İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği; ev sahiplerinin kiralanan eve gereksinim duyduğu hallerde, kiracılarını tahliye etmek maksadıyla kullanacağı ihtarnameler için emsal niteliğindedir. Yazımızda verilen ihtarname örneği, bir taslak mahiyetindedir. Dolayısıyla, mutlaka somut durumun şartları gözetilerek doldurulmalıdır. Konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken diğer noktalar, yazıda yer almaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtarname hazırlanırken aşağıda verilen örnek dikkatle incelenmeli ve gözetilmelidir. Fakat her somut durumun özelliklerine göre ihtarnamenin hususi olarak hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde, yüzeysel bir ihtarname söz konusu olacak ve tahliye süreci uzayabilecektir.

İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN: (Bu Bölüme, İhtar Sahibinin Adı, Soyadı ve TC kimlik Numarası Yazılır.) 

ADRES: (Bu Bölüme, İhtar Sahibinin Açık Adresi Yazılır.)

VEKİL: (Bu Bölüme, İhtar Sahibinin Varsa Vekilinin Adı, Soyadı, Sicil Numarası ve Adresi Yazılır.)

MUHATAP: (Bu Bölüme, İhtarname Gönderilecek Kişinin Adı, Soyadı, Kimlik Numarası ve Adresi Yazılır.)

ADRES: (Bu Bölüme, İhtarname Gönderilecek Kişinin Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (İhtarnamenin, İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesine Yönelik Olduğu Belirtilir.)

AÇIKLAMALAR: 

  • Kiraya verilen taşınmazın açık adresi yazılır. Sonrasında evin konu olduğu kira sözleşmesinin başlangıç tarihi belirtilerek kiracının ilgili tarihten beri taşınmazda mukim olduğu ifade edilir.
  • Ev sahibinin veya kanunen sayılan yakınlarının duyduğu ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğu; açık, anlaşılır ve kısa biçimde ifade edilir. Örneğin; kiraya verenin oğlunun evlenmesi durumunda, oğlunun taşınmaza ihtiyaç duyması durumu gösterilebilir. Söz konusu ihtiyaç haline dayanak olan TBK m.350-351 hükmü ve sair mevzuat da hukuki dayanak olarak gösterilir. 
  • Anılan sebeplerden ötürü kira döneminin bitimi olan tarihte (…/…/…) sözleşmenin yenilenmeyeceği ve en geç sözleşmesinin sona ereceği (…/…/…) tarihte taşınmazın tahliye edilmesi gerektiği ifade edilir.
  • İşbu ihtarnameye konu tahliye talebinin gereğinin yapılmaması halinde, kanunen ev sahibine tanınan tahliye davası açma hakkının kullanılacağı ve bu dava sonucunda yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükleneceği ifade edilir. 
(Noterliğe hitaben yazılan bu son bölümde; üç örneği olan ihtarnamenin bir örneğinin muhataba tebliği, tebliğ şerhi içeren örneğinin ihtarname düzenleyen tarafımıza verilmesi, diğer örneğinin ise noterlikçe saklı tutulması talep edilir. Son olarak tarih eklenir.)

İhtar Edenin Adı-Soyadı

İmzası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Kiracı Tahliyesinde İhtarname İçin Noter Masrafları Ne Kadardır?

İhtiyaç nedeniyle tahliye için gönderilecek ihtarnamede noter masrafı, 2023 yılı için ortalama 700 TL civarındadır.

Noter ücreti; ihtarnamenin kaç sayfa olacağına, uyuşmazlıkta kaç adet kiracı bulunduğuna ve diğer çeşitli etmenlere göre değişebilmektedir.

Kiracı İhtarnameyi Teslim Almazsa Ne Olur?

İhtiyaç nedeniyle tahliyede kiracı ihtarnameyi teslim almazsa tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarnameyi de kiracının kaldığı evin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu m. 21 uyarınca tebliğ tarihi sayılır. Böylelikle, tebligat yapılmış kabul edilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğinde dikkat edilmesi gereken ilk husus, ihtarname gönderme sürelerine ilişkindir. Süresinde gönderilmeyen ihtarname, tahliye davası yoluyla kiracının evden çıkarılmasını sağlayamayacaktır.

İhtarnamenin gerekliliği ve gönderim süresi, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre farklılık arz etmektedir. Buna göre; iki sözleşme türüne göre gönderim süreleri, aşağıda tablo olarak belirtilmiştir.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde,İhtar çekmeye gerek olmaksızın sözleşme süresinin bitiminde dava açılabilir.
Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde,Her 6 aylık kira dönemi için en az 3 ay önceden ihtarname çekilmelidir. Buna göre belirlenecek tarihten sonraki 1 ay içerisinde dava açılabilir.

İkinci olarak dikkat edilmesi gereken husus ise ileri sürülen ihtiyacın gerçek, samimi, sürekli ve zorunlu olması gerektiğidir. Bu değerlendirmeyi yapacak olan, hakimlerdir. Her somut duruma göre, ihtiyacın aranan kriterleri taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Dolayısıyla, ihtiyacın etkin biçimde ileri sürülmesi ve hukuken gerekçelendirilmesi gerekir. Bu noktada, uzman gayrimenkul avukatının yardımına başvurmakta yarar vardır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği doldurulurken ev sahibine tahliye imkanı veren hükümlerden yola çıkılmalıdır. Ev sahibinin hangi durumlarda ihtiyaç nedeniyle tahliyeyi ileri sürebileceği ve bunun için hangi adımları atması gerektiği, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda yer almaktadır. Ayrıca ilgili yazıda, Yargıtay karar örneklerine de yer verilmiştir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye için aranan şartlardan herhangi biri sağlanamayacak olursa farklı tahliye imkanlarına da başvurulabilir. TBK kapsamında birçok tahliye nedeni yer almaktadır. Kiracının kira bedelini ödememesi, evi hor kullanması, 10 uzama yılının dolması gibi birçok gerekçe mevcuttur. Bu noktada, “kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda tüm tahliye nedenlerine ve atılması gereken adımlara yer verilmiştir.

Sonuç

Görüldüğü üzere; ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğinin doldurulması ve uygun zamanda kiracıya gönderilmesi, son derece önem arz etmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir hataya veya eksikliğe düşülmesi halinde, ihtiyacın varlığına rağmen kiracı tahliye edilemeyebilir. Bu nedenle, sürecin her aşamasında uzman gayrimenkul avukatına danışmakta yarar vardır.

Telefonla Sor