Tedavi Amaçlı İkamet İzni

Tedavi Amaçlı İkamet İzni

Tedavi amaçlı ikamet izni, Türkiye’nin sahip olduğu gelişmiş sağlık sektörü ve yabancılara sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvurduğu bir ikamet iznidir. Bu ikamet izni, kısa dönem ikamet izinlerinin bir türüdür.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Nedir?

Tedavi amaçlı ikamet izni; yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de tedavi süresince ikamet etmek için alabileceği bir kısa dönemli ikamet izni türüdür. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinde, kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, kısa dönem ikamet izni verilecek kişiler arasında sayılmıştır.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Nasıl Alınır?

Tedavi amaçlı ikamet izni, online ön başvuru ve il göç idaresine yapılan başvuru ile alınmaktadır. Başvurular, yurt içinden yapılmaktadır. Öncelikle, e-ikamet sistemi üzerinde yer alan online başvuru formu doldurulur. Online başvurudan sonra, sistem tarafından bir randevu günü ve başvuru yapılacak il göç idaresi belirlenir. Randevu gün, saat ve yeri e-ikamet sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.

Sistem üzerinde doldurulan formun çıktısı ve diğer gerekli belgeler temin edilir. Bu belgeler ile, randevu gün ve saatinde belirlenen il göç idaresine gidilmektedir. Bu noktada, ikamet izninin verilmesinin haklılığı ortaya koyacak yeterli belge bulunmalıdır.

Randevunun ardından, başvuru talebi yetkili makamlarca incelenir. Başvuruda bulunan yabancının, ülkede nerede, ne zaman ve ne kadar süre kalacağı gibi tedavi planına ilişkin hususlardaki açıklamaları değerlendirilir. İnceleme aşaması en fazla 90 gün sürer. Bu sürede, başvuran yabancıya olumlu ya da olumsuz dönüş yapılır.

Başvuruya olumsuz cevap verilmesi yada hiç cevap verilmemesi halinde, karara itiraz edilebilir. Yapılan işlemlerde yabancılar avukatından hukuki destek almak, sürecin en kısa sürede tamamlanması açısından oldukça önemlidir.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Alma Şartları Nelerdir?

Tedavi amaçlı ikamet izni alma şartları, kısa dönem ikamet izni şartları olarak kanunda yer alan şartlardır. Bunun yanında, yapılan başvurunun tedavi amaçlı olduğunu ispata yarayan başvuru şartları da bulunmaktadır.

Tedavi amaçlı ikamet izni alma şartları şunlardır:

 • Kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalığı taşımamak,
 • Türkiye’de tedavi göreceği gerekçesini sunmak suretiyle ikamet izni talebinde bulunmak. Tedavi görüleceğinin ispatına ilişkin belgeleri sunmak,
 • Vize verilmeyecek ve Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olmamak,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olacak barınma şartlarını sağlamak,
 • Adli sicil kaydını ibraz etmek (yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde)
 • Türkiye’de ikamet edeceği adres bilgilerini ibraz etmek.

Burada, dikkat edilmesi gereken konulardan biri hastalığın niteliğidir. Tedavinin, yatış gerektirecek ve uzun sürecek bir hastalıkla ilgili olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, ayakta tedavi yollarıyla tedavi edilebilecek türdeki bir hastalık sebebiyle, bu ikamet izninin verilmesi mümkün değildir.

DİKKAT: Tedavi amaçlı ikamet izni başvurusunda bulunan yabancının, Türkiye’ye alınmayacak ve vize verilmeyecek kişiler arasında olması halinde, yapılan başvuru değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tedavi amaçlı ikamet izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • Tedavinin yapılacağı hastaneden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavinin başladığına dair belge. (Tedavinin süresi yer almalı. Ayrıca, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalı)
 • İkamet izni başvuru formu (e-ikamet sistemi üzerinden doldurulan formun çıktısı),
 • 4 adet, son 6 ay içinde çekilen biyometrik fotoğraf,
 • Türkiye’de ikamet edilecek süresince, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyana ilişkin belge,
 • İlgili ikamet harcının ve çıkarılacak ikamet izni kartı bedelinin ödendiğine ilişkin belge,
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösterir yerleşim yeri belgesi (e-devlet veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış, onaylanmış ve imzalı olmalı)
 • İkamet edilecek yeri gösterir belge ( Kendi evi ise, tapu belgesi; kira ise, ilgili kira sözleşmesi; otel vb yerler ise, bunu kanıtlar rezervasyon belgesi; üçüncü bir kişinin evi ise, o kişinin noter onaylı taaahhüdü vb.)
 • Tedavi süresince geçerli olacak sağlık sigortası. 
 • Pasaport yahut pasaport yerine geçen belge ile fotokopisi.

Bu belgelerde eksiklik olması halinde, başvuruda bulunan kişiye ek süre verilerek eksikliğin giderilmesi talep edilir. Verilen sürede eksiklik giderilmezse yapılan başvurunun reddi gündeme gelir.

Başvuruda bulunan yabancının, tüm tedavi masraflarının ödendiğine ilişkin belge sunması halinde sağlık sigortası şartı aranmayacaktır.  Aynı şekilde, tedavisi boyunca barınma, iaşe ve sağlık giderleri kamu kurumlarınca karşılanacak olanlar için, maddi imkan tespiti ile sağlık sigortası şartları aranmaz.

Refakatçi İkamet İzni

Refakatçi ikamet izni, kanunda sayılan ikamet türlerinden biri değildir. Tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen kişiye refakat edecek kişi için diğer ikamet türlerine başvurulabilir. Bu noktada, tedavi olacak kişinin varlığı, refakatçi adına talep edilecek ikamet izninin verilmesini kolaylaştırılacaktır.

Refakatçi; tedavi olacak kişinin eşi, çocuğu yahut ebeveyni ise aile ikamet iznine başvurulabilir. Bunun haricinde uygulamada, çoğunlukla kısa dönem ikamet iznine başvurulmaktadır. Bu kişiler için ayrıca sağlık sigortası şartı aranmayacaktır.

Aile ikamet iznine yahut kısa dönem ikamet iznine başvuracak olan yabancının dikkat etmesi gereken hususlar, gerekli belgeler, taşınması gereken şartlar “ikamet izni nasıl alınır” yazısında ele alınmaktadır.

DİKKAT: Başvuran yabancının ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan, sağlık işbirliği protokolünde, tedavi amaçlı ikamet izni sahibi kişilerin refakatçilerinin ikamet iznine ilişkin bir husus olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mevcut protokolde hüküm bulunması halinde, refakatçinin ikamet izni aranmayabilir.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Kaç Yıllık Verilir?

Tedavi amaçlı ikamet izni, yetkili makamlarca yapılan incelemenin ardından, tedavi süresini kapsayacak süre için verilir. Bu süre en fazla 2 yıl olabilir. Ancak ikamet izninin yenileme suretiyle uzatılması mümkündür.

Tedavinin bitmesi ve ikamet izninin de son bulması halinde, yabancı, diğer ikamet izni türlerine başvurabilir. Diğer bir ifade ile, ikamet türleri arasında geçiş mümkündür. Konuya ilişkin detaylar, “ikamet izni geçiş başvurusu” başlıklı makalede yer almaktadır.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Tedavi amaçlı ikamet izni, başvuru formunun ve gerekli belgelerin yetkili makama gönderilmesinden sonra, yaklaşık 30 gün içinde çıkar. Yapılan başvuru 90 gün içinde sonuçlanır. Başvurunun reddi halinde ise, aşağıda yazılı olan, yetkili makama itiraz ve idare mahkemesinde iptal davası yollarına başvurulacaktır.

İkamet İzni Başvurusu Değerlendirme Sürecinde Yurt Dışına Çıkmak Mümkün Mü?

İkamet izni türlerinden herhangi birine yapılan başvurularda, başvurunun tamamlanmasının ardından, il göç idaresi tarafından müracaat belgesi verilir. Bu müracaat belgesi ile, her defasında 15 gün içinde Türkiye’ye dönme şartı ile ülkeye çoklu giriş çıkış sağlanabilir. 

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Başvurusu Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Tedavi amaçlı ikamet izni başvurusu masrafları yaklaşık olarak 8 bin Türk Lirasıdır. Bu masraf tutarı içinde, yatırılan ikamet harçları, ikamet belgesi ücreti, sağlık sigortası ve noter masrafları sayılmaktadır. Sağlık sigortasının aranmadığı hallerde, tutar değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, masraf kalemleri her yıl yedinden yayınlanmaktadır.

Tedavi Amaçlı İkamet İzninin Uzatılması 

Tedavi amaçlı ikamet izninin uzatılması mümkündür. Uzatma başvuruları, e-ikamet sistemi üzerinde bulunana, ikamet izni uzatma sayfasından yapılır. Tedavi amaçlı ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren, uzatma başvurusu yapılabilir. İkamet izninin süresi dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları geçersizdir.

E-ikamet üzerinden yapılan başvuru, aslında ön başvurudur. Bunun üzerine idare bir randevu günü verir. Bu randevu gününde başvurucu, elinde gerekli belgelerle birlikte il göç idaresine gidip başvurusunu tamamlar. Uzatma talebi, ikamet izninin verilmesine esas oluşturan sebebin devamlılığı, şartların sağlanması gibi hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

Bir mazeret sebebiyle, süresi içinde ikamet izni uzatma başvurusunda bulunulmamış olabilir. Bu durumda ikamet izni süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde gecikmiş uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusunda bulunurken dikkat edilmesi gereken diğer tüm detaylar “ikamet izni uzatma” makalesinde yer almaktadır.

İkamet izni süresi sona eren yabancı uyruklu kişi, süresi içinde uzatma başvurusunda bulunmuşsa, başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de ikamet edebilir. Ancak uzatma başvurusu reddedilirse ülkeyi terk etmek zorundadır.

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Başvurusunun Reddi, Uzatılmaması veya İptali

Tedavi amaçlı ikamet izni başvurusunun reddi, uzatılmaması veya iptali çeşitli durumlarda söz konusu olabilmektedir. Tedavi amaçlı ikamet izni başvuru şartlarının taşınmaması halinde başvurunun veya uzatma talebinin reddi gündeme gelir. Bu şartların sonradan ortadan kalkması halinde veya alınan ikamet izninin 6 ay içinde kullanılmaması halinde ise, tedavi amaçlı ikamet izni iptal edilir. 

İkamet izni iptal edilen ya da ikamet izni başvurusu reddedilen kişinin vize muafiyeti yoksa, 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekir. Aksi halde, kişi hakkında sınır dışı kararı verilir. Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen kişiler, bu aşamada itiraz ve iptal davası yollarına başvurabilir.

Ret ve İptal Kararına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Tedavi amaçlı ikamet izninin reddi veya başvurusunun iptali halinde, ret ve iptal kararına karşı itiraz ve iptal davası yollarına başvuru mümkündür. Bu kanun yollarına, ret yahut iptal kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde başvurmak gerekir.

Yetkili makama yapılan itirazın reddedilmesi, herhangi bir cevap verilmemesi halinde idare mahkemesinde iptal davası açmak mümkündür. Aynı şekilde, yetkili makama başvurmadan, doğrudan iptal davası da açılabilir.

Sonuç

Tedavi amaçlın ikamet izni, kısa dönem ikamet izinlerinden biri olarak düzenlenen, oldukça detaylı bir prosedüre hakim olan, ikamet izni türlerinden biridir. İkamet izni başvurularında hataya ve eksikliğe yer vermek, başvurunun reddini gündeme getirebilir. Bu bağlamda, başvurunun reddi ve iptali hususunda hukuki yollara başvurmak gerekir. Bu süreci en kısa sürede tamamlamak adına, yabancılar avukatından hukuki destek almak çok önemlidir.

Telefonla Sor