İşçi alacakları dava dilekçesi örneği

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

İşçi alacakları dava dilekçesi örneği ile işçi alacakları davası talebinde bulunulabilir. İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işçi alacakları dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki işçi alacakları dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim yöneticisi olduğu davalı apartmanda apartman görevlisi (kapıcı) olarak …/…/… – …/…/… tarihleri arasında sigortasız olarak çalışmıştır. …/…/… tarihinde geçerli bir sebep gösterilmeden işine son verilmiştir. 
 1. Müvekkil çalıştığı bu dönemde görevini aksatmadan ve özverili bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirmiş olup mesai saati tanımlaması olmadan sabah saat ……’ta da çalışmış gecenin saat ……’ında apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını özverili bir şekilde karşılamıştır. Ancak müvekkilin çalıştığı apartman yönetimi tarafından müvekkilin ücreti ödenmemiştir. Çok düşük bir ücretle aylık olarak ……… TL bir düşük ücret kendisine elden verilmiştir. Bununla ilgili davalı apartmanın yöneticisi Muzaffer Semerci tarafından imzalı bulunan “Apartman Gelir Gider Makbuzunda” da kapıcıya aylık …….. TL ödendiği yazılıdır. Bu makbuz ekte sunulmuştur. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır. İş Kanunu m. 30 vd. hükümleri gereğince çalışanların asgari ücret üzerinden ücretlendirilmeleri asıldır. Ancak müvekkil asgari ücretin çok altında çalıştırılmış ve angarya iş yaptırılmıştır.
 1. Müvekkil resmi tatil ulusal bayram ve milli tatil hafta sonu dinlemeden sabah saat ……..’dan gece saat ………’a kadar mesai kavramı olmaksızın apartmanın tüm ihtiyaçlarını karşılamış, temizlik, çöp toplama, sabah ve akşam apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması gibi tüm ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yerine getirmek için canla başla çalışmıştır. Çalıştığı bu süre boyunca müvekkilin fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir. Ayrıca müvekkile çalıştığı süre boyunca yıllık izin kullandırılmamıştır.
 1. Müvekkil özverili bir şekilde çalışmasına rağmen hiçbir sebep gösterilmeden ve geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılmıştır. İşine son verilmesinin yanında müvekkile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları da ödenmemiştir. Tüm bu hususlar yargılama sürecinde tanıklarımızla ispatlanacaktır. Ayrıca müvekkilini söz konusu apartmanda çalıştığına ilişkin asansör bakımlarının yapıldığında imzası bulunan evrakları dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Bunun yanında müvekkil çalıştığı sürede apartmanda hırsızlık olayı yaşanmış olup yaşanan hırsızlık olayına ilişkin müşteki olarak ifadeleri alınmıştır. Müşteki olarak ifade alınan soruşturma dosyasında da apartman görevlisi olarak davalı apartman da çalıştıkları tutanaklara geçmiştir. Ayrıca olay günü hırsızın müvekkil tarafından fark edilip yaşanan kovalamacaya ilişkin kamera kayıtları bulunmaktadır. (Söz konusu kamera kayıtları … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… Sor. Numaralı dosyada bulunmaktadır. Ayrıca … İş Mahkemesi …/… E. …/… K. Numaralı dosyasında CD içerisinde fiziki olarak sunulmuş olup gerektiği takdirde sayın mahkemenize ayrıca sunulacaktır.)
 1. Müvekkilin çalıştığı süre boyunca ödenmeyen ücretlerinin, fazla mesai alacaklarının, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının, hafta tatili alacaklarının, ayrıca iş sözleşmesinin geçerli bir sebep gösterilmeksizin sona erdirilmesi sebebiyle (işten çıkarılması) sebebiyle feshe bağlı alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacaklarının ödenmesi gerekmektedir.
 1. Dava konusu uyuşmazlıkla ilgili daha önce … İş Mahkemesi …/… E. …/… K. Numaralı dosyasında dava açılmıştır. Ancak söz konusu dava arabuluculuk sürecinde arabulucudan kaynaklı hata nedeniyle karşı tarafa arabuluculuk sürecine davet mektubunu usule aykırı olarak gönderilmesi sonucunda arabuluculuk sürecinin hukuka aykırı olması ve dava şartının gerçekleştirilmemesi sebebiyle usulden reddedilmiştir. Söz konusu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle tekrar söz konusu taleplerimize ilişkin hususlarla ilgili …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na …/… dosya numarasıyla (…/… Başvuru Numarası) başvuruda bulunulmuş ancak anlaşmaya varılamaması sebebiyle …/… tarihinde olumsuz sonuçlanmıştır. Bu hususla ilgili arabuluculuk son tutanağını dilekçemiz ekinde sunuyoruz.
 1. Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin …/…/… – …/…/… tarihleri arasında çalıştığı süre boyunca ödenmeyen ve arabuluculuk sürecinde de olumsuz sonuçlanan işçilik alacaklarının(feshe bağlı alacakları dahil) fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla … TL ücret alacağının, … TL Kıdem Tazminatı alacağının, … TL İhbar Tazminatı alacağının, … TL yıllık ücretli izin alacağının, … TL fazla mesai alacağının, … TL ulusal bayram ve genel tatil alacağının davalı apartman yönetiminden tahsili için sayın mahkemenizce başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

(Yukarıda paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Arabuluculuk Görüşmeleri, Kamera Kaydı, Apartman Gelir Gider Makbuzu, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz gerekçelerden dolayı, haklı itirazımızın kabulünü ve bu bağlamda taleplerimizin gözetilmesini arz eder, davalı işveren tarafından müvekkil davacı işçiden alınan … TL ücret alacağı, … TL kıdem tazminatı, … TL ihbar tazminatı, … TL yıllık izin ücreti alacağı, … TL fazla mesai ücreti alacağı ve … TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağına ilişkin talebimizin kabulü ile birlikte fazla talep ve dava hakkımızın saklı tutulmasını talep ederim. Ayrıca, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren kıdem tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı ve UBGT alacağı için mevduata uygulanan en yüksek faizin, diğer alacaklar için ise yasal faizin uygulanmasını talep eder, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, davalı işyerinde … tarihinden itibaren başlayarak iş akdinin feshedildiği … tarihine kadar görev yapmıştır. Müvekkil, işe başladığı günden itibaren haftanın ….. günü, sabah ….. ile akşam ….. saatleri arasında, ek dersleri de içeren tam zamanlı bir çalışma düzenine uymuştur. Ayrıca, yemek giderleri işveren tarafından karşılanmıştır.
 1. Müvekkilimin Asgari Geçim İndirimi dahil … yılı Kasım ayı maaşının %70’ini temsil eden … TL, aynı şekilde … yılı Aralık ayı maaşı olan … TL ve nihayetinde … yılı Ocak ayı maaşı olan … TL konusunda alacaklıdır. Bu belirtilen ücretler henüz ödenmemiştir ve konuyla ilgili olarak banka ve işyeri kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi, bu durumu ispatlayacaktır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilim, mevcut durum nedeniyle iş akdini … Noterliği’nin … Yevmiye ve … tarihli ihtarname ile haklı nedenle derhal feshetmiştir, dolayısıyla kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davalı şirket yetkilisi ile yapılan şifahi görüşmeler ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı … Arabuluculuk Bürosu …Büro dosya numarası, …Arabuluculuk numaralı başvurusu sonuçsuz kalmıştır. Belirtilen nedenlerle bu davanın açılması kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınacak olan sebepler doğrultusunda, tüm talep ve dava haklarımızı fazlaya ilişkin olarak saklı tutarak, davanın kabulüne ilişkin olarak şu an için ……… TL kıdem tazminatı ve …….. TL ücret alacağının, akdin feshi tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesini talep ederim. Ayrıca, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, tarafım adına saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL tutarında işçi alacağı talebinden ibarettir. 

DAVA DEĞERİ: ……. TL(Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, …/…/… tarihinden itibaren kesintisiz ve düzenli olarak çalışmış olup, iş ilişkisi davalı şirket tarafından haksız bir şekilde sonlandırılmıştır. Müvekkil, işten çıkartılana kadar … TL maaş almaktaydı. İş Kanunu’nda öngörülen işçi hakları, müvekkile eksiksiz bir şekilde sağlanmamıştır.
 1. Müvekkil, davalı işyerinde yaklaşık olarak … yıl … ay …. gün süreyle çalıştı ve işten çıkarılma tarihi …/…/… olarak belirlenmiştir.
 1. Davalı işveren, …/…/… tarihinde haklı bir neden olmaksızın müvekkili işten çıkartmış ve çıkartılmadan önce gerekli bildirim süresi verilmemiş, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Bu nedenle, … yıl … ay … gün süre için kıdem ve ihbar tazminatının talep edilmesi gerekmektedir.
 1. Davacı müvekkil, davalı iş yerinde hafta içi ve cumartesi günleri …..-…… saatleri arasında, genellikle …..-…… saatlerine kadar uzun saatler boyunca çalışmıştır. Ayrıca, bazı zamanlarda Pazar günleri de …..-…… saatleri arasında çalıştırılmıştır. Haftalık çalışma süresini aşan bu süreler için müvekkile fazla mesai ücreti ödenmemiştir. Bu ödenmeyen alacak talep edilmektedir.
 1. Ayrıca müvekkil, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti, yıllık izin ücreti gibi haklarını kullanmamış olmasına rağmen, bu dönemlerde çalıştığına dair herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu ödenmeyen alacaklarda talep edilmektedir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Toplam alacak miktarının hesaplanması, tazminata esas ücretin belirlenmesi, tazminata esas çalışma süresinin tespiti, tazminatlar üzerinden yapılacak kesintiler gibi konular uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şu aşamada;
 • Kıdem tazminatı alacağı için şu aşamada … TL,
 • İhbar tazminatı alacağı için şu aşamada … TL,
 • Yıllık izin ücreti alacağı için şu aşamada …. TL,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma Ücreti için şu aşamada … TL,
 • Hafta tatili alacağı için şu aşamada …. TL,
 • Fazla mesai alacağı için şu aşamada …. TL,
 • Ücret alacağı için şu aşamada …. TL talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri İşçi Kayıtları, SSK Dökümü, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, tarafımızca ileri sürülen haklı talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmesi isteğiyle, alacak tutarı dava sürecinde belirlendiğinde arttırılmak üzere, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, Ücretli Günlük Bayram ve Tatil (UGBT) alacaklarından doğan tazminat haklarımız saklı kalmak kaydıyla, toplam … TL alacağın, fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine ilişkin kararın verilmesini saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İşçi alacakları dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçi alacakları dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor