İşe iade dava dilekçesi örneği

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

İşe iade dava dilekçesi örneği ile işe iade dava talebinde bulunulabilir. İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işe iade dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki işe iade dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İşe iade talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, davalı şirkette …/…/… tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işe başlamış olup, iş sözleşmesi işveren tarafından …/…/… tarihinde hukuki dayanaktan yoksun sebeplerle sonlandırılmıştır. Müvekkil, iş akdi feshedilene kadar iş yerinde sorunsuz bir şekilde hizmet vermiş, görevlerini eksiksiz ve en üst düzeyde yerine getirmiştir. Fesih ihbarnamesinde belirtilen sebepler hukuki dayanaktan yoksun olup, müvekkilin savunmaları dikkate alınmadan yapılan feshin haksız ve dayanaksız olduğunu göstermektedir.
 1. Müvekkil, işyerindeki görev süresi boyunca oldukça verimli ve başarılı bir çalışan olmuştur. Davalı işveren, müvekkilin çalıştığı süre içinde kendisine karşı herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Aksine, müvekkil işe başladıktan sonra iş veriminde ve üretimde artış yaşanmıştır. İşyeri kayıtları ve müvekkilin şahsi dosyası incelendiğinde, müvekkilin çalışkan, performansı yüksek ve sorunsuz bir eleman olduğu açıkça görülecektir. Müvekkil en son davalı işyerinde Mağaza Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı ve aylık … TL brüt, … TL net maaş almaktaydı.
 1. Müvekkil, davalı işverenin yanında geçirdiği verimli çalışma süresinin ardından, hiçbir belirgin sebep olmaksızın işten çıkarılmıştır. Müvekkilin işten çıkarılmasına dair hiçbir makul gerekçe bulunmamakla birlikte, hukuki dayanaksız nedenlerle işten çıkarılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkil, işten çıkarıldığı tarih itibariyle sağlık sorunları nedeniyle “iş görmezlik” raporu alarak sağlık kuruluşundan belgelemiştir. Davacı müvekkil, işten çıkarılma sebebini bilmemektedir. Davalı işveren, hukuka aykırı bir şekilde feshinden önce müvekkile durumu bildirmemiş ve fesih sebebini açıkça belirtmemiştir. Ayrıca, müvekkilin savunması alınmamıştır. Davacı müvekkil, fesih bildirimine hemen sonra davalı işverenin eylemine itiraz etmek amacıyla usule uygun bir şekilde İhtarname göndermiştir.
 1. Tüm bunların yanı sıra, müvekkil, iş akdi feshedildikten sonra kazandığı haklarının ödenmemesi ve başka bir gelire sahip olmaması nedeniyle maddi olarak zor durumda kalmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre, işçi veya işveren alacağı ve tazminat taleplerine ilişkin davaların, arabulucuya başvurulmuş olmasının bir dava şartı olduğu dikkate alındığında, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na yapılan başvuru ile arabuluculuk görüşmelerine geçilmiştir. Ancak, yapılan görüşmelerde gerekli anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamadığı için, ücret alacağının davalı işverenden tahsili için mahkemeye başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Sicil Dosyası, SGK Kayıtları, …/…/… Tarihli Fesih İhbarnamesi, İhtarname, Arabuluculuk Tutanakları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi  ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz nedenlerle davamızın lehimize sonuçlanması amacıyla, maddi ve manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacak taleplerimizi saklı tutarak;

 • Müvekkilin işten çıkarılmasına dair …/…/… tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun belirlenmesi ve müvekkilin işe iadesi,
 • İş akdinin feshinin geçersiz olduğunun tespitiyle birlikte İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatılması,
 • İşverenin bu süre içinde işçiyi başlatmaması durumunda feshin kötü niyetli kabul edilerek müvekkil işçiye 8 aylık ücret tutarında tazminat ödenmesi,
 • Kararın kesinleşene kadar çalıştırılmayan süreler için müvekkil işçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesi,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesi yönünde karar alınmasını, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İşe iade talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ………………. , ……. SSK sicil numarası ile davalı işyerinde …/…/… tarihinden …/…/… tarihine kadar meydancı (halı getirip götüren) olarak istihdam edilmiştir. Ancak, müvekkilimiz hiçbir gerekçe belirtilmeksizin yıllık izine gönderilmiş ve dönüşünde işe başlatılmamıştır. Davalı şirket tarafından müvekkilimize herhangi bir savunma fırsatı verilmeden devamsızlık tutanağı tutulmuş ve müvekkil, işyerine birçok kez gidip gelmiş olmasına rağmen işe başlatılmayarak zorla uzaklaştırılmıştır. Ayrıca, işten çıkışı müvekkile bildirilmemiş ve bir süre boyunca herhangi bir tebliğ yapılmamıştır. Müvekkilimiz, iş akdinin davalı şirket tarafından …/…/… tarihinde haricen sona erdirildiğini …/…/… tarihinde öğrenmiştir. Müvekkilimizin işe iade talebiyle dava açması kaçınılmaz hale gelmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalar için, kanunun belirlediği dava şartları arasında arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, işçilik alacaklarına ilişkin olarak …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na yapılan …/… başvuru numarasıyla başvuru gerçekleştirilmiştir. Ancak, arabuluculuk sürecinde …/…/… tarihinde gerçekleşen görüşmede gerekli anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşmanın sağlanamaması sebebiyle, müvekkilimiz tarafından iş mahkemesinde dava açma hakkının kullanılması kaçınılmazdır.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Sicil Dosyası, SGK Kayıtları, Arabuluculuk Tutanakları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi  ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle,

 • Müvekkilimin iş sözleşmesinin sonlandırılmasının hükümsüzlüğüne ve davalı işyerindeki görevine iadesine,
 • Müvekkilimin yasal süre içinde işe alınmaması durumunda, işten çıkarıldığı tarihteki ücreti üzerinden sekiz aylık ücret miktarında tazminatın davalı işveren tarafından ödenmesine,
 • Kararın kesinleşmesine kadar müvekkilimin istihdam edilmediği dönem için işten çıkarıldığı ve ekte yer alan hizmet dökümünde belirtilen ücreti üzerinden dört aylık ücreti ile diğer haklarının ödenmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesine karar verilmesini, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işe iade dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor