Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçmesi

Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçmesi

Mavi kartlıların Türk vatandaşlığına geçmesi, diğer yabancılara göre daha kolay ve pratik şekilde gerçekleştirilebilir. Fakat gerekli şartların sağlandığına ve belgelerde herhangi bir eksiklik olmadığına dikkat edilmelidir.

Mavi Kart Nedir?

Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup sonradan Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere ve bu kişilerin üçüncü dereceye kadar altsoyuna, bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmayı sağlayan belgedir.

Mavi kart düzenlenmesiyle, çifte vatandaşlık uygulaması bulunmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının bu durumdan olumsuz olarak etkilenmemesi ve Türkiye ile organik bağlarının kopmaması amaçlanmıştır. 

Mavi kart sayesinde, Türk vatandaşlığından izin alarak çıkan kişiler diğer yabancılardan farklı bir statüye sahip olur. Bu çerçevede mavi kart sahipleri, bazı istisnalar haricinde Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eder.

Bu istisnalar; seçme ve seçilme hakkı, muafen eşya ve araç ithal etme hakkı, memur olma hakkı ve Türk vatandaşlarına hasredilmiş meslekleri (avukatlık, noterlik vs.) yapma hakkıdır. Bunların yanında, mavi kartlıların askerlik yükümlülüğü de yoktur.

Yukarıda belirtilen sınırlamalar dışında mavi kart sahibi kişiler, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanır. Bu çerçevede, Türkiye’ye giriş yapmak için vize almalarına veya Türkiye’de bulunmak için ikamet izni almalarına gerek yoktur.

Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçmesinin Şartları

Mavi kartlıların yeniden Türk vatandaşlığına geçmesinin şartı, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sorun teşkil edecek bir durumun olmamasıdır. Bu şartı sağlayan kişilerin yeniden Türk vatandaşlığına geçmek istemeleri halinde, ikamet etme şartı aranmaksızın İçişleri Bakanlığının kararı ile yeniden Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halin bulunup bulunmadığına dair arşiv taraması, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır ve netice Bakanlığa iletilir. Bu çerçevede kişi hakkında karar verilir.

Mavi Kartlılar Yeniden Türk Vatandaşlığına Nasıl Geçebilir?

Mavi kartlılar yeniden Türk vatandaşlığına; yurt içinde valiliklere, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuru yaparak geçebilir. Bu başvuruların bizzat ya da özel vekaletname ile yapılması gerekir. Ayrıca posta yolu ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. 

Valiliğe veya dış temsilciliğe yapılan başvurulardan gerekli koşulları sağlayanlar hakkında, aşağıda açıklanan belgelerden oluşan bir dosya hazırlanır ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık ise yapacağı inceleme sonucunda, dosyada eksik belge varsa bunları tamamlatır.

Sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, başvurucunun milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığına dair arşiv araştırması yapılır ve bunun sonucu Bakanlığa bildirilir.

Yukarıda belirtilen aşamalar sonucunda, gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve talebi uygun görülenler, Bakanlık kararı ile Türk vatandaşı olabilir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerden gerekli şartları taşımayanların talepleri ise Bakanlıkça reddedilir. 

Mavi Karttan Yeniden Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Gerekli Belgeler

Mavi kart sahibi olup yeniden Türk vatandaşlığına geçiş başvurusunda gerekli belgeler, ilgili Yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca şunlardır:

 • Başvuru formu,  
 • 2 adet biyometrik fotoğraf,  
 • Nüfus kayıt örneği (Müracaat makamı tarafından sistemden alınmaktadır.)
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge,  
 • Medenî hal belgesi,  
 • Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge,  
 • Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,  
 • Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge, 
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz, gerekli belgelerdir.

Belirtilen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması, oldukça büyük öneme sahiptir. Başvuruculara yabancı makamlar tarafından verilen diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gerekir. Bazı durumlarda, ayrıca apostil şerhi de aranır.

Mavi kart sahiplerinin bu belgeleri temin edememesi veya başvuru sürecindeki herhangi bir işlemi yanlış yapması halinde, vatandaşlık kazanma süreci uzayabilir veya başvuru reddedilebilir. Dolayısıyla, bu tür usul işlemlerine dikkat edilmelidir. Bu noktada, yabancılar avukatından destek almakta yarar vardır.

Mavi Kartlı Kişinin Eşinin ve Çocuklarının Türk Vatandaşlığına Geçmesi

Mavi kartlı kişinin Türk vatandaşlığına geçmesi halinde, bu kişinin eşinin vatandaşlığına bir etki söz konusu olmaz. Ancak çocuklarının Türk vatandaşlığına geçmesi hususunda farklı ihtimaller bulunur.

29.04.2022 tarihinde, İçişleri Bakanlığı Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişteki bazı şartların kaldırıldığı açıklanmıştır. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Mavi Kartlıların çocuklarının aşağıdaki ihtimaller çerçevesinde Türk vatandaşlığına geçiş yapmaları mümkündür. 

 • Anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan mavi karta sahip olanlar, ergin olmalarında itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • Anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedip erginlikten itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanmayanlar, ikamet şartı aranmaksızın Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • Mavi kartlıların ergin olmayanlar çocukları anne ya da babadan birinin başvurması ve diğer ebeveynin muvafakat vermesi ile Türk vatandaşlığına geçiş yapabilir.

Yukarıdaki ihtimaller çerçevesinde açıklama yapmak gerekirse mavi kartlı kişinin Türk vatandaşlığına geçmesinin, 18 yaşını doldurmuş ergin çocuklarına herhangi bir etkisi bulunmaz. Fakat 18 yaşını doldurmayan çocuk, anne ya da babanın başvuruda bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat vermesi ile Türk vatandaşı olabilir. Bu durumlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Mavi Kartlının Yakını,Türk Vatandaşlığına Geçişteki Etki,
Eş,Herhangi bir etkisi bulunmaz. Eşin ayrıca başvuru yapması gerekir. 
18 Yaşını Doldurmuş Çocuk,Herhangi bir etkisi bulunmaz. Ancak erginlikten itibaren 3 yıl içerisinde seçme hakkı kullanılarak Türk vatandaşı olunabilir. Bu sürede seçme hakkını kullanmayanlar, ikamet şartı aranmaksızın Türk vatandaşı olabilir.
18 Yaşını Doldurmamış Çocuk,Diğer ebeveyn Türk vatandaşı ise çocuk Türk vatandaşı olur. Türk vatandaşı değilse bu kişinin muvafakat vermesi ile çocuk Türk vatandaşı olabilir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında, 5901 sayılı TVK kapsamında yer alan çeşitli gerekçelere başvurulabilir. Konuyla ilgili, tüm vatandaşlık başvuru yollarının ve bunlar için aranan şartların izah edildiği “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır” yazımıza göz atabilirsiniz.

Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçmesi Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçiş Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

Mavi kartlıların yeniden Türk vatandaşlığına geçiş için yapmış oldukları başvuru, çeşitli gerekçelerle reddedilebilir. Örneğin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sorun teşkil edecek bir durum varsa başvuru reddedilir. Aynı şekilde, başvuruda istenen belgelerde eksiklik yahut hata olması halinde de Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu reddedilir.

Başvurunun reddine ilişkin karara karşı, itiraz ve iptal davası yollarına başvurmak mümkündür. Önce itiraz yoluna başvurup bundan netice alınamazsa idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Yahut bunun yerine, itiraz yoluna başvurmadan doğrudan da iptal davası açılabilir.

Başvurunun reddine ilişkin kararın tebliğini izleyen 60 gün içinde, itiraz veya iptal davası yoluna gidilebilir. İdareye itirazda bulunulması halinde itiraz mercii, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. İtirazla birlikte 60 günlük dava süresi durur. İdarenin itirazı reddetmesi veya 30 gün boyunca sessiz kalması halinde, süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Bu süre zarfında iptal davası açılmalıdır.

İptal davasına bakan idare mahkemesi, ret kararının hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir. Yapılacak inceleme neticesinde kararın hukuka uygun olmadığı kanaatine varılırsa dava kabul edilir ve vatandaşlık süreci işlemeye devam eder.

Mavi kart sahipleri için öngörülen itiraz yahut dava sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunur. Özellikle dilekçelerin hazırlanması, sürelere uyulması ve usul işlemlerinin yerine getirilmesinde süreç dikkatle yürütülmelidir. Konuyla ilgili tüm ayrıntılar, “Türk vatandaşlığı başvurusunun reddine itiraz ve iptal davası” yazımızda bulunmaktadır.

Reddin İptali Davası Ne Kadar Sürer?

Reddin iptali davası, ortalama 1 yıl sürer.

Fakat dava süresi, çeşitli etmenlere göre daha uzun veya daha kısa olabilir. Örneğin dava veya itiraz dilekçelerinin usulüne uygun olarak hazırlanması, sürelere ve usul işlemlerine dikkat edilmesi süreyi kısaltır. Buna karşın, söz konusu işlemlerde hata yahut eksiklik gösterilmesi veya mahkemenin dava yoğunluğu olması nedeniyle süre uzayabilir.

Sonuç

Mavi kartlıların Türk vatandaşlığına geçmesi, teknik hukuki bilgiler içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte; gerekli bilgi ve belgelerin doğru hazırlanamaması, başvuru şartlarının sağlanamaması ya da doğru aşamaların izlenmemesi halinde, süreç uzayabilir veya talep reddedilebilir. Bu tür sorunlar yaşamamak için uzman yabancılar avukatından yardım almakta fayda vardır.

Telefonla Sor