Eğlence Sektörü Çalışma İzni

Eğlence Sektörü Çalışma İzni

Eğlence sektörü çalışma izni, tatil beldelerindeki işverenler veya animatörler, sanatçılar gibi kişiler tarafından başvurulan çalışma izni türüdür. Özellikle tatil dönemlerinde, yurt dışından gelen yabancı çalışanların eğlence sektöründe ciddi oranda yoğunluk oluşturması bu çalışma iznine olan talebi de artırmaktadır.

Eğlence Sektörü İçin Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri

Eğlence sektörü için yabancı personel çalıştırma kriterleri Bakanlık tarafından ortaya konulan, yabancı çalışan istihdam eden işveren tarafından yerine getirilmesi beklenen kriterlerdir. Bu kriterler şöyle sıralanabilir:

 • Eğlence sektörü çalışma izninin geçerli olacağı iş yerinde 10 Türk vatandaşının istihdam ediliyor olması gerekmektedir. İşverenin, şirket ortağı olması halinde bu şart son 6 aylık periyotta geçerli olmalıdır.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 Türk Lirası veya brüt satışlarının en az 800.000 Türk Lirası veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.
 • Çalışma izni başvurusunda bulunan şirket ortağının, 40.000 Türk Lirasından az olmamak üzere, sermaye payının en az %20 olması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı hususu, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme ile tespit edilecektir. Başvuru kriterlerini sağlamayan işverenler tarafından yapılan başvurular, değerlendirme sürecinin sonunda reddedilmektedir. Kriterlerde eksiklik bulunması halinde ise eksikliğin giderilmesi için yabancı ve işverene süre verilmektedir.

Eğlence Sektöründe Yabancı Dansçı, Animatör ve Sanatçı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Eğlence sektöründe yabancı dansçı, animatör ve sanatçı çalışma izni, işveren tarafından e-izin üzerinden yapılan başvuru ile alınır. Yurt dışından ve yurt içinden yapılan başvurular arasında başvuru yolu bakımından farklılık vardır.

Türkiye’de çalışacak olan, yabancı dansçı, animatör yahut sanatçı gibi kişilerin yurt dışında bulunuyor olmaları halinde, bu kişiler öncelikle bulundukları ülkelerin Türk dış temsilciliklerine gidip çalışma vizesine başvurmalıdır. 

Yapılan çalışma vizesi başvurusunda kişilere, çalışma izni için referans numarası verilmektedir. İşveren tarafından e-izin uygulaması üzerinde yapılacak olan çalışma izni başvurusunda bu referans numarası girilmektedir.

Yabancının yurt içinde bulunuyor olması halinde ise, yabancıya verilen, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası e izin sistemine girilmektedir. Yabancı kimlik numarası en az 6 ay süre ile Türkiye’de ikamet eden yabancılara verilmektedir.

E-izin uygulamasından yapılacak başvurularda, işverenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine sahip olması zorunludur. Sisteme giriş yaptıktan sonra, iş yeri kaydının oluşturulması gerekmektedir. Ardından, sistem tarafından istenen bilgilerin girilmesi ve gerekli belgelerin taranıp pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bakanlığın, yapılan başvuruyu olumlu değerlendirmesi halinde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, yatırılması gereken harç ve değerli kağıt bedeli ve ilgili banka hesaplarına ilişkin bilgilendirme metni gönderilmektedir. Yapılan bu bildirimden itibaren 30 gün içinde, ödemelerin tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu aşamalardan sonra, çalışma izni belgesi, sistemde kayıtlı iş yeri adresine postalanmaktadır. 

Çalışma izninin onaylanmasından itibaren 30 gün içinde, işverenin bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurulup sigortalı işe giriş belgesinin, işveren tarafından ibrazı zorunludur. 

Yurt dışından yapılan başvurularda, yabancının, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 20 gün içinde nüfus müdürlüklerine giderek adres kaydı yaptırması gerekmektedir.

Eğlence sektörü çalışma izni gibi, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların başvurabileceği birçok çalışma izni türü bulunmaktadır. Diğer tüm çalışma izinlerine ilişkin bilgi “yabancı çalışma izni nasıl alınır” makalesinde açıklanmaktadır

Eğlence Sektörü Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Eğlence sektörü çalışma izni için gerekli belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan belgelerdir.

Eğlence sektörü çalışma izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşyerinin son bir yılda en az 40.000 USD ciro yaptığını gösteren yetkili banka bordrosu,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan, geçerli işletme belgesi,
 • Türkçe ve hakkında çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının dilinde düzenlenen ıslak imzalı iş sözleşmesi,
 • Yurt içinden yapılan başvurularda, geçerli ikamet izni belgesi,
 • İşyerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde vekaletname,
 • Vergi dairesi yahut MMM onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu,
 • Noter onaylı ve apostilli bonservis,
 • Hakkında çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının pasaportu ve fotokopisi,
 • Hakkında çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının biyometrik fotoğrafı,
 • Hakkında çalışma izni başvurusu yapılacak yabancıya ait diploma yahut geçici mezuniyet belgesi,

Yapılacak eğlence sektörü için çalışma izni başvurusunda sunulması gereken belgelerden bazılarının yurt dışından temin edilmesi gerekmektedir. Diploma, pasaport buna örnek olarak verilebilir. Yurt dışından alınan belgelerin, apostil şerhli ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde belgeler eksik kabul edilecektir.

Bu belgelerin fiziken Bakanlığa iletilmesi gerekmemektedir. Başvurunun yapılacağı e-izin sistemi üzerinden, taranmak suretiyle, online olarak Bakanlığa iletilecektir.

Eğlence Sektörü Çalışma İzni İçin İş Sözleşmesinde Dikkat Edilecekler

Eğlence sektörü çalışma izni iş sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

 • Sözleşme hazırlanırken, yabancının göreceği işin tanımı, görevin ne olduğu açık şekilde ortaya konmalıdır.
 • Yabancı sanatçıların Türkiye’de çalışma süresi bittikten sonra, ülkelerine dönüşte binecekleri uçak biletleri ile yol masraflarının işveren tarafından karşılanacağına ilişkin taahhüt bulunmalıdır.
 • Yabancıya ödenecek ücret belli olmalı ve her 6 ayda bir değişen, yabancı çalışanlar için belirlenen asgari tutarda yahut üzerinde olacağına ilişkin taahhüt yer almalıdır.
 • İşyeri vergi numarası ve işverene ilişkin diğer bazı hususların bulunması gerekir.
 • İşin yapılacağı adres, yabancı çalışanın çalışma yeri belli yahut belirlenebilir olmalıdır.
 • 157 İnsan Ticareti Mağduru Yardım Hattı, 170 yardım hattı numarası sözleşmeye eklenmelidir.
 • İşe başlama tarihi muhakkak net şekilde yazılmalıdır. Yurt dışından yapılan başvurular için çalışma vizesi alınması halinde, işe başlama tarihinin net olması sürece olumlu etki etmektedir.

Yukarıda sayılan niteliklerin yanı sıra, kanunda yer alan haklar ve yükümlülüklere ilişkin hususların belli edilmesi de süreç açısından fayda sağlayacaktır. Bu itibarla, eğlence sektörü çalışma izni için iş sözleşmesi hazırlarken bir yabancılar avukatından hukuki danışmanlık almak son derece önemli olacaktır.

Eğlence Sektöründe Yabancı Personel İçin Belirlenen En Düşük Ücret

Eğlence sektöründe yabancı personel için belirlenen, 2023 yılı asgari ücret bedeli brüt 13.414,50 Türk Lirasıdır. Ancak, turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar açısından bu tutar asgari ücretin en az 2 katı olarak belirlenmelidir. Yabancı sanatçılar açısından ise bu tutar asgari ücretin 3 katı olmak zorundadır.

Eğlence Sektörü Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eğlence sektörü için yabancı çalışma izni başvurusu, başvurunun tamamlanması ve harçların ödenmesinden sonra, yaklaşık olarak 30 gün içinde sonuçlanır.

Sisteme girilen bilgilerdeki eksiklik veya hata bulunması, başvuruda ibraz edilmesi gereken belgelerdeki eksiklik ya da eksik belge sunulması, başvurunun yapıldığı idari birimin iş yoğunluğu gibi sebepler dolayısıyla bu sürenin uzaması yahut kısalması da mümkündür. 

Eğlence Sektörü İçin Çalışma İzni Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Eğlence sektörü için çalışma izni başvurusunda bulunurken ödenmesi gereken değerli kağıt bedeli, 2023 yılı için 356 Türk Lirasıdır. Bunun yanında, talep edilen çalışma izninin türüne ve süresine göre harç bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Harç bedelleri, talep edilen çalışma izni süresinin her yılı için 3.090,20 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Eğlence Sektörü Çalışma İzni

Eğlence Sektörü Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Eğlence sektörü çalışma izni başvurusunun reddi, başvuru şartlarının taşınmaması, belgelerdeki eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi durumlarında söz konusu olmaktadır. Bunun yanında, Bakanlık tarafından ortaya konulan değerlendirme kriterlerinin sağlanmaması halinde de başvurunun reddi söz konusu olmaktadır.

 Eğlence Sektörü Çalışma İzni Başvurusunun Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

Eğlence sektörü çalışma izni başvurusunun reddine karşı itiraz ve iptal davası imkanlarına başvurmak mümkündür.

İdare mahkemesinde iptal davası açmadan önce, e-izin sistemi üzerinden itiraz dilekçesi sunarak online şekilde, karara itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinin, ret kararının tebliğ edildiği günden itibaren 30 gün içinde sisteme yüklenmesi gerekir.

E-izin uygulaması üzerinden yapılan başvurunun ardından, ilgili makamca olumlu yanıt verilmesi halinde, eğlence sektörü için çalışma izni işlemleri Bakanlık tarafından kendiliğinden yapılacaktır.

İlgili makamın itiraz dilekçesine olumsuz cevap verilmesi halinde ise Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir. İptal davası açma süresi, ret sebepleri ve konu hakkındaki diğer detaylar “çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı makalede yer almaktadır. 

Çalışma İzni Başvurusunun Reddi Halinde Yeniden Başvuru Hakkı

Eğlence sektörü için çalışma sektörü başvurusunun reddi halinde, yeniden başvuru imkanı bulunmaktadır. Ancak, yapılan yeni başvuruda, önceki başvurunun reddine sebep olan eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Eğlence Sektörü Çalışma İzni Uzatma

Eğlence sektörü çalışma izni uzatma başvurusu e-izin sistemi üzerinden yapılmaktadır. Uzatma başvurusunun işveren tarafından yapılması zorunludur. Bunun yanında, uzatma başvurusunun, çalışma izni süresinin bitmesine 60 gün kalmasından itibaren ve çalışma izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Uzatma süresi, yapılan başvurunun ve işin niteliği göz önüne alınarak idare tarafından belirlenmektedir. Ancak, bir işverene bağlı olarak çalışmaya devam edecek kişiler tarafından yapılan başvurularda çalışma izni, ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında en çok 3 yıl uzatılabilmektedir. 

Eğlence sektörü çalışma izni kriterlerinin sürdürülmüyor olması ya da farklı bir işverene bağlı çalışmak üzere uzatma başvurusu yapılması halinde, yapılan uzatma başvurularının reddi gündeme gelmektedir. İlgili makam tarafından verilen ret kararı, sistemde kayıtlı adrese tebliğ edilmektedir. Konu hakkındaki detaylı bilgi “çalışma izni uzatma” başlıklı makalede yer almaktadır.

Eğlence Sektörü Uzatma Başvurusunun Değerlendirilmesi Sürecinde Çalışmak Mümkün Mü?

Eğlence sektörü uzatma başvurusu tamamlandıktan sonra, adına uzatma başvurusu yapılan yabancıların, belli bir süre boyunca çalışmaya devam etmesi mümkündür. Bu süre, mevcut çalışma izni süresinin sona ermesinden başlayarak 90 gün olarak belirlenmiştir.

Bu değerlendirme sürecinde, yabancı çalışanın SGK primlerinin yatırılmaya devam edilmesi gibi tüm hak ve yükümlülükler devam etmektedir.

Eğlence Sektörü Çalışma İzni Uzatma Başvurusunun Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

Eğlence sektörü uzatma başvurusunun reddine ilişkin kararın, işverene, avukatına yahut yabancı çalışana tebliğ edilmesinden sonra, itiraz ve iptal davası yollarına başvurulabilir. Adına uzatma başvurusunda bulunulan yabancının, hukuki yollara başvurmaması halinde, ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde sınır dışına çıkması gerekmektedir.

Bu itibarla, Bakanlık tarafından verilen ret kararına karşı, tebliğden itibaren 30 gün içinde itirazda bulunulabilir. İtiraz, e-izin sistemi üzerinden online olarak, dilekçe ile yapılmaktadır. Yapılan itiraz başvurusunun da idare tarafından reddedilmesi halinde, idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. İptal davasına ilişkin usul ve süreler ilk başvuru ile aynı prosedüre tabidir.

Sonuç

Eğlence sektörü için çalışma izni, detaylı şekilde düzenlenmiş, karmaşık işlemlerdir. Bunun yanında, usuli hatalardan dolayı başvuruların reddi sıklıkla gündeme gelmektedir. Sözleşmelerdeki eksiklikler, başvuruda yapılan hatalar ve çeşitli birçok sebep dolayısıyla ceza almamak yahut sınır dışı kararı ile karşı karşıya kalmamak için bir yabancılar avukatından hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Telefonla Sor