Teslim tesellüm tutanağı örneği

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Teslim tesellüm tutanağı örneği ile teslim tesellümün ispatı gerçekleşebilir. Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem tutanağın içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak tutanağı daha doğru yazmak için “teslim tesellüm” yazımızı okuyabilirsiniz.

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Aşağıdaki teslim tesellüm tutanağı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile tutanak geçersiz nitlekte olabilecektir. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Tutanak Örneği-1

Malzeme Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

İşyerinde gerekliliği olan ve aşağıda belirtilen ekipmanların, sağlam ve işlevsel bir durumda tarafıma teslim edildiğini beyan ederim. İşimle ilgili bu ekipmanların bakımını düzenli olarak yapacak, koruyacak ve uygun şekilde kullanacağımı taahhüt ederim. Ekipmanlar kullanılamaz hale geldiğinde, ilgili ekipmanı tüm bileşenleriyle birlikte ilgili yetkililere veya malzeme depo sorumlusuna Teslim Tesellüm Tutanağı Formu ile iade edeceğimi taahhüt ederim.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Malzeme Listesi: ……………..

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…/…/…)

MALZEMEYİ TESLİM ALAN:           MALZEMEYİ TESLİM EDEN:

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

UNVANI   UNVANI

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-2

Eşya Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

İleri sürülen iddia, ………’nın murislerinin muris muvazaası içinde bulunduklarına dairdir. Bahsi geçen iddia, şahıslar olan … ve onun eşi … tarafından gerçekleştirilen bir dizi mülkiyet aktına odaklanmaktadır. Murislerin tapu kayıtları, aktif ve pasif detaylarıyla birlikte tarafımıza iletilmiş olup, bu detaylı inceleme hukuk büromuz tarafından gerçekleştirilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İlgili şahıs olan …….., tarafımıza sunulan belgeleri detaylı bir şekilde inceledikten sonra, söz konusu belgeler tekrar sahipleri olan ……. ve …….’ye iade edilmek üzere … tarihinde Avukat … tarafından teslim edilmiştir. Teslimat süreci, her iki tarafın katılımıyla gerçekleşmiş olup, bu sürecin ayrıntıları bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…../……../……)

EŞYAYI TESLİM ALAN:                   EŞYAYI TESLİM EDEN:

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-3

Konut Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği

Taraflar arasında, ………… Noterliği …/…../…… Tarihli … Yevmiye Numarası ile Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi düzenlenmiştir. Yüklenici tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında inşa edilen ……. İli ………… İlçesi …………… Mahallesi ……… Sokak No: ….. adresinde yer alan taşınmazın tapusunun … Ada, … Parsel Nolu Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen Binanın (3) Nolu bağımsız bölümü üzerine yapılan bina (veya konut) için …/…/….. tarihli tapu senedi ile teslim alınmıştır.

Söz konusu konutun kullanıma hazır ve tamam olduğunu, herhangi bir kusurunun olmadığını inceleyip onayladığımı beyan ederim. Konut paylaşım tutanağına ek olarak verilen mahal listesinde belirtilen tüm tesisat ve demirbaşların, yeni ve işlevsel bir şekilde teslim alındığını kabul ederim.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Ayrıca, binadaki ortak kullanım alanlarının tesisatlarının ve donanımlarının eksiksiz ve kullanıma hazır bir şekilde teslim alındığını, gelecekte herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı kabul ederim. Bu beyanımı ve kabulümü …/…/…. tarihinde imzalamış bulunmaktayım.

İşbu tutanak, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca dikkatlice okunarak imzalanmıştır.(…../……../……)

KONUTU TESLİM ALAN:               KONUTU TESLİM EDEN:

(EV SAHİBİ)     (YÜKLENİCİ)

İSİM SOYİSİM   İSİM SOYİSİM

İMZA       İMZA

Teslim Tesellüm Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Tutanak da kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Teslim tesellüm tutanağı örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, teslim tesellüm tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek tutanak hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor