Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği ile tahdit kodunun kaldırılması talebinde bulunulabilir. Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Tahdit kodunun kaldırılması dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, Yabancı Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İç İşleri Bakanlığı, …….. İl Valiliği Göç İdaresi, Adres

KONU: Müvekkil hakkında alınan ….. tahdit kodunun iptali talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: …/…./….

AÇIKLAMALAR:

 1. ….. İdare Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı dosyasında …/…/… tarihli kararına dayanarak, dilekçemizi süresi içerisinde yenileyerek ayrı bir dava açma gereği ortaya çıkmıştır. Müvekkilim, yıllar önce ailesiyle birlikte Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı ülkemize gelmiş ve geçici koruma statüsüne tabi tutulmuştur. Ancak, daha sonra ailevi sebeplerden dolayı …/…/… tarihinde Suudi Arabistan’a gitmiştir. Türkiye’ye geri döndüğünde, hakkında tahdit kodu olduğu bilgisini alarak, geçici koruma statüsünden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu tahdit kodu “Ç-150” kodlu olup, ülkeye 5 yıl boyunca giriş yasağını içermektedir. Müvekkilin geçici koruma statüsüne yeniden erişme talebinin, tahdit kodu var denilerek reddedilmesi hukuka aykırıdır.
 1. Öncelikle müvekkil, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 3. maddesinin l bendine göre, yaşından dolayı özel ihtiyaç sahibidir ve ailesiyle birlikte ülkemizde yaşamaktadır. Çocuklarının geçici koruma statüsü altında olması, kendisinin bu statüye erişememesi eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır. Müvekkil, Türkiye’ye geri dönerken düzensiz yollardan giriş yapmış, ancak kendi iradesiyle yetkili birimlere kayıt yaptırmak istemiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği, makul bir süre içinde kendiliğinden kayıt yaptırma şartını yerine getirenler hakkında herhangi bir ceza öngörmemektedir. Dolayısıyla, müvekkilin talebinin kurum tarafından ret sebebi olarak gösterilmesi, hukuka uygun değildir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Geçici koruma kararının bireysel olarak iptal edilebilmesi için Yönetmelik’in 12. maddesine göre, geçici korunanların belirli durumlar altında bu statüden çıkış yapabilecekleri belirtilmiştir. Ancak müvekkil, Suudi Arabistan’a yerleşmek veya Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyetle gitmemiştir. Geçici bir süreliğine gitmiş ve tekrar dönüş yapmıştır. Dolayısıyla, müvekkil aleyhine oluşturulan tahdit kodu hatalıdır.
 1. Müvekkil hakkında oluşturulan tahdit kodu sebebiyle, hak ettiği halde geçici koruma statüsünden yararlanamamaktadır. Ailesinin geçici koruma statüsünden yararlandırılması, ancak müvekkilin yararlandırılmaması, müvekkilin ciddi bir mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Müvekkil, bu statüden yararlanamadığı için sağlık hizmetlerinden de yararlanamamaktadır. İdarenin, bu haklı talebi tamamen keyfiyetle reddetmesi, yasalarımızla bağdaşmamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER: İdari Yargılama Usulü Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, müvekkilin geçici koruma statüsünden yararlanabilmesi ve daha fazla mağdur olmaması için hakkındaki tahdit kodunun derhal kaldırılması gerekmektedir. Sonuç olarak; müvekkil hakkındaki tahdit kodunu içeren idari işlemin iptali için talepte bulunuyoruz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor