyiz-istinaf etme talebinde bulunuyorum ve arta kalan avansımı da vekilimden elden teslim aldım. Kendisinden başka talepte bulunacak bir hak veya alacak da kalmamıştır. Kendisini kesin olarak ibra ederim(…../……../……)

AVUKAT         İBRA EDEN

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği-2

İBRANAME

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalıştığım işyerinden …/…/… tarihi itibariyle ayrıldım. İşe başlama tarihim …/…/… ve işten ayrılma tarihim ise …/…/… olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında, milletlerarası sözleşmeler, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerim (aylık ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti) zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılmıştır. Aynı şekilde, kıdem tazminatım ve kullanılmayan yıllık izin ücretlerim de tam ve eksiksiz olarak ödenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İhbarlı bir şekilde işten ayrıldığım durumda, yasal iş arama hakkımın tarafıma tanındığını ve bu kapsamda iş arama ücretimin ödendiğini belirtmek isterim. İşveren tarafından tarafıma başka bir hak veya alacak bırakılmadığını, her ne ad altında olursa olsun ilave bir hak doğsa dahi bunları talep etmeyeceğimi, dava konusu yapmayacağımı, bu haklardan feragat edip vazgeçtiğimi beyan ederim. Herhangi bir dış etkiden bağımsız olarak ve kendi isteğimle, işveren ……………’ı dava ve talep haklarımdan feragat ederek ibra ederim.(…../……../……)

İŞVEREN         İBRA EDEN İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği-3

İBRANAME

İşçi …………..(TC Kimlik No:……….) ve ikinci taraf olan ……A.Ş. (Adresi) adına vekili Avukat …………… arasında aşağıdaki şartlar doğrultusunda bir ibraname karşılıklı olarak düzenlenmiştir.

 • İşçinin iş sözleşmesi …/…/… tarihinde işveren olan … A.Ş. tarafından sonlandırılmıştır.
 • İşçi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar olan ücretlerini …..TL tutarında tam olarak tahsil etmiştir.
 • İşçi, ……TL tutarında fazla mesai, genel tatil ve yemek ücreti dahil olmak üzere tüm alacaklarını işverenden tahsil etmiştir.
 • ……TL tutarındaki ihbar tazminatını işverenden tam olarak almıştır.
 • İşçi, ……TL tutarındaki kıdem tazminatını işverenden tam olarak tahsil etmiştir.
 • İşçi, işveren … A.Ş.’ye karşı tüm alacak ve tazminat taleplerinden dolayı ibra etmiş ve herhangi bir nam altında ileri sürebileceği alacak, dava ve talep hakkının olmadığını kabul etmiştir.
 • İşveren … A.Ş., işçi …’den herhangi bir alacak talebinin kalmadığını kabul eder ve kendisini ibra eder.

Bu ibraname, tarafların karşılıklı rızaları doğrultusunda işveren vekili Avukat ………. tarafından düzenlenmiş ve …/…/… tarihinde birlikte imzalanmıştır.(…../……../……)

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İŞVEREN VEKİLİ         İBRA EDEN İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İbraname örneği doldurulurken Türk Borçlar Kanunu madde 420’de yer alan şartlara uygun olarak yapılması zorunludur. 
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. Bunlar, ibraname örneğinin, yazılı olması, ibra tarihi ile fesih tarihi arasında en az 1 ay olması, tüm alacakların detaylıca belirtilmesi ve ödemelerin banka kanalları üzerinden yapılmasıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Banka kanalları üzerinden ödeme yapmak ibranamenin hem ispatı hem de geçerliliği açısından önem arz etmektedir.
 • İbraname örneği doldurulurken, ibra edilen alacakların ve miktarlarının tereddüte mahal vermeyecek şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir.
 • İbraname örneğinde, iş sözleşmesinin feshi ile ibraname tarihi arasında en az 1 ay olmasına dikkat edilmelidir.
 • İşçi ibraname örneğinde, işçinin alacaklarının tahsilinde makbuz düzenlenmeli ve işveren tarafından bunlar ticari deftere işlenmelidir. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, ibraname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ibraname hazırlama gerekse sonraki doğabilecek dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor