İpotek sözleşmesi örneği

İpotek Sözleşmesi Örneği

İpotek sözleşmesi örneği ile ipotek sözleşmesi yapabilir. İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “İpotek sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İpotek Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ipotek sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İPOTEK SÖZLEŞMESİ

MADDE-1: İşbu belge ile, şu anda bila faiz olarak belirlenen ve …………. adlı alacaklıya ödenmesi gereken bedelin, ……… tarihine kadar tarafımdan ödeneceğini beyan ederim. Bu ödemenin teminatı olarak sahibi olduğum ve aşağıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulümü, ….. dereceden serbest derecede istifade etmek kaydıyla ve alacaklı tarafından başka bir bildirim yapılıncaya kadar ipotek ettim.

MADDE-2: İpotek, tapu kaydı ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 60. maddesi uyarınca kaydedilen gayrimenkul ve bu gayrimenkulün müştemilatı, mütemmim cüz’ü ile ilgili teferruatlar üzerinde geçerli olacaktır.

MADDE-3: Herhangi bir sebep ile ipotekli gayrimenkul ve ona bağlı varlıklarında bir değer azalması durumunda, yeni ipotek verme ve ipotek miktarını artırma yükümlülüğünü, masrafları karşılama ve başka teminat sağlama zorunluluğunu, alacaklı tarafından önceden bir ihtara gerek olmaksızın kabul ederim.

MADDE-4: Eğer ipotek verilen gayrimenkul kamulaştırılırsa, kamulaştırma bedeli ile ilgili hak ve menfaatlerin alacaklıya ait olacağını ve kamulaştırma bedelinin ipotek bedelini karşılamaması durumunda, eksik kalan miktar için başka bir ipotek veya teminat sağlama yükümlülüğünü kabul ederim. Ayrıca, Kamulaştırma Kanunu’na göre gerekli yasal adımları atma taahhüdümü de içerir.

MADDE-5: Bu ipotek, alacaklı tarafından sözleşmeye dayalı borç, faiz, taksitler ve masraflar için haciz, iflas veya diğer yasal yollarla takibe geçme hakkını engellemez. Ayrıca, tapu masrafları dahil olmak üzere verilen belgelere ilişkin harçların ve diğer masrafların tarafıma ait olduğunu kabul ederim.

MADDE-6: İpotek ettiğim gayrimenkulu, alacaklı tarafından muvafakat almadan üçüncü şahıslara kiralamamayı ve kiralanması durumunda bu kira sözleşmesini tapuya şerh ettirmemeyi taahhüt ederim. Ayrıca, gayrimenkul üzerinde mevcut olan herhangi bir dava, müdahale veya anlaşmazlık olmadığını beyan ederim.

MADDE-7: Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda alacaklı tarafından tutulan defter, kayıt ve belgelerin kesin delil olarak kabul edileceğini beyan ederim.

MADDE-8: İşbu belgede yer almayan durumlarda, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını ve yazılı hükümleri aynen kabul etmeyi taahhüt ederim.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

MADDE-9: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 21. maddesi saklı kalmak kaydıyla, tebligat işlemlerinin ………. tarafından yapılması durumunda, belirttiğim adresime yapılan tebligatı ikametgahıma ve şahsıma yapılmış tebligat olarak kabul ederim.

İşbu belge, taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı bir anlaşma niteliğindedir. Taraflar, belirtilen şartlara uymak üzere karşılıklı olarak taahhütte bulunurlar.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM          İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İpotek Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • İpotek sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ipotek sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor