Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı doktor çalışma izni olarak da bilinen sağlık sektörü çalışma izni, Türkiye’de çalışmak isteyen sağlık personellerinin alması gereken çalışma iznidir.

Yabancı Doktor Çalıştırma Kriterleri Nelerdir?

Yabancı doktor çalıştırma kriterleri, Sağlık bakanlığından ön izin alınmış olması ve diğer çalışma izinlerinde aranan genel kriterlerdir.

Geçtiğimiz senelerde, yabancı kişilerin Türkiye’de doktorluk yapmasına izin verilmemesine ilişkin düzenleme değişmiş ve artık yabancıların da doktor olarak görev almalarının önü açılmıştır. Bu noktada, yabancı doktorlara çalışma izni verilebilmesi için sağlanması gerekli kriterler şunlardır: 

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış ve Bakanlık tarafından tescillenmiş diploma yahut diploma yerine geçen uzmanlık belgelerinin bulunması gerekmektedir.
 • Doktorluk mesleğini icra etmesinde kanuni bir engelinin bulunmaması gerekir.
 • En az B düzeyinde Türkçe bilmesi gerekmektedir.
 • Türkiye’de çalışmak ve ikamet edebilmek için geçerli çalışma ve ikamet izni belgelerine sahip olması gerekir.
 • Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması gerekir.

Yukarıda yer alan kriterlerin yanında, yabancı çalışanın görev alacağı işverenin de sağlaması gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler şunlardır: 

 • Yabancı doktor yahut sağlık çalışanı istihdam edilecek özel sağlık kuruluşunda, en az 5 Türk vatandaşının istihdamı zorunludur. Birden fazla yabancı doktor yahut sağlık çalışanının istihdam edileceği durumda, her bir yabancı personel açısından 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekmektedir. 
 • Yabancı personelin istihdam edileceği özel sağlık kuruluşunun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 Türk Lirası olması gerekmektedir. 
 • Adına başvuru yapılacak yabancının, özel sağlık kurumunun ortağı olması halinde, 40.000 TL’den az olmamak üzere, sermaye payının en az %20 olması gerekmektedir.
 • Yabancı doktor yahut yabancı sağlık çalışanı ile özel sağlık kurumu arasında yapılacak olan iş sözleşmesinde, bu kişiler için belirlenen asgari ücretten az olmayacak şekilde ücret belirlenmelidir.

Yukarıda yer alan şartlardan herhangi birinin sağlanmaması, yapılan başvurunun reddedilmesi sonucunu ortaya koyacaktır. 

Yabancı Doktor Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı doktor çalışma izni, Sağlık Bakanlığından ön izin alarak ve çalışma izni başvurusunda bulunularak alınır. Yapılan başvuru, yabancıya doğrudan çalışma izni hakkı vermemektedir. Başvurunun Bakanlık tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde çalışma izni verilir.

Yabancı doktor çalışma izni gibi başvurulabilecek diğer tüm çalışma izinlerine ilişkin bilgi “yabancı çalışma izni nasıl alınır” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Ön İzin Nasıl Alınır?

Ön izin, ilgili yönetmelikte yer alan prosedürün eksiksiz uygulanması sonucu Bakanlık tarafından verilir. Öncelikle, yabancı doktorun çalışmak istediği özel sağlık kuruluşuna başvuru yapması gerekmektedir. Özel sağlık kuruluşuna yapılan başvuru, gerekli belgelerle, başvuru yapılan sağlık kuruluşu tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. 

Gerekli belgelerde eksiklik olması halinde, müdürlük eksikliğin giderilmesi için belli bir süre verir. Belgelerde eksiklik bulunmuyorsa, dosya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilir. Dosyada yer alan bilgi ve belgelerin Bakanlık tarafından uygun görülmesinin ardından, yabancı doktorun diploması tescil edilerek ön izin belgesi düzenlenir.

Ön İzin Başvurusunda Gerekli Belgeler

Ön izin başvurusunda bulunurken ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Diploma yahut uzmanlık belgelerinin Türkiye’deki denkliğinin, yetkili makamlarca onaylandığını gösterir denklik belgesi,
 • Ön izin başvurusunda bulunan sağlık çalışanının Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğunu gösterir belge,
 • Ön izin başvurusunda bulunan yabancıların geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge,
 • Ön izin başvurusunda bulunan yabancı sağlık çalışanı ile istihdam edileceği özel sağlık kuruluşu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi.

Türkçe dil sınavından başarılı olduğunu gösterir belge, ön izin başvurusundan itibaren en geç 1 yıl içinde ibraz edilmelidir. Aksi halde çalışma izninin iptali söz konusu olmaktadır. Bunun yanında, eğitimini, Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarında tamamlayan ve bu kurumlardan mezun olan yabancı sağlık çalışanlarının dil belgesi sunması gerekmemektedir.

Mesleğini yapmaya engel hali bulunmadığını gösterir belge; başvuru tarihinden önceki 1 yıl içinde Türkiye’deki öğretim kurumlardan mezun olan, başvuru tarihi itibariyle 5 yıldır Türkiye’de ikamet ediyor olan, ülkesindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olan kişilerden istenmez. 

Yabancı sağlık personeli ile bu kişilerin istihdam edileceği özel sağlık kuruluşu arasında imzalanan hizmet sözleşmesinde, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarı belirtilmelidir. Bununla birlikte, sözleşmenin her sayfasında tarafların isimleri ve imzaları bulunmalıdır.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni başvurusu, ilgili makamdan ön izin alındıktan sonra, işveren konumundaki özel sağlık kurumu tarafından, e-izin uygulaması üzerinden yapılır. Başvuru yapmak için sisteme girecek işverenin, e-imza ve KEP (kayıtlı e-posta) adresinin bulunması gerekmektedir.

Adına çalışma izni düzenlenecek yabancının yurt dışında yahut yurt içinde bulunuyor olması durumlarında izlenecek prosedür farklılık göstermektedir.  

Yurt dışından yapılan başvurularda, yabancı sağlık çalışanının, bulunduğu ülkedeki Türk temsilciliğine gidip çalıma vizesine başvurması gerekmektedir. Çalışma vizesi başvurusunda, yabancıya bir referans numarası verilir. İşveren, bu referans numarasını sisteme girerek çalışma izni başvurusu yapacaktır.

Yurt içinden yapılan başvurularda ise, yabancı sağlık çalışanının sahip olduğu, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası yahut pasaport numarası başvuru sistemine girilmektedir. Bu yabancı kimlik numarası, en az 6 aydır Türkiye’de ikamet eden yabancılara verilmektedir. 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, işveren bilgileri ile yabancı çalışana ilişkin bilgiler girilmektedir. Tüm bilgilerin hatasız ve eksiksiz girilmesinden sonra, başvuru belgeleri taranarak sisteme yüklenmektedir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesinden sonra, işverenin sistemde kayıtlı e-posta adresine yatırılacak harçlar ve banka hesap numarası kodlarını içerir posta gönderilir. Başvuru harçlarının hesaplara yatırılmasıyla başvuru tamamlanır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı doktor çalışma izni için gerekli belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan belgelerdir. Söz konusu belgeler şunlardır:

 • Yabancı doktor yahut sağlık çalışanı ile işveren tarafından imzalanmış iş sözleşmesi,
 • Adına başvuru yapılacak yabancı çalışanın pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi ile bunların fotokopisi (Verilecek çalışma izni süresi, ibraz edilen pasaportun geçerlilik süresinden 60 gün daha az olacak şekilde düzenlenmektedir.),
 • Yabancı doktor yahut yabancı sağlık personelinin son mezun olduğu okuldan aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
 • Yabancı doktora ait 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • Yabancı personelin istihdam edileceği işyerinin en son sermaye yapısını ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Yabancı personelin istihdam edileceği işyerinin, son yıla ait, vergi dairesi yahut MMM onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu,
 • Yabancı personelin istihdam edileceği sağlık kurumunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ön izin belgesi,
 • Yabancı personelin istihdam edileceği özel sağlık kurumu için İl Sağlık Müdürlüğünden alınan faaliyet izin belgesi.

Pasaport, diploma, geçici mezuniyet belgesi gibi yurt dışından alınacak belgeler, apostil şerhi ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile ibraz edilmelidir. Belgelerde eksiklik bulunması halinde, başvurunun yapıldığı idari makam tarafından ek süre verilmektedir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi, başvurunun reddi sonucunu doğurmaktadır.

Sistem üzerinden yapılan başvurularda, yetkili idari makam tarafından ek belgeler de talep edilebilir. İstenen tüm belgeler, taranarak sisteme yüklenmektedir. Belgelerin ayrıca fiziken ibrazı istenmemektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin İş Sözleşmesinde Dikkat Edilecekler

Yabancı doktor ve sağlık çalışanları için imzalanacak iş sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususların göz ardı edilmesi sonucu, yapılan çalışma izni başvurusunun reddi gündeme gelmektedir.

Söz konusu sağlık çalışanları için iş sözleşmesinde dikkat edilecekler şunlardır:

 • Yazılı sözleşmenin her sayfasında yabancı doktor veya sağlık personeli ile sağlık kuruluşunun temsilcisinin ad-soyad ve imzalarının bulunması gerekmektedir.
 • Yabancı doktor yahut yabancı sağlık çalışanının meslek tanımı, işin niteliği açık şekilde sözleşmede yer almalıdır.
 • Yabancı sağlık çalışanına ödenmesi taahhüt edilen ücretin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücretin üzerinde olması gerekmektedir.
 • İşyerinin vergi numarası sözleşmede yazmalıdır.
 • İşe başlama tarihi ve işin devam edeceği süre bilgisi sözleşmede yer almalıdır. Yabancı çalışanın burada kalacağı sürenin belli yahut belirlenebilir olması çalışma izni belgesi almayı kolaylaştırmaktadır.
 • Yabancı doktor veya sağlık personeli, işçilik hak ve alacakları konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Sözleşmede, 157 İnsan Ticareti Mağduru Yardım Hattı, 170 yardım hattı numaraları yer almalıdır.

Yukarıda yer alan hususların yanında, hazırlanan sözleşmelerin kişiye ve duruma özel olarak düzenlenmesi önem arz etmektedir. Yabancı doktor ile işverenin hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümlerin eklenmesi, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçecektir. Bu noktada, sözleşme hazırlanırken alanında uzman bir yabancılar hukuku avukatından hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Yabancı Doktor İçin Belirlenebilecek En Düşük Ücret

2023 yılı yabancı doktor için belirlenebilecek en düşük ücret, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından, yabancı çalışan asgari ücret tutarının 3 katı tutardır. Bu tutar, her 6 aylık dönemde yeniden belirlenmektedir.

İşveren ile yabancı doktor arasında imzalanan sözleşmede, asgari tutarın altında bir ücret belirlenmesi halinde, çalışma izni başvurusu reddedilecektir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı Doktor Çalışma İzni Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Yabancı doktor çalışma izni başvurusunda bulunurken yapılacak masraflar, harç giderleri ve çalışma izni belgesi için ödenen değerli kağıt bedelidir. 2023 yılı için belirlenen değerli kağıt bedeli ücreti 356 Türk Lirasıdır. Çalışma izni harç masrafları ise, talep edilen çalışma izni süresinin uzunluğuna göre değişmektedir. Bu bağlamda, her yıl için 3.090,20 Türk Lirası ödenmektedir.

İlgili harç ve değerli kağıt bedeli tutarları ve yatırılacak banka hesabının kodlarına ilişkin bilgilendirme, yapılan online başvurunun ardından sistemde kayıtlı e-posta adresine gönderilmektedir. Gönderilen bilgilendirme e-postasından itibaren 30 gün içinde, belirtilen tutarların ayrı ayrı ilgili banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

E-izin uygulaması üzerinden yapılan çalışma izni başvuruları yaklaşık 30 gün içinde sonuçlanmaktadır. Ön izin prosedürü de yaklaşık olarak 15 gün içinde sonuçlanmaktadır. Başvurularda sunulan belgelerdeki eksiklik, işlemlerde hata olması hallerinde süreç uzamaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Yabancı doktor çalışma izni başvurusunun reddi, başvuru şartlarının sağlanmaması halinde ve belgelerdeki eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde gündeme gelmektedir. Bununla birlikte, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, farklı bir sebebe dayanarak da başvuru reddedilebilmektedir.

Başvurusu reddedilen yabancı doktor yahut yabancı sağlık çalışanının, geçerli vize, vize muafiyet süresi yahut ikamet izni süresi yoksa, ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekmektedir. Bu noktada, Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar ret kararına karşı hukuki imkanlara başvurması gerekir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

Yabancı doktor çalışma izni başvurusu reddedilen yabancı, bu karara karşı itiraz ve iptal davası yollarına başvurabilir. Ret kararına itiraz, başvurunun yapıldığı sistem üzerinden, itiraz dilekçesinin yüklenmesi suretiyle yapılmaktadır. Yapılan itirazın reddedilmesi halinde ise, Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilmektedir.

Kanunda belirtilen sürelerin dışında ve usule uygun olmayan itiraz yahut iptal davasının reddi söz konusu olmaktadır. Konu hakkındaki tüm bilgiler “çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı makalede yer almaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusunun Reddi Halinde Yeniden Başvuru Hakkı

Yabancı doktor yahut yabancı sağlık çalışanları adına yapılan çalışma izni başvurularının reddedilmesi halinde, e-izin sistemi üzerinden yeniden başvuru yapılabilmektedir. Bu noktada, ret kararının verilmesine gerekçe oluşturan eksikliklerin giderilmesi gerekir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Uzatma

Yabancı doktor, yabancı sağlık çalışanı çalışma izni uzatma başvurusu, e-izin uygulaması üzerinden işveren tarafından online şekilde yapılmaktadır. Uzatma başvurusu, mevcut çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren yapılabilir. Bununla birlikte, mevcut çalışma izninin süresi dolmadan yapılması gerekmektedir. Süreler dışında yapılan başvurular reddedilmektedir.

Uzatma başvurusunda bulunurken, çalışma izninin geçerlilik şartlarının sağlanmaya devam ettiği hususunda dikkatli olmak gerekir. İlk başvuruda aranan şartların sonradan ortadan kalkması halinde, yapılan uzatma başvurusunun reddi gündeme gelecektir. Bu itibarla, uzatma başvurusu reddedilen yabancı, vize yahut ikamet izni bulunmadığı halde, 10 gün içinde Türkiye’yi terk etmek zorundadır. Aksi halde hakkında sınır dışı kararı verilmesi söz konusu olacaktır.

Yabancı doktor, yabancı sağlık personeli çalışma izni uzatma başvurusu, nitelikli ve oldukça detaylı bir düzenlemeye sahiptir. Konu hakkında merak edilen tüm detaylar ve usuli prosedür “çalışma izni uzatma” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Uzatma Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

Yabancı doktor, yabancı sağlık personeli çalışma izni uzatma başvurusunun reddine karşı, itiraz ve iptal davası yollarına başvurmak mümkündür. Bu yollar, ilk başvurunun reddi durumunda başvurulacak hukuki imkanlar ile aynı düzenlemeye sahiptir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Uzatma Başvurusunun Değerlendirilmesi Sürecinde Çalışmak Mümkün Mü?

Yabancı doktor çalışma izni uzatma başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, adına uzatma başvurusu yapılan yabancı doktorların çalışmaya devam etmesi mümkündür. Ancak, bu süre mevcut çalışma izni geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren 90 gün olarak belirlenmiştir.

Belirlenen süre boyunca, yabancı doktorun çalışmaya devam edebileceği gibi, kanundan doğan hak ve yükümlülükler de devam edecektir. Bu hususa örnek olarak, SGK primlerinin yatırılması yahut ücretlerin ödenmesi devam edecektir.

Suriye Uyruklu Doktorların Çalışma İzni Muafiyeti

Suriye uyruklu doktorlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak istemeleri halinde, bazı şartlardan muaf tutulmaktadır.

Bu kişiler, YÖK tarafından denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescillenmiş diploma belgesi sunma şartı ile mesleğini icra etmesine dair kanunen bir engeli bulunmamak şartlarından muaf tutulmuşlardır. 

Sonuç

Yabancı doktor çalışma izni, özel yönetmelikle düzenlenmiş, ön izne tabi çalışma izinlerinden biridir. Bu bağlamda, diğer çalışma izinlerine nazaran karmaşık ve detaylı bir usuli prosedürü bulunmaktadır. Yapılan hatalar yahut bulunan eksiklikler sebebiyle başvurunun reddi sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu itibarla, yabancı doktor çalışma izni başvurusunda bulunurken alanında uzman bir yabancılar avukatından hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Telefonla Sor