ikamet-izni-gecis-basvurusu

İkamet İzni Geçiş Başvurusu

İkamet izni geçiş başvurusu, bir ikamet iznine sahip olup başka bir ikamet iznine geçmek isteyen kişiler tarafından idareye başvuru usulü ile yapılır. Geçiş başvurusu sayesinde, başka bir ikamet iznine geçiş yapmak ve bu ikamet izninin sağladığı imkanlardan faydalanmak mümkündür. İkamet izinleri arasında geçiş yapabilmek için, kanunen aranan şartları sağlamak, gerekli belgelere sahip olmak ve usulen belirlenen şekilde başvuru yapmak gerekir.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Nedir?

İkamet izni geçiş başvurusu, halihazırda bir ikamet iznine sahip olan yabancıların, şartların sağlanması ile bir başka ikamet türüne geçmesidir. Aynı şekilde, mevcut ikamet izni süresi dolan yabancıların da başka bir ikamet izni türüne geçmesi mümkündür.

Farklı ikamet türleri arasında geçiş başvuruları, YUKK m.29’da yer almaktadır. İlgili hüküm şu şekildedir: 

“Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir.”

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet izni geçiş başvurusu, e-ikamet web sitesi üzerinden yapılır. E-ikamet web sitesi üzerinden yapılan başvuru ön başvuru niteliğindedir. Bu başvuru sonucunda yabancıya, İl Göç İdaresine gerekli belgelerle başvurması için randevu günü verilir. Yabancı kişi, randevu gün ve saatinde İl Göç İdaresine giderek başvurusunu tamamlar.

Başvurunun, gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde, idareye iletilmesi gerekmektedir. Yeni bir gerekçenin ortaya çıktığı durumlarda ise süre şartı getirilmemiştir.

E-ikamet web sitesi üzerinden yapılacak başvuru ile randevu gün ve saatinin nasıl alınacağını öğrenmek için “e-ikamet goc.gov.tr başvuru ve randevu” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

İkamet izni geçiş başvurusu, mevcut ikamet izninin süresinin dolması ya da gerekçenin ortadan kalkması sebebiyle yapılıyorsa gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde yapılır.

Başvuruda bulunan yabancı, yeni bir gerekçe ile ikamet izni geçiş başvurusu yapacaksa herhangi bir süre şartı öngörülmemiştir.

Hangi Durumlarda Hangi İkamet Türüne Geçilmelidir?

Hangi ikamet izni türleri arasında geçiş yapılabileceği YUKK Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre aralarında geçiş yapılabilecek ikamet izni türleri şunlardır:

 • Öğrenci ikamet izni ile kalmaya devam eden yabancının evlenmesi halinde, aile ikamet izni alması mümkündür. Bu durumda, yabancı öğrenci ikamet izni şartlarını sağlamaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanmaya da devam eder.
 • Aile ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı, öğrenci ikamet izni şartlarını da karşılıyorsa, yabancının sahip olduğu aile ikamet geçerli olmaya devam eder. Bununla birlikte, yabancı, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan da aynen yararlanır.
 • Çalışma izninin sağladığı ikamet izni ile Türkiye’de çalışan ve kalan kişi yüksek öğretime başlamış olabilir. Bu ihtimalde, yabancının sahip olduğu çalışma izni devam eder ve yabancı, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanır.
 • Şartları sağlandığı takdirde, öğrenci, aile ve kısa dönem ikamet izin türlerinden uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı bulunur.
 • İnsani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni bulunan ve öğrenci ikamet izni şartlarını sağlayan yabancılar, öğrenci ikamet iznine geçmeden de bu iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.
 • Aile ikamet iznine sahip Türk vatandaşıyla evli yabancının, boşanması halinde en az 3 yıl aile ikamet izniyle kalmış olması şartıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ayrıca bu yabancının, şartlarını sağladığı diğer ikamet izni çeşidine de başvurma hakkı bulunmaktadır.
 • Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statüsü sahiplerine, insani ikamet izni bulunanlara ve geçici korunanlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

DİKKAT: Mevcut ikamet izni devam ederken, şartları sağlanan diğer ikamet izninin haklarından da yararlanılmak isteniyorsa, idareye başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılmadan kendiliğinden haklardan yararlanılamaz.

İkamet izni geçiş başvurularında, geçilmek istenen ikamet izni türünün şartlarına dikkat edilmelidir. Çünkü, başvuruların süresinde yapılmaması, eksik belge bulunması hallerinde olduğu gibi şartları sağlanmayan ikamet iznine başvurulması durumunda da başvuru reddedilir. Bu anlamda sürecin, başından itibaren sağlıklı şekilde yürütülerek hızlı sonuç alınması için alanında uzman bir yabancılar avukatıyla yürütülmesi faydalı olacaktır.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İkamet izni geçiş başvurularında, başvurulacak olan yeni ikamet izni türüne ilişkin gerekli evrakların da eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerekir. Ayrıca, mevzuat tarafından her bir ikamet izni geçiş başvurusu için belirlenen gerekli belgeler farklıdır. Bu anlamda, hangi ikamet iznine geçiş yapılacaksa, buna ilişkin belgelerin sağlanması gerekir. Yazının devamında her bir ikamet izni geçiş türü için gerekli olan belgeler incelenmiştir.

Aile İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Aile ikamet iznine geçiş başvurusu için gerekli belgeler, ikamet izni başvuru formu, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi, 4 adet biyometrik fotoğraf, ikamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar ve evlilik cüzdanı veya evli olduğunu kanıtlayan belgenin fotokopisidir.

Bunlarla birlikte, destekleyiciden istenen belgeler ise şunlardır:

 • Türk vatandaşı ise, Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Yabancı ise;
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
  • İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgelerinin fotokopisi istenir.
 •  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı ve imzalı belge,
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası,
 • Adli sicil kaydı,
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (tapu fotokopisi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği gibi), gereklidir.

Başvuranın çocuk olması halinde destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin ergin olmayan çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa ek olarak aşağıdaki belgeler istenir: 

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi,
 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname,
 • Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi, istenir.

Aile ikamet izni konusu hakkında genel şartları öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için aile ikamet izni konusunun tüm kapsamıyla incelendiği “aile ikamet izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Aile İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Uzun Dönem İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Uzun dönem ikamet iznine geçiş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • İkamet izni geçiş başvurusu formu,
 • En az 6 ay geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde teslim edilmelidir.)
 • Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren imzalı ve mühürlü belgenin aslı,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı ve imzalı belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Geçerli sağlık sigortası,
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • Kalınacak yeri gösterir belge (tapu fotokopisi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği gibi) gerekir.

Uzun dönem ikamet iznine geçişte çocuklar için şu belgeler gerekir:

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi,
 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında ise onaylı muvafakatname, (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir.) 
 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi,
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı taahhütname, gereklidir.

Uzun dönem ikamet izni konusu hakkında genel şartları öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için uzun dönem ikamet izni konusunun tüm kapsamıyla incelendiği “uzun dönem ikamet izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Öğrenci İkamet İznine Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet iznine geçiş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • İkamet izni geçiş başvurusu formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde teslim edilmelidir.),
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösteren nitelikte öğrenci belgesi,
 • Geçerli sağlık sigortası,
 • Yerleşim yerini gösterir belge (yerleşim yeri belgesi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, yurtta kaldığına dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge gibi), gerekir.

Öğrenci ikamet iznine geçiş başvurusu için çocuklardan istenen belgeler şunlardır: 

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.
 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir)
 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi, istenir. 

Öğrenci ikamet izni konusu hakkında genel şartları öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için öğrenci ikamet izni konusunun tüm kapsamıyla incelendiği “öğrenci ikamet izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Turistik İkamet İznine Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Turistik ikamet iznine geçiş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • İkamet izni başvuru formu,
 • Özel sağlık sigortası (sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır),
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • Kalınacak yeri gösterir belge (kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, otelde kaldığına dair belge gibi) gerekmektedir.

Turistik ikamet izni konusu hakkında genel şartları öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için turistik ikamet izni konusunun tüm kapsamıyla incelendiği “turistik amaçlı ikamet izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kısa Dönem İkamet İznine Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Kısa dönem ikamet iznine geçiş için gerekli belgeler şunlardan ibarettir:

 • İkamet izni başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde teslim edilmelidir.),
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz,
 • Geçerli sağlık sigortası,
 • Adres kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • Kalınacak yeri gösterir belge (tapu fotokopisi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği gibi),
 • Kısa ikamet izni kalış nedenlerine göre belgeler (bilimsel araştırma amacıyla geleceklere amacına uygun vize, tedavi göreceklere hastaneye giriş ve tedaviye başlandığına dair belge) gerekmektedir.

Kısa dönem ikamet izni konusu hakkında genel şartları öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için kısa dönem ikamet izni konusunun tüm kapsamıyla incelendiği “kısa dönem ikamet izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçiş

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş şartları şunlardır:

 • 3 yıl evli kalmak şartıyla boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 • Aile içi şiddet mağduru kişilerin ise 3 yıl evli kalma şartı aranmadan, aile içi şiddet mağduru olduğunun ispatlayan mahkeme kararı,
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde teslim edilmelidir.),
 • Yabancının eşi öldüyse ve evlilik birliği sona erdiyse eşinin ölüm belgesi de sunulmalıdır.

Geçiş Başvurusunda Bulunan Yabancıların Yurt Dışına Çıkış Yapabilmeleri Mümkün Müdür?

Geçiş başvurusunda bulunan yabancılar yurt dışına çıkış yapabilir. Ancak, ikamet izni müracaat belgesi ve harç makbuzuyla birlikte 15 gün içinde giriş yapmak kaydıyla, ülkemizden çıkış yapılabilir. Dolayısıyla yurt dışında kalma süresi 15 günü aşarsa, yabancıya vize hükümleri uygulanır.

İkamet İzni Geçiş Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İkamet izni geçiş başvuruları, ortalama 1 ay içinde sonuçlanmaktadır.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Masrafı

İkamet izni geçiş başvurusu masrafları 2023 yılı itibariyle yaklaşık 8.000 TL‘dir. Bu masraflar, ilgili kurumların düzenlemeleri ile dönemsel olarak değişmektedir.

Sonuç

İkamet izni geçiş başvurusu yaparken, mevzuatta belirlenen usul ve sürelere dikkat edilmelidir. Zira, başvuruların süresinde yapılmaması, eksik belge bulunması veya şartları sağlanmayan ikamet iznine başvurulması durumunda başvuru reddedilecektir. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatında danışılması, sürecin etkin yönetimi için faydalı olacaktır.

Telefonla Sor