Hakaret suçu ve cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen önemli bir suç tipidir. Fiilin yaptırıma bağlanmasıyla kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Hakaret suçu için hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Hakaret suçunun faili herkes olabilmektedir.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu; bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek biçimde somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya kişinin onur, şeref ya da saygınlığına sövmek suretiyle saldırılmasıdır. Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 125’te düzenlenmektedir.

TCK m.125:

‘’(1)Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. ‘’

‘’(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. ‘’ 

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur?

Hakaret suçu bir kişinin onur, şeref veya saygınlığının rencide edilmesi amacıyla itibarının zedelenmesi, küçük düşürülmesi, saygınlığına saldırılması suretiyle yazılı ya da sözlü şekilde oluşur. Hakaret suçu huzurda veya mağdurun yokluğunda meydana gelebilir. 

Gıyapta (kişinin yokluğunda) işlenen hakaret suçunun cezalandırılabilmesi için kanuni düzenlemeye göre fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir. Yani fail dışında, hakaret oluşturan fiili en az 3 kişinin daha duyması gerekir. 3 kişinin aynı zamanda duyması aranmaz. Ayrıca, failin bunu kasıtlı olarak yapması gerekir.

Örneğin fail içerisinde hakaret suçunu oluşturan sözlerin yazılı olduğu kağıdı resmi makama verdiğinde bunu tesadüfen başkaları da okuduğunda failin böyle bir kastı olmadığından suç meydana gelmeyecektir. 

Huzurda hakaretin gerçekleşmesi için fail ile mağdurun yüz yüze olması şart değildir. Örneğin, fail tarafından mağdura karşı yazılmış olan bir mektubun mağdura ulaşması, mağdura karşı mesajla hakaret edilmesi ya da telefonda konuşma esnasında hakaret edilmesi hallerinde de suçun huzurda işlendiği kabul edilir. 

Huzurda hakaretin varlığı için arada bir aracı olmaksızın mağdurun öğrenmesi gerekmektedir. Mağdurun hakaret suçunu oluşturan fiili yazılı, görüntülü veya sesli olarak öğrenmesi halinde hakaret suçunun huzurda işlenmesine örnektir. 

Yargıtay kararları incelendiğinde, aşağıdaki ifadelerin hakaret olarak kabul edildiği söylenebilir:

 • Salak, gerizekalı sen şerefsizsin. (Yargıtay 18. CD. 2015/5812 E. 2015/5921 K.)
 • Hahaha salak. (Yargıtay 4. CD. 2020/20273 E. 2020/13343 K.)
 • Hayvan, öküz sen insan mısın? (Yargıtay 15. CD. 2015/5500 E. 2015/30471 K.)
 • Nah hareketinin belirli bir kişiye karşı yapılması. (Yargıtay 19. CD. 2019/2906 E. 2020/6332 K.) 
 • Yine mi sen yine topal. (Yargıtay CGK. 2015/ 34, E.  2015 / 289 K.) 
 • AİDS hastası kişiye AİDSli demek. (Yargıtay 18. CD. 2018/ 7988 E. 2020 / 275 K.) 
 • Sinkaflı küfür etmek. (Yargıtay 1. CD.  2021/ 11492 E. 2021 / 15168 K.) 
 • Bu iş böyle aptallara kaldı, akıllı rakipler istiyorum. (Yargıtay 2. CD. 2011/ 25906 E. 2013 / 4306 K.) 
 • Salak mısın? (Yargıtay CGK.  2015/ 1065 E. 2017 / 319 K.)  

Yargıtay kararlarında, hakaret olarak nitelendirilmeyen ifadeler örnekler şunlardır:

 • Siz ahlaksızsınız, ben sizin ciğerinizi biliyorum. (Yargıtay 18. CD. 2019/8868 E. 2019/14087 K.)
 • Çingene. (Yargıtay 18. CD. 2015/ 33232 2016 / 18820 K.)
 • Allah belanı versin. (Yargıtay CGK. 2014/2-328 E.  2014/386 K.) 
 • Dört gözlü. (Yargıtay CGK. 1988/449 E .1988/494 K.)
 • Şikâyet etmekte işe yaramıyor, siz azmışsınız, siz azmışsınız. (Yargıtay 4. CD. 2020/10768 E. 2020/13556 K.)
 • İşini yapmıyor, karaktersiz herif. (Yargıtay CGK.  2018/462 E. 2020/143 K.) 
 • Siz yalancı ve terbiyesizsiniz. (Yargıtay 18. CD. 2019/ 12013 E. 2020 / 9445 K.)
 • Köylüsünüz buraya layık değilsiniz. (Yargıtay 18. CD 2015/11272 E. 2016/140 K.) 
 • Gıcık. (Yargıtay 18.CD. 2015/27033 E. 2016/5622 K.)
 • Üç kağıtçı. (Yargıtay 2. CD. 2011/726725 E. 2013/7383 K.) 
 • Cahil. (Yargıtay 18. CD.  2017/565 E.  2019/3443 K.) 
 • Hanzo. (Yargıtay 18. CD. 2015/26138 E. 2018/14285 K.)
 • Sizler yalakasınız. (Yargıtay 4. CD. 2019/4890 E. 2021/27093 K.) 
 • Ruh sağlığın yerinde mi senin, köylü kurnazlığı yapıyorsun, bu da kapak olsun sana. (Yargıtay 18. CD.  2016/17134 E. 2019/15901 K.) 
 • Siz eşkıyasınız. ( Yargıtay 18. CD.  2017 / 7727 E.  2019 / 13374 K.) 
 • Beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz. (Yargıtay 18. CD. 2015/43880 E. 2017/11006 K.)

Hangi ifadenin suç oluşturup oluşturmayacağı somut olayın özelliklerine göre, mahkeme tarafından özel olarak değerlendirilmektedir.

Somut Bir Fiil ya da Olgu İsnat Edilmesi

Hakaret suçunun mevcudiyeti için, failin mağdura belirli bir fiil ya da olgu isnat etmesi gereklidir. Somut fiil veya olgunun varlığı için sanığın mağdura yönelik olarak yeri ve zamanı belli olan fiil yahut olgu isnat edilmesi gerekmektedir. İsnat edilen olgu veya somut fiilin doğruluğu ispat edilebilir nitelikte olmalıdır. 

Somut fiil veya olgu isnadının bilinip bilinmemesi, suç teşkil edip etmemesi veya gerçek olup olmaması önem arz etmemektedir. Örneğin bir kimse için bankada işlerimizi halletmek için rüşvet aldı demek somut fiil isnadı olacaktır. Somut fiil isnadında bulunulan durumlarda bunun gerçe olup olmadığı araştırılmalı, eğer isnat gerçek değilse cezalandırma söz konusu olmalıdır. 

Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Saldırılması

Sövmenin varlığı açısından kişiyi toplum nezdinde küçük düşüren, inciten, şeref ve itibarı zedeleyen hareketlerin mevcudiyeti aranacaktır.

Yazı, söz, resim, işaret veya müstehcen bir el hareketi ile bu fiil gerçekleştirilebilir. Fiilin ihmal suretiyle işlenebileceği de kabul edilmektedir. Mağdurun sözüne cevap vermemek, uzattığı eli sıkmamak gibi durumlar ihmal suretiyle işlenebilecek hallere örnek olabilir. 

Sövme teşkil ettiği hususunda tereddüde düşülen tabirlere anlam verilirken bölgesel özellikleri, fiilin gerçekleştirildiği bölgede o kelimelere verilen anlamı, örf ve adeti, kamuoyunu, fiilin işlenmesi sırasındaki hal ve şartları dikkate almak lazımdır. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda aralarında yol verme kavgası yaşanan iki kişi arasında sanığın mağdura karşı “sinkaf çocuğu neden kornaya basıyorsun“ demesi üzerine sövmek suretiyle hakaret suçu meydana gelmiştir. (Yargıtay 15. CD. 2014/18963 E. 2015/26742 K.)

Sesli, Yazılı, Görüntülü İletişim Araçları Kullanılarak veya İnternet Aracılığıyla Hakaret

Sesli, yazılı yahut görüntülü iletişim araçları kullanılarak veya internet aracılığıyla kişilere hakarette bulunulması halinde, hakaret suçu oluşacaktır. Suçun oluşması için şeref ve onura karşı kırıcı sözlerin söz konusu olmaktadır.

Bu itibarla, sosyal medya uygulamaları üzerinden sarf edilen hakaret içerikli sözler suç oluşturmaktadır. Aynı şekilde, telefonla, sms yoluyla, telgraf yahut mail yoluyla iletilen, hakaret içerikli iletiler de suç oluşturmaktadır.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

Hakaret suçunu işleyen biri hakkında hapis ya da adli para cezasından birine hükmedilecektir. Burada takdir hakkı hakimdedir. Hakim kanunda belirtilen alt ve üst sınır arasında suçun işleniş biçim, failin özellikleri, suçun meydana getirdiği zararı dikkate alarak bir belirleme yapacaktır.

Hakimin adli para cezasına hükmetmesi halinde, adli para cezasının her bir günü için 20-100 Lira arasında bir bedel belirlenir. Bu belirlemede, sanığın sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Belirlenen ücret ve adli para ceza cezasının gün sayısının çarpılması ile toplam ceza miktarı hesaplanır.

Mahkeme, adli para cezasının 1 yıl içinde tek seferde yahut 2 yıl içinde taksitlerle ödenmesine karar verir. Ödenmeyen adli para cezaları hapis cezası olarak çektirilebilir.

Hakaret Suçunun Cezayı Artıran Nitelikli Halleri ve Cezası  

Hakaret suçunun cezayı artıran nitelikli halleri toplamda 4 tanedir. Bu haller TCK m. 125/3 ve m.125/4’te sayılmaktadır. 

TCK m.125/3:

‘’(3) Hakaret suçunun; 

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

 c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

 İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. ‘’

TCK m.125/4:

‘’(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. ‘’ 

Hakaret Suçunun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi

Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçu, suçun cezayı artıran nitelikli hallerindendir. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi gerekir.

Hakaretin salt kamu görevlisine yöneltilmesi yeterli değildir. Kamu görevlisinin göreviyle hakaret teşkil eden fiil arasında nedensellik bağlantısı bulunmalıdır.

Kamu görevlisine görevinden ayrıldıktan sonra görevinden dolayı hakaret edildiğinde de yine bu nitelikli hal uygulanmalıdır. 

Bu nitelikli halin uygulanması açısından suçun huzurda veya gıyapta (mağdurun yokluğunda) işlenmesi arasında bir fark bulunmamaktadır. 

Yargıtay vermiş olduğu bir kararda sanığın soruşturma esnasında görevli olan tanık polis memuruna karşı söylediği ‘’rüşvet mi alıyorsun sen neden yalan söylüyorsun’’  demesi üzerine kamu görevlisine karşı hakaret suçunun oluştuğuna hükmedilmiştir. (Yargıtay 4. CD. 2013/37406 E. 2014/31158 K.) 

Yargıtayın vermiş olduğu başka bir kararda haciz işlemi sırasında sanığın, icra memuru olan mağdura karşı “paramı çaldın, rüşvet aldın, şikayetçi olacağım” laflarının sövmek suretiyle kamu görevlisine karşı hakaret suçunun oluştuğuna hükmedilmiştir. (Yargıtay 18. CD. 2017/1021 E. 2019/3604 K.) 

Yargıtayın verdiği bir diğer kararda sanığın mahkeme hakimine yönelik olarak söylediği ‘’Allah belanı versin, adalet mülkün temeli değildir’’ şeklindeki söz kamu görevlisine karşı hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiştir. (Yargıtay 9. CD. 2008/10995 E. 2010/4198 K.)

DİKKAT:  Cumhurbaşkanı da kamu görevlisi sayılmasına rağmen cumhurbaşkanına yönelik olan hakaretler ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Bu hususa ilişkin ayrıntılı bilgi, “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Hakaret Suçunun Mağdurun Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  

Kişilerin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve düşüncelerine karşı yöneltilen hakaretler, hakaret suçunun cezayı artıran nitelikli halini meydana getirmektedir. Bu halde, kişiye verilecek ceza 1 yıldan az olamayacaktır.

Hakaret suçuna ilişkin olarak bu nitelikli halin meydana gelebilmesi için failin mağdura yönelik; dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç konusunda mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte sövme veya somut fiil isnadında bulunulması gerekir. 

Örneğin fail mağdura karşı ‘’koyun gibi hep aynı partiye oy veriyorsun’’ veya herhangi bir dine inanmadığı için ‘’dinsiz, imansız şeytan’’ demesi hakaret suçu açısından cezayı artıran nitelikli hal olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Hakaret Suçunun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  

Hakaret suçu açısından da bir kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerler konusunda suçun meydana gelmesi durumunda verilecek olan cezada artırım söz konusu olacaktır. Fail bir kimsenin kutsal saydığı değerler bakımından onur, şeref ve saygınlığı rencide edici davranışlarda bulunursa nitelikli hal bu kapsamda meydana gelecektir. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda “senin dinini imanını kitabını sinkaf ederim” biçiminde söylenen sözler bakımından hakaret suçunun cezayı artıran nitelikli hali meydana gelmiştir. (Yargıtay 4. CD. 2020/ 13860 E. 2021/ 22058 K.) 

Yargıtayın vermiş olduğu bir başka kararda da “Siz kimsiniz lan, sizin Allahınızı sinkaf ederim’’ şeklindeki sözler hakaret suçunun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlendiği kabul edilmiştir. (Yargıtay 4. CD.  2021/10814 E. 2023/17778 K.) 

Hakaret Suçunun Aleni Olarak İşlenmesi 

Hakaret suçu açısından aleniyet, hakaret teşkil eden fiilin belirli olmayan birçok kişi tarafından algılanabilir bir mahiyette bulunmasıdır. Herkesin kolayca bulunabileceği ortamlar aleni yerler olarak kabul edilmektedir. Bu halde, faile verilecek cezada 1/6 oranında artırıma gidilmektedir.

Örneğin, kişinin bir konutun penceresinden sokakta bulunanlara hakaret etmesi durumunda suç alenen işlenmiş sayılır. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi alenen işlenmenin bir başka türüdür.  Ayrıca herkese açık olan sosyal medya platformları üzerinden bir kişiye karşı onur, şeref ve saygınlığa karşı rencide edici nitelikteki sözler de aleni şekilde işlenmiş sayılır. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda şehirlerarası otobüs yolculuğu yapıldığı esnada söylenen hakaret içerikli sözlerin yolcu otobüsünde söylenmesi aleniyetin varlığına işarettir şeklinde bir hükme varılmıştır. (Yargıtay 4. CD. 2021/ 12685 E. 2021 / 14029 K.) 

Yine Yargıtayın vermiş olduğu bir başka kararda hakaret içerikli bir sosyal medya paylaşımını başkalarına göndermek veya onu tekrar paylaşmak suçu meydana getirirken hakaret içerikli bir paylaşımın sadece beğenilmesi durumunda suç oluşmayacaktır. (Yargıtay 4. CD. 2013/5598 E. 2014/33171 K.)

Hakaret Suçunun Cezayı Azaltan Nitelikli Halleri ve Cezası 

Hakaret suçunun cezayı azaltan nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu m. 127, 128 ve 129’da düzenlenmektedir. Bu durumlarda temel cezada bir miktar indirim yapılabilir ya da hiç ceza verilmez. 

TCK m.127: 

‘’(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.’’

TCK 128:

‘’(1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.’’

TCK m.129:

‘’(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. 

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.’’  

Hakaret Edilen Hakkında Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Verilmesi ve İsnadın İspat Edilmiş Olması 

Mağdura yönelik bir suç isnadında bulunulduğunda ve isnatta bulunulan suçla ilgili ispatta bulunulduğunda kişiye ceza verilmeyecektir.  Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının varlığı durumunda isnat ispatlanmış sayılmaktadır.

Cezayı ortadan kaldıran bu nitelikli hali uygulama alanı bulması için suç isnadı nedeniyle hakarete uğrayan kişi hakkında mutlaka kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmalıdır. Mahkumiyet kararı dışında verilen diğer kararlar söz konusu olduğunda bu nitelikli halin uygulanması mümkün değildir. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda “vicdansız kadın, katil kadın, babam ne yaptı da babamı kumpaslayarak öldürdün” ifadesi somut fiil isnadı olarak değerlendirilmiş ve isnadın ispatı için bekletici mesele yapılması gerektiği belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. 2015/ 8836 E.  2015 / 13065 K.)

Hakaret Suçunun İddia ve Savunma Makamlarının Kararları Doğrultusunda İşlenmesi 

Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ya da sözlü başvuru yapılması halinde yahut iddia veya savunmalarda bulunulan sırada sanığın diğer kişiler hakkında somut isnat veya olumsuz değerlendirmede bulunması halinde kişiye ceza verilmez.  

Nitelikli halin bu kapsamda meydana gelmesi için yapılan iddia ve savunmalar gerçek olup somut olaylara dayalı olmalıdır. Aksi takdirde iftira suçu meydana gelecektir. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda suç duyurusu niteliğinde olan dilekçede yer alan hakaret kabul edilen sözler nedeni ile sanık hakkında cezada artırım yapılması hukuka aykırı kabul edilmiştir. (Yargıtay 18. CD. 2019/1537 E. 2019/9198 K.)

Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi 

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi durumunda verilecek olan cezada indirim yapılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir. Bu durumda sanığın yaptığı fiilin haksız olması ve bu haksız fiile karşı da hakaret edilmiş olması gerekmektedir.

Hukuka uygunluk hallerinden biri varsa haksız fiilin varlığı söz konusu olmaz. Hakaret suçu haksız fiili meydana getiren kişiye yönelik olarak gerçekleştirilmelidir. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda failin haksız fiiline karşı olarak ‘’defol git’’ ifadesinin kullanılması durumunda cezayı azaltan nitelikli hal meydana gelmemiştir. (Yargıtay 4. CD.  2020/ 16349 E. 2021 / 20390 K.) 

Hakaret Suçunun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi 

Hakaret suçu, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlendiği halde kişiye ceza verilmez. Olası kast veya doğrudan kastla işlenen yaralama söz konusu olduğunda bu durum geçerli olacaktır. Taksirle yaralamanın varlığı halinde hakaret suçu işlendiğinde ceza verilmez hükmü uygulama alanı bulmaz. 

Kasten yaralama fiilinin etkisi altında iken bu suça tepki olarak hakaret suçunun işlenmesi gerekir.  

Yargıtayın verdiği bir karara göre taraflar arasında çıkan tartışma sonunda sanık ….’in katılan …. tarafından yaralanması ve hakaret ettiğini kabul etmesi üzerine “Bu suçun, yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez” biçimindeki kanuni düzenlemeye aykırı olarak cezada indirim yapılması üzerine bozma gerektirmiştir. (Yargıtay 18. CD. 2015/18737 E. 2016/11043 K.)

Karşılıklı Hakaret

Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde duruma göre taraflardan birine veya her ikisine karşı verilecek olan cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmemesine de karar verilebilir. Karşılıklı hakaret suçundan söz edebilmemiz için ilk hakareti oluşturan fiilin haksız olması, hakaretin karşılıklı şekilde olması ve iki hakaret arasında nedensellik bağı olmalıdır. 

Örneğin iki arkadaşın birden tartışmaya başladığı esnada birinin diğerine sinkaflı küfür etmesi üzerine öbürünün de hayvan sen insan mısın demesi halinde karşılıklı hakaret suçu meydana gelecektir. 

Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda, sanığın katılana karşı ‘’öküz’’ ifadesini kullanması ancak katılanın buna bir karşılık vermediği olayda sanık hakkında hakaret suçu bakımından mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken yanlışlıkla karşılıklı hakaret suçundan hüküm kurulması bozma nedeni yapılmıştır. (Yargıtay 18. CD. 2017/5789 E. 2017/10961 K.)

Hakaret Suçuna Teşebbüs, İştirak ve İçtima

Teşebbüs, suç işlemek amacıyla harekete geçilmesi ancak elde olmayan sebeplerden suçun tamamlanamamasıdır. Hakaret suçu bakımından genellikle hakareti oluşturan sözün söylendiği an suç tamamlanmış olacaktır. Ancak kişi hakaret içerikli sözü söylemeye başladığı anda elinde olmayan herhangi bir sebeple lafını bitiremezse teşebbüs söz konusu olur. 

Örneğin kişiler telefonda konuşurken birinin diğerine hakaret ettiği sırada telefon kapanır ve karşı taraf bunu duymazsa suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Aynı şekilde hakaret içerikli bir mesaj atılması ancak mesajın karşı tarafa ulaşmadığı durumda hakaret suçu açısından teşebbüs hükümleri uygulanmalıdır. 

İştirak, işlenen bir suça aynı suç işleme kararı ile katılmak, suça ortak olmaktır. Hakaret suçu bakımından suç ani hareketli olduğundan iştirak hükümleri uygulama alanı bulmaz.

İçtima, kişinin tek bir davranışı ile birden çok suça sebebiyet vermesidir. Hakaret suçu bakımından kanuni düzenlemede özel bir düzenleme mevcuttur. 

Kanunda belirtildiği üzere kurula hakaret eden bir kişi hakaret suçu açısından tek bir ceza alacak ancak aldığı cezada 1/4 ila 3/4 oranında artırım yapılacaktır. 

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçunun Soruşturma Aşaması

Hakaret suçunun soruşturma aşaması aşağıda sayılan yedi aşamadan oluşmaktadır.

 • Şikâyet-İhbar,
 • Gözaltı,
 • Delillerin toplanması,
 • İfade ve Sorgu,
 • Uzlaşma,
 • Adli Kontrol,
 • Tutukluluk. 

Şikâyet-İhbar

Şikayet veya ihbar, Cumhuriyet savcılıkları ile jandarma- polis merkezlerine yazılı dilekçe verilerek veya sözlü beyan yolu ile yapılan başvurulardır. Kanunda bazı suçların soruşturulması şikayete bağlanmışken bazı suçlar da ise şikayet koşulu aranmaksızın bir ihbarla soruşturma savcı tarafından başlatılabilir.

Hakaret suçu şikayete tabi olan suçlardandır. Suçun soruşturulmaya başlanması mağdurun ilgili birimlere şikâyeti gerekmektedir. Hakaret suçu bakımından mağdur olan kişi, olayın olduğu ya da failin öğrenildiği günden itibaren 6 ay içinde şikâyette bulunabilir.

Hakaret suçuna ilişkin şikayet bildirimi, kolluk kuvvetlerine yahut savcılık makamına yazılı dilekçe vermek suretiyle gerçekleştirilir. Bu suça ilişkin yapılacak şikayette kullanılabilecek dilekçe örnekleri için “Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şikâyetten vazgeçildiği takdirde soruşturma aşaması sona erer. Şikâyetten kovuşturma evresinde vazgeçilirse dava düşer.

Gözaltı

Gözaltı, suçla ilgili somut delillerin varlığı ve zorunlu olan hallerde soruşturmanın tamamlanması amacıyla savcının talimatıyla hakim kararı gerekmeden şüphelinin kolluk nezaretinde tutulmasıdır. Gözaltı süresi 24 saati geçemez ve bireysel olarak işlenen suçlarda da bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Ancak toplu işlenen suçlarda, belirli şartlarla 3 gün süreyle uzatılabilir.

Gözaltı kararına karşı, Sulh Ceza Hakimliğine, itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz, şüphelinin kendisi, eşi, avukatı, kanuni temsilcisi, annesi, babası, çocukları, torunları gibi kan hısımları tarafından yapılabilir. Hakaret suçunda şüpheli kişi 12 yaşından küçük veya 15 yaşından küçük sağır yahut dilsiz ise bu kişiler bakımından gözaltı kararı verilemez.

Delillerin Toplanması

Delillerin toplanması aşaması, her somut olay özelinde her türlü bilginin gerçeğe ulaşma amacıyla toplanmasıdır. Delillerin toplanması hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde yapılabilen işlemlerdir. Somut olaya dair hem lehe hem de aleyhe deliller savcı tarafından toplanmalıdır.

Delil toplama işlemi her aşamada şüpheli tarafından ya da avukatı tarafından istenebilir. Ancak bu istek davayı uzatma amacıyla yapılıyorsa mahkeme tarafından reddedilecektir. Delil toplama durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus delillerin hukuka uygun şekilde toplanmasıdır. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller hiçbir şekilde somut olayı ispat etmek için kullanılamayacaktır.

Hakaret suçu açısından delil niteliğinde olabilecek unsurlar; ses kayıtları, sosyal medya mesajları, sms kayıtları, mektuplar, e-posta dökümleri, kamera kayıtları, tanık beyanları olabilir.

 İfade ve Sorgu 

İfade ve sorgu şüpheli kişinin suça ilişkin olarak dinlenmesini ifade etmektedir. İfade alımı savcılık ya da polis merkezleri tarafından gerçekleştirilirken sorgu ise soruşturma evresinde sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından yapılır.

Hakaret suçu bakımından ifadesi alınacak ya da sorgusu yapılacak olan kişi öncelikle bir davetiye ile çağrılır. Çağrıya icabet etmeyen kişi zorla getirtilir. Yetkili merciler önüne gelen kişinin önce kimliği tespit edilir. niçin orada olduğu kişiye açıklanır. O esnadaki hakları anlatılır ve avukat desteğinden faydalanıp faydalanmayacağı da sorulur. Ekonomik zorlukta olan kişiye barodan avukat tayin edilebilir.

Şüpheli kişi bu aşamada sorulan sorulara kendi hür iradesi ile cevap vermelidir. Kanunda sayılmış olan yasak usuller kapsamında olan herhangi bir zor kullanma, işkence etme, ilaç verme ya da aç bırakarak konuşturmaya çalışılmamalıdır. İfadenin bu şekilde alındığı durumlarda hukuki geçerlilik bulunmamaktadır.

İfade ve sorgu sonrasında, ifadesi alınan kişiye bir tutanak imzalatılır. Şüpheli kişi tutanakta yazanların doğru olup olmadığını titizlikle kontrol etmelidir. Sonrasında herhangi bir mağduriyet ortaya çıkmaması açısından ifade ve sorgu sonrasındaki tutanağın kontrol edilmesi ve süreçte bir ceza avukatı danışmanlığından faydalanmak oldukça önemlidir.

Uzlaşma

Uzlaşma; suçlu ile mağdurun, bağımsız bir kişi tarafından suça ilişkin anlaştırılmasıdır. Uzlaşmaya tabi suçlar bakımından soruşturma aşamasında dosya savcılık tarafından uzlaşma bürosuna gönderilir ve taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulur. Uzlaşma sağlanırsa yargılama sona erer. Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi olan suçlardan biridir.

Hakaret suçuna ilişkin soruşturma dosyası uzlaştırma büroya gönderilerek dosyaya bir uzlaştırmacı atanır. Uzlaştırmacı mağdur ve sanık için bir teklif hazırlayarak bunu taraflara gönderir. Taraflar bunu kabul ederse uzlaşma sağlanır. Eğer taraflar bu teklifi 3 gün içerisinde kabul etmezlerse kabul etmemiş sayılırlar. Eğer taraflar soruşturma evresi devam ederken uzlaşmaya varırsa dosya hakkında KYOK kararı verilir. Ancak taraflar kovuşturma evresinde uzlaşma sağlarsa davanın düşmesine karar verilir.

Adli Kontrol

Adli kontrol, şüpheli kişinin cezaevine gönderilmesi yerine bazı koşullarla denetimde tutulduğu bir koruma tedbiridir. Adli kontrol kararının uygulanabilmesi için; olaya ilişkin somut deliller olmalı, tutuklama nedeni olmalı ve kuvvetli suç şüphesi olmalıdır. Bu nedenlerin var olduğu hallerde suçu bildirmeme suçunda adli kontrol kararı verilebilecektir.

Adli kontrol tedbirlerinin uygulanma süresi ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda 2 yıl, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda ise 3 yıldır. Hakaret suçu ağır ceza mahkemesinin görev alanında olmadığından adli kontrol tedbirleri en fazla 2 yıllığına uygulanabilir. Bu süre, yargılamanın devamlılığı açsından zorunlu olması halinde 1 yıl daha uzatılabilir.

Adli kontrol tedbirleri; yurt dışına çıkış yasağı, konutu terk etmemek, bir yerleşim yerinin terk etmemek, belirlenen bir yere gitmemek, silah bulundurmamak ya da belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü olabilir. Hâkim somut olaya ve şüphelinin durumuna göre en uygun adli kontrol tedbirini uygulayacaktır. 

Şüpheli veya sanık, verilen adli kontrol kararına karşı itirazda bulunabilir. İtiraz, 7 gün içinde, kararı veren sulh ceza hakimliğine hitaben yazılacak bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. 

Tutukluluk

Tutukluluk kararı kişinin özgürlüğünü en çok kısıtlayan ve kişinin belirli süre ile cezaevinde kalmasını sağlayan bir koruma tedbiridir. Hakaret suçuna ilişkin soruşturma ve yargılama süreçlerinde tutuklama yapılması mümkün değildir.

Tutukluluk kararına karşı itiraz hakkı mevcuttur. Kararın verildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz etme imkânı mevcuttur.

Hakaret Suçunda Soruşturma Sonucunda Verilebilecek Kararlar

Hakaret suçunda soruşturma aşamasında verilebilecek kararlar aşağıdaki gibidir.

 • Soruşturmaya yer olmadığı kararı,
 • Kovuşturmaya yer olmadığı kararı,
 • İddianamenin düzenlenmesine ilişkin karar.

Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)

Soruşturmaya yer olmadığı kararı, ihbar ve şikâyet konusunu oluşturan fiilin hiçbir araştırmaya gerek olmadan suç olmadığının anlaşılması veya çok genel ve soyut olması halinde verilmektedir. Bu gibi haller söz konusu olduğunda hayasızca hareketler suçunun soruşturma aşaması hiç başlamamış sayılır, dosya kapanır. İlgili kişi de şüpheli olarak adlandırılmaz.

Soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz edilebilir. Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kararı veren savcının bağlı bulunduğu Sulh Ceza Hakimliğine yazılı olarak yapılır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Hakaret suçunun soruşturma aşamasının sonunda savcı, dava açılmasını uygun görmez veya suçla ilgili yeterli delil bulamazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir. Bu karara KYOK da denir. Bu durumda dosya soruşturma aşamasından sonra kapanır ve yargılamaya devam edilmez.

Hayasızca hareketler suçu bakımından yukarıdaki niteliklerin var olması durumunda savcı tarafından KYOK kararı verilebilir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz edilebilir. İtiraz, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı veren savcının bağlı bulunduğu Sulh Ceza Hakimliğine yazılı olarak yapılır.

İddianamenin Düzenlenmesi

Hakaret suçuna dair yapılan soruşturmanın sonucunda savcı, suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşırsa iddianame düzenler. Devamında, düzenlediği iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye sunar. İddianamenin kabul edilmesi hâlinde kamu davası açılır ve yargılama aşamasına geçilir. 

Hakaret Suçunun Savunması

Savunma hakkı, ceza yargılaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Çünkü savunmalar ve iddialar değerlendirilerek, yargılama sonucunda mahkeme tarafından bir karar varılacaktır. Hakaret suçu açısından aşağıda örnek savunmalara yer verilmiştir. 

 • Fiilin onur, şeref veya saygınlığı rencide edici nitelikte olmadığı iddiası,
 • Somut fiil isnadı veya sövmenin meydana gelmediği iddiası,
 • Suçun unsurlarının oluşmadığı iddiası,
 • Failin 12 yaşından küçük olduğu iddiası,
 • Cezayı artıran nitelikli halin oluşmadığı iddiası,
 • Hakaretin alenen işlenmediği iddiası,
 • Somut isnat veya olumsuz değerlendirmenin yargı mercileri nezdinde yapıldığı iddiası,
 • Haksız fiil veya karşılıklı hakaret nedeniyle daha az cezaya hükmedilmesi gerektiği iddiası,
 • Kişinin savunma hakkını kullanamadığı iddiası,
 • Aleyhe ve lehe delillerin birlikte toplanmadığı iddiası.

Savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılması şüpheli kişi bakımından hayati önem arz etmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi bakımından alanında uzman ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Hakaret suçuna ilişkin yapılabilecek örnek savunmaların yer aldığı dilekçe örnekleri için “Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Hakaret Suçunda Ceza Yargılaması Aşaması

Hakaret suçunda ceza yargılaması aşaması savcı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip yine mahkeme tarafından kesin karar verilmesine kadar geçen süreci ifade etmektedir. Ceza yargılaması aşaması, kovuşturma aşaması olarak bilinmektedir. 

Bu aşamada sanık, duruşma sırasında kendi savunmasını sözlü olarak yapma hakkına sahiptir, Aynı zamanda yazılı savunma da sunabilir. Yargılama aşamasında, mahkemeye sunulan deliller ve uzman görüşleri değerlendirilir. 

Hakaret suçuna ilişkin yargılama aşamasında mahkeme, basit yargılama usulü yahut genel hükümlere göre yargılama usulünün uygulanmasını tercih edebilir. Basit yargılama usulünün tercih edilmesi halinde dava, kural olarak duruşma yapılmaksızın, dosya üzerinden yürütülür.

Mahkemeye düşen görev, tüm süreci bütün olarak değerlendirmektir. Hâkim, sürecin sonunda bir karar verir, bu karar beraat ya da mahkûmiyet olabileceği gibi diğer koruma tedbirleri de olabilir. Hâkim, delilleri, savunmaları ve tüm süreci dikkate alarak adil bir karar vermeye çalışır. 

Yargılamada basit yargılama usulünün tercih edilmesi halinde kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkemeye sunulan dilekçe ile karar itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz incelemesinin sonucunda verilen karar hakkında istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Hakaret suçu bakımından görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesidir. 

Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Hakaret suçu açısından dava zamanaşımı süresi, 8 yıl ceza zamanaşımı süresi ise 10 yıldır.

Dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren başlamakta ve bu sürenin dolmasıyla işlenmiş olan suç hakkında dava açılmaz.

Ceza zamanaşımı süresi, mahkeme kararının kesinleşmesi ile başlar. Mahkeme kararı, kararın 7 gün içinde istinaf edilmemesi yahut istinaf ve temyiz kanun yollarının tüketilmiş olması halinde kesinleşir. Ceza zamanaşımı süresinin geçmesiyle birlikte, mahkeme tarafından verilen cezanın infazı mümkün olmaz.

Hakaret Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

Hakaret suçunda mahkemenin verebileceği kararlar aşağıdaki gibidir.

 • Beraat,
 • Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK),
 • Mahkûmiyet,
 • HAGB,
 • Cezanın Ertelenmesi,
 • Davanın Düşmesi,

Beraat

Beraat mahkeme tarafından yapılan yargılamanın sonunda sanığın aklanarak suç işlemediği konusunda kesin kanaate varılmasıdır. Beraat kararı, suçun sanık tarafından işlenmemesi, delil yetersizliği, suçun unsurlarının oluşmamış olması gibi sebeplerle verilebilir.

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK) 

Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, sanığın eylemleri suç oluştursa dahi belirli nedenlerle sanığa ceza verilememesi halidir. Hakaret suçu bakımından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilecek haller aşağıdaki gibidir.

 • Failin 12 yaşından küçük olması,
 • Failin akıl hastalığının bulunması,
 • Failin sağır veya dilsiz olması,
 • Şahsi cezasızlık sebeplerinin olması,
 • Suça konu fiilin cebir veya tehdit altındayken işlenmesi,
 • Hataya düşülmesi,
 • Zorunluluk halinin bulunması.

Haraket suçuna ilişkin yargılama süreçlerinde mahkeme, yukarıdaki sayılan nedenlere dayanarak CYOK kararı verebilir.

Mahkûmiyet

Mahkûmiyet kararı, yargılamanın sonunda kişinin suçlu olduğunun sabit olmasıdır. Hakaret suçu açısından kişi, alt sınırı 3 ay üst sınırı 2 yıl olmak üzere hapis cezasına mahkum edilebilir.

Bu suçun meydana gelmesinden itibaren 3 yıl içinde başka bir suç meydana gelirse, tekerrür hükümleri uygulama alanı bulur ve mahkûmiyet süresi artar.

Bazı hallerde ise hâkim, sanığı iyi hal kapsamında değerlendirerek verilen mahkumiyet süresinin 1/6 oranında azalmasına hükmedebilir. Sanığın çevresindeki sosyal statüsü ya da sergilediği davranışlar iyi hal indirim nedeni olabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmamasıdır.

Uygulamada HAGB olarak da bilinen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında sanık hakkında verilen ceza 5 yıllığına ertelenebilir. Sanık bu beş yıllık süre içinde başka bir suç işlemez ve belirlenen yükümlülüklere uyarsa ceza hiç verilmemiş sayılır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için; 2 yıldan az hapis cezasına hükmedilmiş olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmemiş olması ve hâkimde tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat olması gerekmektedir. Bu unsurların varlığı halinde hakaret suçu bakımından HAGB kararı verilebilir.

Bu kararın verilmesine karşı itiraz yolu açıktır. İtiraz, 7 gün içinde kararı veren mahkemenin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine sunulan dilekçe ile yahut zabıt katibine bulunulan beyan ile yapılır. 

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, sanık hakkında verilen cezanın hapishanede değil de dışarıda geçirilmesine imkan tanımaktadır. Hapis cezasının ertelenmesi durumunda, bir denetim süresi belirlenir. Bu süre, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz.

Cezanın ertelenmesinin söz konusu olabilmesi için; verilen hapis cezasının 2 yıldan daha az süreli olması, sanığın bu olaydan önce 3 aydan fazla hapis cezası almamış olması ve hâkime başka bir suç işlemeyeceği yönünde bir kanaat oluşturması gerekmektedir. Sayılan gerekli koşulların varlığı halinde hakaret suçu açısından cezanın ertelenmesi gündeme gelebilir.

Erteleme süresi içinde kişi, herhangi bir suç işlemez ve kendisine verilen denetim yükümlülüklerine uyar ise, hapis cezası infaz edilmiş sayılır. Erteleme sonucunda verilen mahkûmiyet kararı, kişinin adli sicil kaydına işlenir.

Davanın Düşmesi

Davanın düşmesi, bazı nedenler sonucunda davanın esası hakkında karar verilememesi yani kovuşturma aşamasının sona ermesidir.

Davanın düşmesine neden olabilecek hâller kanunda düzenlenmiştir. Bu haller; genel af, sanığın ölümü ve dava zamanaşımı gibi hallerdir. Bu hallerin var olması halinde hâkim tarafından davanın düşmesi kararı  bu suç tipi açısından verilebilir.

Hakaret Suçunda İstinaf ve Yargıtay Süreci

Hakaret suçunda istinaf ve Yargıtay süreci ilk derece mahkemesi tarafından verilen karardan memnun olunmadığı takdirde gündeme gelir. 

Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu düşünen ya da karardan hoşnut olmayan taraf kararın yeniden gözden geçirilmesi için üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtaya başvurabilir.

Hakaret suçu açısından kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Başvuru kararı veren mahkemeye bir dilekçe verilerek yahut zabit katibine sözlü beyan ile yapılabilir.  

Hakaret suçu bakımından istinafta verilen kararlar kesindir, bu suç tipi açısından Yargıtaya gidilemez. Ancak daha fazla cezayı gerektiren nitelikli haller bakımından, istinaf mahkemesinin bozma kararları dışındaki kararlar için Yargıtaya başvurulabilir. Yargıtaya başvuruda bulunulamayacak diğer özel haller, Ceza Muhakemeleri Kanunu 286/2 hükmünde sıralanmaktadır.

Yargıtaya başvuru, kararın açıklandığı günden itibaren 15 gün içinde, kararı veren mahkemeye sunulan dilekçe yahut zabıt katibine sunulan sözlü beyan ile yapılmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası açabilmek için öncelikle hakarete uğrayan kişinin kolluk kuvvetleri yahut savcılık makamına şikayette bulunması gerekmektedir. Bu şikayetin ardından olayı, delilleri ve beyanları değerlendiren savcı, hakaret davası açılmasına karar verir.

Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler

Hakaret sayılan kelimeler; salak, gerizekalı, aptal, ezik, AİDS’li, beyinsiz, hayvan, topal, öküz, aptal vb. kelimelerdir.

Hakaret sayılmayan kelimeler; gıcık, cahil, hanzo, dört gözlü, cılız, sıska, eşkıya, çingene vb. kelimelerdir.

Hakaret Davası Cezası Kaç TL?

Hakaret davası cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Adli para cezası, 5 – 730 gün arası bir gün belirlemek suretiyle failin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 20 – 100 TL arası bir ücret ile çarpılarak belirlenir.

Hakaret Suçundan Ceza Alır Mıyım?

Hakaret suçundan ceza alınması mümkündür. Toplanan delillerin aleyhe olması, etkili bir savunma yapılamaması, suçun unsurlarının bilinmemesi gibi durumlarda sanık, hakaret suçundan ceza alabilir.

Sonuç

Hakaret suçu, günümüzde çok sık rastlanan suç tiplerinden biridir. Bir kişinin onur, şeref ve saygınlığının rencide edilmesi hoş karşılanmamakta ve hapis veya adli para cezasını gerektirmektedir. Cezayı azaltan nitelikli haller bulunduğu gibi cezanın artmasına sebep olabilecek nitelikli haller de bulunmaktadır. Hakaret suçuna ilişkin yargılama aşamalarında, alanında uzman bir ceza avukatından destek almakta fayda vardır. 

Telefonla Sor