Hizmet sözleşmesi örneği

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Hizmet sözleşmesi örneği ile hizmet sözleşmesi yapılabilir. Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Hizmet sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki hizmet sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği-1

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar:
  • İşveren:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, İşyeri Adresi
  • İşçi(Usta):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 1. Usta, işverenin …………………………….. adresinde faaliyet gösteren işyerinde, ……….. Ustası olarak istihdam edilecektir.
 1. Ustaya bu hizmet karşılığında aylık …………………. Türk Lirası brüt ücret ödenmesi taahhüt edilmektedir.
 1. Usta, ……………. tarihinden itibaren … yıl (….. Yıl) süreyle işverenin işyerinde, ustalığına ilişkin tüm görevleri eksiksiz yerine getirecek ve işyerinin genel çalışma koşullarına tam uyum sağlayacaktır.
 1. İşveren ve Usta, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak 1 (Bir) ay önceden Noter aracılığıyla yapılacak bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi, fesih eden tarafça yine Noter aracılığıyla ……….. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne bildirilecektir.
 1. İşveren, faaliyet alanı ile ilgili olarak 1 (Bir) yıl içerisinde kendi adına Ustalık Belgesi alamadığı takdirde, bu sözleşmenin Ustalık Belgesi alınana kadar yenilenmesini kabul etmektedir.
 1. İşveren, işyerinde yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkacak her türlü ceza ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Sözleşme, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN               İŞÇİ(USTA)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Sözleşme Örneği-2

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar:
  • İşveren(Hasta):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, İşyeri Adresi
  • İşçi(Bakıcı):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 1. Bakıcı, bundan sonra işveren olarak anılacak olan ……………………. adresinde çeşitli rahatsızlıkları olan hasta işverene, bakıcı olarak istihdam edilecektir.
 1. İşin kapsamı; bakıma muhtaç olan Hasta’nın evinde, iki bacağının kırık ve ameliyatlı olması sebebiyle pansuman yapılması, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması, temizlik işlemlerinin yapılması; yemek ve içecek ihtiyacının karşılanması; el, yüz ve ayak temizliği gibi hizmetlerin yanı sıra gerektiğinde hastaneye tedavi ve kontrol için ulaşımın sağlanması, oda ve yatağın düzenlenmesini kapsamaktadır.
 1. Bir ay boyunca, her gün sabah saat ……’den akşam ……….’a kadar hizmet sunulacaktır. Pazar günleri çalışma yapılmayacaktır. Aylık çalışma günleri …… olarak belirlenecektir.
 1. Sözleşmenin süresi …… aydır. Taraflar, Sözleşmenin sona ermesinden ……. ay önce yazılı veya sözlü olarak ihtar vermedikleri takdirde, Sözleşme …… ay daha uzatılmış ve yenilenmiş sayılacaktır.
 1. Hizmetlinin aylık net ücreti ….. (….. Türk Lirası) olacaktır ve her ayın ilk günü elden ödenecektir. Hasta, belirlenen ücreti eksiksiz ödemeyi taahhüt eder.
 1. Hizmetlinin geliş-gidiş yol ücreti toplu taşıma ücreti esas alınarak ödenecektir. Ayrıca, Hizmetlinin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri Hasta tarafından karşılanacaktır.
 1. Damga Vergisi ve Sosyal Güvenlik primleri Hasta tarafından ödenecektir.
 1. Gerekli olduğu takdirde, Hizmetli bir yardımcı çalıştırabilir ve bu yardımcı da Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
 1. Hasta’nın ekonomik durumunda değişiklik veya sağlığının iyileşmesi durumunda, Hasta Sözleşmeyi süresi dolmadan feshetme hakkına sahiptir. Hizmetli ise … hafta önceden bildirimde bulunarak Sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, çalıştığı günler için ücret ödenir ve başka bir hak talep edilemez.
 1. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, taraflar bir tutanak düzenleyerek birbirlerini ibra edeceklerdir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Sözleşme, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN(HASTA)     İŞÇİ(BAKICI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Hizmet Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hizmet sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor